Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Polityka prywatności

OCHRONA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych jest JDP DRAPAŁA & PARTNERS Sp. j. (dalej: „JDP”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17 (00-203). Dane osobowe zbierane przez JDP przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.). JDP zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

JDP przetwarza dane osobowe kontrahentów (w tym klientów) i kontaktów biznesowych w zakresie i celu umożliwiającym nawiązanie i utrzymanie relacji biznesowych (w tym również poprzez wysyłkę własnych materiałów marketingowych), wykonywanie wiążących strony umów w szczególności z zakresu świadczenia pomocy prawnej, oraz wykonywanie ustawowych obowiązków ciążących na administratorze.

Podstawy przetwarzania danych

JDP przetwarza dane osobowe:

 1. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
 2. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej przez JDP z osobą, której dane dotyczą, lub podjęcia przez JDP działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na JDP jako administratorze danych,
 4. gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
 5. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez JDP lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych kontrahentów Spółki co do zasady jest wykonywanie wiążących strony umów lub podjęcie przez JDP działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetwarzanie danych osobowych pełnomocników i pracowników kontrahentów JDP następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu JDP lub tego kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na umożliwieniu przeprowadzenia procesu zawarcia umowy oraz jej późniejszego wykonywania.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

JDP przetwarza w szczególności następujące kategorie danych osobowych:

 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. adres,
 3. numer telefonu,
 4. adres e-mail,
 5. numer PESEL,
 6. firma,
 7. numer NIP,
 8. numer REGON,
 9. numer rachunku bankowego.

JDP może przetwarzać również inne kategorie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania danych osobowych i jest to zgodne z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

JDP w celu przetwarzania danych osobowych nie gromadzi kopii dokumentów tożsamości ani kopii innych dokumentów legitymacyjnych (np. prawo jazdy) zawierających dane osobowe w jakiejkolwiek formie, chyba że jest to adekwatne do celów, w jakich dane są przetwarzane, lub dopuszczalne na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Przetwarzanie szczególnych danych osobowych

JDP może przetwarzać dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, jak również dane genetyczne, biometryczne w celu zidentyfikowania osoby fizycznej oraz dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby, a także dane dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa, jedynie w przypadkach wyraźnie wskazanych w art. 9 i 10 RODO lub innych szczególnych przepisach prawa.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez JDP, przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jej danych osobowych, a w szczególności prawo do:

 1. uzyskania wyczerpującej informacji, czy jej dane osobowe są przetwarzane, oraz do otrzymania informacji o pełnej nazwie i adresie siedziby spółki,
 2. uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie i kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
 3. uzyskania informacji, od kiedy są przetwarzane jej dane osobowe, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
 4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane osobowe jej dotyczące,
 5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych osobowych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym te dane osobowe są udostępniane,
 6. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów z zakresu ochrony danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Osobom, których dane przetwarzane są przez JDP na podstawie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Na wniosek osoby, której dane osobowe dotyczą, JDP jest zobowiązana, w terminie maksymalnie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku, przekazać w powszechnie zrozumiałej formie informacje wskazane powyżej.

Ponadto osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez JDP danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

JDP jest uprawniona do udostępnienia danych osobowych innym podmiotom, gdy posiada na to zgodę osoby, której dane dotyczą. Ponadto, JDP jest uprawniona do udostępniania danych osobowych, gdy zachodzi inna przesłanka przewidziana przepisami RODO, na podstawie których takie udostępnienie jest dopuszczalne oraz zgodne z prawem, w szczególności, gdy udostępnienie danych osobowych innemu podmiotowi jest konieczne do realizacji umowy, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest stroną tej umowy.

Kontakt

Gdyby mieli Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych prosimy o kontakt z JDP, pod adresem e-mail: office@jdp-law.pl.

Pobierz PDF