Drodzy Aplikanci!

Ruszyła trzecia już edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Aplikantów radcowskich i adwokackich Spory budowlane w orzecznictwie SN!

Zapraszamy do wzięcia udziału!

Jak co roku, istotą konkursu jest położenie akcentu na kluczowe kwestie prawne dotyczące infrastruktury budowlanej, jako jednego z głównych sektorów polskiej gospodarki i przyczynienie się do rozwoju młodych prawników oraz integracji środowiska skupionego na złożonych zagadnieniach oraz wyzwaniach rynku infrastruktury.


Harmonogram:

0 2 . 0 3 – oficjalne rozpoczęcie Konkursu – ogłoszenie sygnatur 3 orzeczeń SN

0 2 . 0 3 – 6 . 0 4 – opracowanie i przesłanie glosy do 1 z 3 wybranych orzeczeń SN

2 6 . 0 4 – ogłoszenie listy Finalistów

1 2 . 0 5 – obrona stanowiska wyrażonego w głosie przed komisją konkursową


Orzeczenia:

1. Wyrok Sądu Najwyższego z 18 września 2019 r., IV CSK 498/18 dotyczący odstąpienia przez inwestora od umowy o roboty budowlane na podstawie art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1k.c.

Teza:
„1. Konsekwencją zamierzonego ale nieskutecznego odstąpienia na podstawie art. 635 k.c. nie będzie – przynajmniej co do zasady – zastosowanie art. 644 k.c., lecz art. 639 k.c., z zastrzeżeniem sytuacji, w których przeszkody uniemożliwiające wykonanie dzieła obciążają zarówno zamawiającego jak i wykonawcę.
2. Ewentualność wzrostu wydajności pracy przyjmującego zamówienie, a zwłaszcza jego nadzwyczajnej mobilizacji, może być brana pod uwagę tylko wtedy, gdy istnieją wystarczające podstawy, by ich oczekiwać. Potrzeba wykładni umożliwiającej zamawiającemu racjonalne działanie nakazuje przyjąć, że decydujące znaczenie ma tu punkt widzenia racjonalnie przewidującego zamawiającego, uwzględniający pozyskane lub dostępne dlań – przy zachowaniu należytej staranności i lojalności (art. 354 k.c.) – informacje, w tym także udostępnione przez starannie działającego, lojalnego wykonawcę”

Rekomendujemy odniesienie się w glosie w szczególności do następujących zagadnień: (a) jakie jest cel i funkcja prawa odstąpienia od umowy o dzieło wynikającego z art. 635 k.c. stosowanego odpowiednio do umowy o roboty budowlane (art. 656 § 1k.c.), (b) czy przesłanka nieprawdopodobieństwa ukończenia dzieła (robót budowlanych) w terminie, o której mowa w art. 635 k.c. może wynikać także z okoliczności, za które przyjmujący zamówienie (wykonawca) nie ponosi odpowiedzialności i które są poza jego kontrolą (c) czy, a jeśli tak to w jakim zakresie przyspieszenie prac i wzrost wydajności po stronie przyjmującego zamówienie (wykonawcy) mogą być brane pod uwagę sąd przy ocenie skuteczności odstąpienia od umowy dokonanego przez zamawiającego, (d) czy nieskuteczne oświadczenie o odstąpieniu na podstawie art. 635 k.c. złożone przez inwestora może podlegać rekwalifikacji jako odstąpienie oparte na art. 644 k.c. lub innym przepisie?

2. Wyrok Sądu Najwyższego z 29 listopada 2019 r. I CSK 477/18 dotyczący roszczeń przysługujących wykonawcy w przypadku gdy był gotów do wykonywania robót budowlanych, ale doznał przeszkody z przyczyn dotyczących inwestora.

Teza:
„Artykuł 639 k.c. zamieszczony w obrębie przepisów o umowie o dzieło zakłada, że zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeżeli przyjmujący zamówienie był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego. Nie należy wykluczać możliwości zastosowania tego przepisu per analogiam do umowy o roboty budowlane pomimo nieobjęcia go wprost odesłaniem z art. 656 § 1 k.c.”

