Jak się bronić przed karą umowną dla wykonawcy za płatności dla podwykonawcy? Artykuł r.pr Mateusza Jaworskiego „Rzeczpospolitej”

Sąd Najwyższy przesądził o dopuszczalności zastrzegania w umowach o roboty budowlane – zawieranych w trybie zamówień publicznych – kar umownych za brak albo nieterminowe płatności na rzecz podwykonawców.

Uchwała została wydana w związku z pytaniem Sądu Okręgowego w Białymstoku dotyczącym sprawy o zapłatę przez wykonawcę na rzecz zamawiającego kary umownej za brak zapłaty wynagrodzenia na rzecz […]