Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób zainteresowanych zatrudnieniem w JDP – przyszłe rekrutacje

przekazywana na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: „RODO”)

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest „JDP Drapała & Partners” spółka jawna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000880140, posługująca się numerami REGON: 140887753, NIP: 7010056483, (dalej „Administrator” lub „JDP”).

Administrator posiada stronę internetową zlokalizowaną pod adresem www.jdp-law.pl, zaś poza kontaktem pocztowym i osobistym pod adresem siedziby, można się z nim kontaktować również mailowo na adres: rekrutacja@jdp-law.pl.

2. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. PRZECHOWYWANIA DANYCH NA POCZET PRZYSZŁYCH PROCESÓW REKRUTACYJNYCH na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), za którą uważamy przesłanie Administratorowi CV i/lub listu motywacyjnego z własnej inicjatywy;
 2. NAWIĄZANIA KONTAKTU W CELU POINFOMOWANIA O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest zapewnienie kontaktu osobom zainteresowanym zatrudnieniem w JDP

3. ODBIORCY DANYCH I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z JDP na podstawie zawartych umów. W szczególności dane mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi wsparcia IT, w tym obsługę i serwisowanie systemów informatycznych, hosting danych i usługi chmurowe, dostawcom usług poczty elektronicznej, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, operatorom pocztowym lub kurierom, firmom doradczym, z którymi JDP współpracuje oraz podmiotom wspierającym procesy rekrutacyjne. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane organom lub podmiotom publicznym (bądź wykonującym zadania publiczne) uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Co do zasady dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Gdyby natomiast taki transfer danych osobowych miał się odbyć w przyszłości – co może się zdarzyć między innymi w związku z ewentualnym korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – Administrator zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem Unii Europejskiej legalizuje transfer i zapewni odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych. O takim transferze osoby, których dane dotyczą, będą uprzednio poinformowane.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przechowywane do chwili rozpoczęcia procesu rekrutacji, w ramach którego będzie wzięte pod uwagę zgłoszenie kandydata lub do chwili wycofania przez kandydata/kę zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od przesłania nam dokumentów rekrutacyjnych z własnej inicjatywy.

5. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

6. PROFILOWANIE I AUTOMATYCZNE DECYZJE

Dane przetwarzane do celów opisanych w niniejszym dokumencie nie będą podlegały profilowaniu, a wobec osób, których dane dotyczą nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 1. W związku z przetwarzaniem przez JDP danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  1. na zasadach określonych w art. 15 RODO – prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  2. na zasadach określonych w art. 16 RODO – prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
  3. na zasadach określonych w art. art. 17 RODO – prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  4. na zasadach określonych w art. 18 RODO – prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  5. na zasadach określonych w art. 20 RODO – prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, o ile przetwarzanie opiera się na udzielonej uprzednio zgodzie; cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem;
  7. na zasadach określonych w art. 21 RODO – prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, o ile przetwarzanie opiera się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 2. Powyższe prawa mogą być zrealizowane poprzez wyrażenie stosownego żądania wobec Administratora na adresy kontaktowe wskazane w ustępie 1. „Administrator Danych Osobowych” na początku niniejszej informacji.
 3. W związku z przetwarzaniem przez JDP danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pobierz PDF