Ogólnopolski konkurs dla aplikantów adwokackich i radcowskich „Spory budowlane w orzecznictwie SN” to wydarzenie, które przyciąga coraz więcej młodych prawników. Daje on unikalną szansę zaprezentowania przez aplikantów swojej wiedzy i umiejętności nie tylko przed gronem renomowanych prawników-praktyków, ale także przed przedstawicielami wiodących izb gospodarczych zrzeszających największe firmy z sektora infrastruktury i transportu w Polsce.

Wydarzenie organizowane jest od trzech lat przez kancelarię JDP we współpracy z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa , Izbą Gospodarczą Transportu Lądowego, wydawnictwem C.H.Beck (partnerem medialnym, publikującym zwycięskie glosy) oraz Inspire Leadership (firmą prowadzącą warsztaty rozwoju marki osobistej). Podobnie jak w ubiegłych latach konkurs wsparły okręgowe izby radców prawnych i okręgowe rady adwokackie w całej Polsce.

12 maja odbył się finał 3. edycji tego konkursu. Głównym zadaniem konkursu było przygotowanie glosy do jednego z trzech zaproponowanych orzeczeń Sądu Najwyższego dotyczących istotnych zagadnień prawnych.

Pomimo sytuacji utrudnionej przez pandemię i konieczności przeprowadzenia konkursu on-line zainteresowanie nim wzrasta a poziom merytoryczny utrzymuje się na wysokim poziomie. W tym roku wyłoniliśmy siedmioro finalistów z różnych części Polski, którzy komentując wyroki Sądu Najwyższego (niekiedy krytycznie) oraz w części ustnej wyróżnili się ciekawą, przekonującą a niekiedy wręcz zaskakującą i odważną argumentacją – podsumował prof. Przemysław Drapała, partner w kancelarii JDP i przewodniczący Komisji Konkursowej.


Po uwzględnieniu przygotowanych glos i obrony prezentowanego w nich stanowiska w czasie sesji finałowej laureatami tegorocznego konkursu zostali:

Pozostałe miejsca zajęli:


Zwycięskie glosy zostaną opublikowane w „Monitorze Prawniczym” wydawnictwa C.H.Beck. Laureaci konkursu otrzymali także nagrody pieniężne (2.000 zł – 5.000 zł), zestawy książek wydawnictwa C.H.Beck oraz udział w dedykowanych warsztatach budowania marki osobistej organizowanych przez Inspire Leadership.

Dostrzegamy jak ważną rolę spełnia konkurs w promowaniu zdolnych aplikantów adwokackich i radcowskich. Z przyjemnością obserwujemy dalszy rozwój zawodowy naszych laureatów. Będziemy z pewnością kontynuować tego rodzaju działania wspierające uzdolnionych prawników oraz otwierające ich na kontakt z praktyką – powiedział prof. Przemysław Drapała.
Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że wyłoniliśmy Finalistów trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Aplikantów adwokackich i radcowskich: „Spory budowlane w orzecznictwie SN”.

Poniżej przesyłamy listę alfabetyczną:

Lp. Nazwisko Imię Samorząd Orzeczenie
1. Bielska Dominika ORA Warszawa I CKS 477/18
2. Chlebicz Małgorzata ORA Warszawa IV CSK 498/18
3. Generowicz Marek ORA Wrocław I CKS 477/18
4. Gęsina Karolina ORA Warszawa III CZP 67/19
5. Macias Justyna ORA Zielona Góra I CKS 477/18
6. Rudnicka Aleksandra OIRP Poznań III CZP 67/19
7. Walasiak Marcin OIRP Wrocław IV CSK 498/18

Wszystkim Uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i bardzo dziękujemy za wszystkie nadesłane glosy.


Harmonogram:

0 2 . 0 3 – oficjalne rozpoczęcie Konkursu – ogłoszenie sygnatur 3 orzeczeń SN

0 2 . 0 3 – 6 . 0 4 – opracowanie i przesłanie glosy do 1 z 3 wybranych orzeczeń SN

2 6 . 0 4 – ogłoszenie listy Finalistów

1 2 . 0 5 – obrona stanowiska wyrażonego w glosie przed komisją konkursową


Orzeczenia:

1. Wyrok Sądu Najwyższego z 18 września 2019 r., IV CSK 498/18 dotyczący odstąpienia przez inwestora od umowy o roboty budowlane na podstawie art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1k.c.

Teza:
„1. Konsekwencją zamierzonego ale nieskutecznego odstąpienia na podstawie art. 635 k.c. nie będzie – przynajmniej co do zasady – zastosowanie art. 644 k.c., lecz art. 639 k.c., z zastrzeżeniem sytuacji, w których przeszkody uniemożliwiające wykonanie dzieła obciążają zarówno zamawiającego jak i wykonawcę.
2. Ewentualność wzrostu wydajności pracy przyjmującego zamówienie, a zwłaszcza jego nadzwyczajnej mobilizacji, może być brana pod uwagę tylko wtedy, gdy istnieją wystarczające podstawy, by ich oczekiwać. Potrzeba wykładni umożliwiającej zamawiającemu racjonalne działanie nakazuje przyjąć, że decydujące znaczenie ma tu punkt widzenia racjonalnie przewidującego zamawiającego, uwzględniający pozyskane lub dostępne dlań – przy zachowaniu należytej staranności i lojalności (art. 354 k.c.) – informacje, w tym także udostępnione przez starannie działającego, lojalnego wykonawcę”

