Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników webinaru

przekazywana na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: „RODO”)

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest „JDP Drapała & Partners” spółka jawna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000880140, posługująca się numerami REGON: 140887753, NIP: 7010056483, (dalej „Administrator” lub „JDP”).

Administrator posiada stronę internetową zlokalizowaną pod adresem www.jdp-law.pl, zaś poza kontaktem pocztowym i osobistym pod adresem siedziby, można się z nim kontaktować również mailowo na adres: office@jdp-law.pl.

2. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. ZAPEWNIENIA UCZESTNICTWA W WEBINARZE na który użytkownik się zapisał w celu zawarcia i wykonania umowy o usługę webinaru (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. OBSŁUGI REKLAMACJI, gdyż jest to niezbędne do wykonania zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 3. REALIZACJI OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA mających zastosowanie do Administratora, w szczególności w związku z koniecznością rozliczeń podatkowych, w przypadku gdy Webinar jest świadczeniem odpłatnym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. PROWADZENIA KORESPONDENCJI w tym udzielania odpowiedzi na wysyłane do administratora wiadomości, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu JDP (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest kontakt i utrzymywanie relacji z klientami i osobami zainteresowanymi obszarami działalności JDP;
 5. INFORMOWANIA O WYKONYWANIU ZAWODU ORAZ DZIAŁALNOŚCI JDP co obejmuje m.in. wysyłkę newsletterów, alertów, informacji o szkoleniach i innych wydarzeniach dostosowanych do wskazanej firmy i stanowiska na podstawie prawnie uzasadnionego interesu JDP (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest informowanie o wykonywaniu zawodu oraz działalności JDP w związku z udzieleniem dobrowolnej zgody, poprzez wybór odpowiedniej opcji „TAK” podczas wypełniania formularza zapisu na webinar, na przesyłanie przez JDP wiadomości mailowych, możliwych do odczytania na urządzeniach końcowych.
 6. ARCHIWIZACJI materiałów i komunikatów wytworzonych przez JDP w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu JDP (art. 6 ust. 1 lit f RODO) jakim jest udokumentowanie prowadzenia działalności zgodnie obowiązującymi przepisami w tym zasadami wykonywania zawodu radcy prawnego, adwokata i doradcy podatkowego.
 7. DOCHODZENIA ROSZCZEŃ I OBRONY PRZED ROSZCZENIAMI na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest podejmowanie wszelkich dozwolonych prawem działań, w tym przed właściwymi organami, celem dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi oraz wykazania w tym celu faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. ODBIORCY DANYCH I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z JDP na podstawie zawartych umów. W szczególności dane mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi wsparcia IT, w tym obsługę i serwisowanie systemów informatycznych, dostawę technologii obsługującej webinar, hosting danych i usługi chmurowe, dostawcom usług poczty elektronicznej, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, operatorom pocztowym lub kurierom, firmom doradczym, z którymi JDP współpracuje. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane organom lub podmiotom publicznym (bądź wykonującym zadania publiczne) uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Co do zasady dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Gdyby natomiast taki transfer danych osobowych miał się odbyć w przyszłości – co może się zdarzyć między innymi w związku z ewentualnym korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – Administrator zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem Unii Europejskiej legalizuje transfer i zapewni odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych. O takim transferze osoby, których dane dotyczą, będą uprzednio poinformowane.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy po przesłaniu ostatniej komunikacji dotyczącej webinaru zaś w pozostałych celach przez czas prowadzenia działalności gospodarczej przez JDP lub jej wspólników, chyba że wcześniej skutecznie wyrażono sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

5. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek możliwości zawarcia umowy o świadczenie usługi webinaru a więc niepodanie danych uniemożliwia zawarcie umowy i uczestnictwo w webinarze oraz obsługę reklamacji a w konsekwencji również realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z zawartą umową.

Ponadto podanie danych jest niezbędne w celu prowadzenia korespondencji z Administratorem.

Podanie danych osobowych w celu informowania o wykonywaniu zawodu oraz działalności JDP jest dobrowolne, nie stanowi wymogu ustawowego ani umownego. Niepodanie danych w tym celu uniemożliwi korzystanie z przewidzianych form informowania o wykonywaniu zawodu oraz działalności JDP.

6. PROFILOWANIE I AUTOMATYCZNE DECYZJE

Dane przetwarzane do celów opisanych w niniejszym dokumencie nie będą podlegały profilowaniu, a wobec osób, których dane dotyczą nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 1. W związku z przetwarzaniem przez JDP danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  a. na zasadach określonych w art. 15 RODO – prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  b. na zasadach określonych w art. 16 RODO – prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
  c. na zasadach określonych w art. art. 17 RODO – prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  d. na zasadach określonych w art. 18 RODO – prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  e. na zasadach określonych w art. 20 RODO – prawo do przenoszenia danych w przypadku gdy wyrażono zgodę na przetwarzanie lub przetwarzanie ma na celu zawarcie/wykonanie umowy;
  f. na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 RODO – prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, o ile przetwarzanie opiera się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  g. na zasadach określonych w art. 21 ust. 2 RODO – prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu informowania o wykonywaniu zawodu oraz działalności JDP w zakresie w jakim przetwarzanie opiera się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 2. Powyższe prawa mogą być zrealizowane poprzez wyrażenie stosownego żądania wobec Administratora na adresy kontaktowe wskazane w ustępie 1. „Administrator Danych Osobowych” na początku niniejszej informacji, zaś prawo sprzeciwu można dodatkowo wnieść poprzez wybór odpowiedniego pola w otrzymanych komunikatach mailowych.
 3. W związku z przetwarzaniem przez JDP danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pobierz PDF