Wyniki wyszukiwania

Flaga Ukrainy

Jakub Abramowicz

Associate

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Wspiera klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych, w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC, z zakresu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Interesuje się zagadnieniami z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej, bezpodstawnego wzbogacenia i prawa wekslowego.


Kariera zawodowa
  • od 2019 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
  • 2017-2019 Kancelaria Adwokacko-Radcowska Sarbiński & Sobczyk
Edukacja
  • od 2019 Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
  • 2013-2018 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
Wybrane publikacje
  • „Istota zobowiązania wekslowego w prawie polskim, cz. I”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 2/2019.
  • „Istota zobowiązania wekslowego w prawie polskim, cz. II”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 7 /2019.
  • „Wynagrodzenie za roboty dodatkowe w umowie o roboty budowlane”, Monitor Prawniczy nr 16/2019 – glosa do wyroku SN z 11.01.2017 r., IV CSK 109/16, LEX nr 2238237
Języki
  • polski
  • angielski