Rekomendujemy odniesienie się w glosie w szczególności do następujących zagadnień: (a) jakie argumenty przemawiają za a jakie przeciwko dopuszczalności stosowania przepisu art. 639 k.c. per analogiam do umowy o roboty budowlane, (b) jakie są zasadnicze kryteria rozróżnienia umowy o dzieło od umowy o roboty budowlane, (c) czy przepis art. 6494 § 3 k.c. należy uznać za odpowiednik art. 639 k.c. w ramach regulacji umowy o roboty budowlane?

3. Uchwała Sądu Najwyższego z 30 czerwca 2020 r., III CZP 67/19 dotycząca skuteczności zastrzeżenia przez zamawiającego publicznego kary umownej dla wykonawcy na wypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom.

Teza :
„Artykuł 483 § 1 k.c. nie wyłącza dopuszczalności zastrzeżenia kary umownej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o której mowa w art. 143d ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych”

Rekomendujemy odniesienie się w glosie w szczególności do następujących zagadnień: (a) czy dostatecznie przekonujący jest pogląd Sądu Najwyższego, iż art. 143d ust. 1 pkt 7 lit. a Pzp stanowi lex specialis względem art. 483 § 1 k.c. zważywszy, iż jednocześnie Sąd Najwyższy uznaje, że zarówno na gruncie Pzp jak i kodeksu cywilnego mamy do czynienia z tą samą instytucją kary umownej? (b) jakie inne instrumenty prawne poza miarkowaniem (art. 484 § 2 k.c.) mogą być stosowane w celu ochrony wykonawców przez obciążaniem ich przez zamawiających publicznych nadmiernymi karami umownymi za brak płatności wynagrodzenia na rzecz podwykonawców?

UWAGA! Organizatorzy zastrzegają, iż wskazane w rekomendacjach zagadnienia do analizy nie mają charakteru obligatoryjnego, a o treści glosy decydują wyłącznie Uczestnicy.


Do wygrania cenne nagrody:


Pobierz regulamin

Pobierz plakat


Partnerzy konkursu:

IGTL (Izba Gospodarcza Transportu Lądowego)

Inspire Leadership

C.H.Beck

PZPB (Polski Związek Pracodawców Budownictwa)

OIGD (Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa)


Uczestnictwo w konkursie to świetna przygoda, która pozwala zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności. Trafne i zwięzłe skomentowanie trudnych zagadnień prawniczych, z którymi mierzy się orzecznictwo, jest zadaniem niełatwym, ale bardzo rozwijającym. Z kolei drugi etap konkursu to możliwość zaprezentowania swojego stanowiska przed gronem praktyków branży budowlanej (nie tylko prawników!). Jest to doskonała okazja do skonfrontowania swoich twierdzeń z rzeczywistością procesu budowlanego i postępowania sądowego.

Jakub Abramowicz, aplikant adwokacki z Warszawy
Laureat 1 edycji

Uczestniczyłem w konkursie w zeszłym roku. Było to niezwykłe doświadczenie. Zdecydowanie polecam i zachęcam do udziału.

Maciej Ratajczak, radca prawny (ówczesny aplikant radcowski z Warszawy)
Laureat 2 edycji

Wziąłem udział w tym konkursie rok temu. To świetna inicjatywa! Zachęcam wszystkich zainteresowanych tą problematyką do zmierzenia się z kolejną, wybraną przez Organizatorów, interesującą porcją orzecznictwa SN.

Jerzy Róg, aplikant radcowski z Wrocławia
Finalista 2 edycji

Zachęcam do udziału w konkursie. Bardzo ciekawe doświadczenie. Miałem przyjemność uczestniczyć. Dla mnie jako aplikanta niezwykle cenne doświadczenie.

Maciej Tokarski, aplikant adwokacki z Rzeszowa
Uczestnik 2 edycji


Podsumowanie drugiej edycji w Rynku Prawniczym

Podsumowanie pierwszej edycji w Rynku Prawniczym