Rekomendujemy odniesienie się w glosie w szczególności do następujących zagadnień: (a) jakie jest cel i funkcja prawa odstąpienia od umowy o dzieło wynikającego z art. 635 k.c. stosowanego odpowiednio do umowy o roboty budowlane (art. 656 § 1k.c.), (b) czy przesłanka nieprawdopodobieństwa ukończenia dzieła (robót budowlanych) w terminie, o której mowa w art. 635 k.c. może wynikać także z okoliczności, za które przyjmujący zamówienie (wykonawca) nie ponosi odpowiedzialności i które są poza jego kontrolą (c) czy, a jeśli tak to w jakim zakresie przyspieszenie prac i wzrost wydajności po stronie przyjmującego zamówienie (wykonawcy) mogą być brane pod uwagę sąd przy ocenie skuteczności odstąpienia od umowy dokonanego przez zamawiającego, (d) czy nieskuteczne oświadczenie o odstąpieniu na podstawie art. 635 k.c. złożone przez inwestora może podlegać rekwalifikacji jako odstąpienie oparte na art. 644 k.c. lub innym przepisie?

2. Wyrok Sądu Najwyższego z 29 listopada 2019 r. I CSK 477/18 dotyczący roszczeń przysługujących wykonawcy w przypadku gdy był gotów do wykonywania robót budowlanych, ale doznał przeszkody z przyczyn dotyczących inwestora.

Teza:
„Artykuł 639 k.c. zamieszczony w obrębie przepisów o umowie o dzieło zakłada, że zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeżeli przyjmujący zamówienie był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego. Nie należy wykluczać możliwości zastosowania tego przepisu per analogiam do umowy o roboty budowlane pomimo nieobjęcia go wprost odesłaniem z art. 656 § 1 k.c.”

Rekomendujemy odniesienie się w glosie w szczególności do następujących zagadnień: (a) jakie argumenty przemawiają za a jakie przeciwko dopuszczalności stosowania przepisu art. 639 k.c. per analogiam do umowy o roboty budowlane, (b) jakie są zasadnicze kryteria rozróżnienia umowy o dzieło od umowy o roboty budowlane, (c) czy przepis art. 6494 § 3 k.c. należy uznać za odpowiednik art. 639 k.c. w ramach regulacji umowy o roboty budowlane?

3. Uchwała Sądu Najwyższego z 30 czerwca 2020 r., III CZP 67/19 dotycząca skuteczności zastrzeżenia przez zamawiającego publicznego kary umownej dla wykonawcy na wypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom.

Teza :
„Artykuł 483 § 1 k.c. nie wyłącza dopuszczalności zastrzeżenia kary umownej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o której mowa w art. 143d ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych”

Rekomendujemy odniesienie się w glosie w szczególności do następujących zagadnień: (a) czy dostatecznie przekonujący jest pogląd Sądu Najwyższego, iż art. 143d ust. 1 pkt 7 lit. a Pzp stanowi lex specialis względem art. 483 § 1 k.c. zważywszy, iż jednocześnie Sąd Najwyższy uznaje, że zarówno na gruncie Pzp jak i kodeksu cywilnego mamy do czynienia z tą samą instytucją kary umownej? (b) jakie inne instrumenty prawne poza miarkowaniem (art. 484 § 2 k.c.) mogą być stosowane w celu ochrony wykonawców przez obciążaniem ich przez zamawiających publicznych nadmiernymi karami umownymi za brak płatności wynagrodzenia na rzecz podwykonawców?

UWAGA! Organizatorzy zastrzegają, iż wskazane w rekomendacjach zagadnienia do analizy nie mają charakteru obligatoryjnego, a o treści glosy decydują wyłącznie Uczestnicy.


Do wygrania cenne nagrody:


Pobierz regulamin

Pobierz plakat


Partnerzy konkursu:

IGTL (Izba Gospodarcza Transportu Lądowego)

Inspire Leadership

C.H.Beck

PZPB (Polski Związek Pracodawców Budownictwa)

OIGD (Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa)


Uczestnictwo w konkursie to świetna przygoda, która pozwala zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności. Trafne i zwięzłe skomentowanie trudnych zagadnień prawniczych, z którymi mierzy się orzecznictwo, jest zadaniem niełatwym, ale bardzo rozwijającym. Z kolei drugi etap konkursu to możliwość zaprezentowania swojego stanowiska przed gronem praktyków branży budowlanej (nie tylko prawników!). Jest to doskonała okazja do skonfrontowania swoich twierdzeń z rzeczywistością procesu budowlanego i postępowania sądowego.

Jakub Abramowicz, aplikant adwokacki z Warszawy
Laureat 1 edycji

Uczestniczyłem w konkursie w zeszłym roku. Było to niezwykłe doświadczenie. Zdecydowanie polecam i zachęcam do udziału.

Maciej Ratajczak, radca prawny (ówczesny aplikant radcowski z Warszawy)
Laureat 2 edycji

Wziąłem udział w tym konkursie rok temu. To świetna inicjatywa! Zachęcam wszystkich zainteresowanych tą problematyką do zmierzenia się z kolejną, wybraną przez Organizatorów, interesującą porcją orzecznictwa SN.

Jerzy Róg, aplikant radcowski z Wrocławia
Finalista 2 edycji

Zachęcam do udziału w konkursie. Bardzo ciekawe doświadczenie. Miałem przyjemność uczestniczyć. Dla mnie jako aplikanta niezwykle cenne doświadczenie.

Maciej Tokarski, aplikant adwokacki z Rzeszowa
Uczestnik 2 edycji


Podusomowanie trzeciej edycji w Rynku Prawniczym

Podsumowanie drugiej edycji w Rynku Prawniczym

Podsumowanie pierwszej edycji w Rynku Prawniczym