Sąd Najwyższy przesądził o dopuszczalności zastrzegania w umowach o roboty budowlane – zawieranych w trybie zamówień publicznych – kar umownych za brak albo nieterminowe płatności na rzecz podwykonawców.

Uchwała została wydana w związku z pytaniem Sądu Okręgowego w Białymstoku dotyczącym sprawy o zapłatę przez wykonawcę na rzecz zamawiającego kary umownej za brak zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy.

Czy wykonawca może ustrzec się przed karą umowną? Na co może się powołać?

Wątpliwości wyjaśnia r. pr. Mateusz Jaworski w „Rzeczpospolitej”:

Zamówienia publiczne: kara umowna dla wykonawcy za brak lub nieterminowe płatności dla podwykonawcy