Ogólnopolski konkurs dla aplikantów adwokackich i radcowskich „Spory budowlane w orzecznictwie SN” to organizowane przez kancelarię JDP wydarzenie, które od czterech lat przyciąga młodych i ambitnych prawników. Celem konkursu jest promowanie zdolnych aplikantów zainteresowanych cywilnoprawnymi zagadnieniami rynku budownictwa stanowiącego jeden z głównych sektorów polskiej gospodarki. Konkurs daje unikalną szansę zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności nie tylko przed gronem renomowanych prawników-praktyków, ale także przed przedstawicielami wiodących izb gospodarczych zrzeszających największe firmy z sektora budownictwa i infrastruktury w Polsce. W dotychczasowych 4 edycjach konkursu udział wzięło już ponad 220 uczestników.

Tegoroczny konkurs kancelaria JDP zorganizowała we współpracy z szerszym gronem izb gospodarczych, do którego oprócz  Polskiego Związku Pracodawców BudownictwaOgólnopolskiej Izby Gospodarczej DrogownictwaIzby Gospodarczej Transportu Lądowego, włączyły się także Izba Gospodarcza Gazownictwa i  Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska. Patronem medialnym jest wydawnictwo C.H.Beck (publikujące zwycięskie glosy), a  firma Inspire Leadership oferuje laureatom warsztaty rozwoju marki osobistej. Wzorem lat ubiegłych konkurs wsparły Okręgowe Izby Radców Prawnych i Okręgowe Rady Adwokackie w całej Polsce.

12 maja odbył się finał 4. edycji konkursu. Głównym zadaniem uczestników było przygotowanie glosy do jednego z trzech zaproponowanych orzeczeń Sądu Najwyższego. Uczestnicy poddawali ocenie argumentację Sądu Najwyższego i wyrażali swoją krytyczną lub aprobującą opinię, zwracając także uwagę na praktyczne konsekwencje wynikające z głosowanego orzeczenia dla branży budowlanej.

– Cieszymy się z rosnącego zainteresowania konkursem wśród aplikantów w całej Polsce. W tym roku nadesłane glosy były na jednoznacznie  wysokim poziomie merytorycznym. Wyłoniliśmy siedmioro finalistów reprezentujących Okręgowe Izby Radców Prawnych i Okręgowe Rady Adwokackie z różnych części kraju. Wykazali się oni interesującą argumentacją w przygotowanych glosach, a w rundzie finałowej doskonale poradzili sobie z wystąpieniami ustnymi, w których bronili swoich stanowisk – podsumował prof. Przemysław Drapała, partner w kancelarii JDP i przewodniczący Komisji Konkursowej.


Po uwzględnieniu przygotowanych glos i obrony prezentowanego w nich stanowiska w czasie sesji finałowej laureatami tegorocznego konkursu zostali:

Pozostałe miejsca zajęli:


Zwycięskie glosy zostaną opublikowane w „Monitorze Prawniczym” wydawnictwa C.H.Beck. Laureaci konkursu otrzymali także nagrody pieniężne (3.000 zł – 7.000 zł), zestawy książek wydawnictwa C.H.Beck oraz udział w dedykowanych warsztatach budowania marki osobistej organizowanych przez Inspire Leadership.

– Organizacja konkursu dla aplikantów adwokackich i radcowskich „Spory budowlane w orzecznictwie SN”  stała się w kancelarii JDP coroczną ważną tradycją. Z przyjemnością będziemy ją kontynuować, umożliwiając aplikantom zdobywanie nowej wiedzy i  rozwijanie swoich umiejętności w praktyce – powiedział prof. Przemysław Drapała.


Drodzy Aplikanci!

Miło nam poinformować, że wyłoniliśmy Finalistów czwartej edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Aplikantów adwokackich i radcowskich: „Spory budowlane w orzecznictwie SN”.

Poniżej alfabetyczna lista Finalistów:

Lp. Nazwisko Imię Samorząd Orzeczenie
1. Bojarczuk Jakub ORA Kraków III CZP 16/21
2. Jakubowicz Hanna OIRP Poznań I CSKP 61/21
3. Mańka Klaudia OIRP Lublin III CZP 16/21
4. Ostaszewska Anna OIRP Katowice V CSKP 14/21
5. Radliński Oskar ORA Kraków III CZP 16/21
6. Rurka Jakub OIRP Warszawa V CSKP 14/21
7. Siwy Judyta OIRP Katowice III CZP 16/21
8. Żukowski Antoni ORA Warszawa III CZP 16/21

Wszystkim Uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i bardzo dziękujemy za nadesłane glosy.


Zadanie konkursowe:

Przygotuj glosę do jednego z trzech wybranych przez kancelarię JDP orzeczeń Sądu Najwyższego. Poddaj ocenie argumentację Sądu Najwyższego i wyraź swoją krytyczną lub aprobującą opinię. Zwróć także uwagę na praktyczne konsekwencje wynikające z glosowanego orzeczenia dla branży budowlanej.


Harmonogram:

23. 02 – oficjalne rozpoczęcie Konkursu – ogłoszenie sygnatur trzech orzeczeń SN (do wyboru przez uczestnika)

23. 02 – 31. 03 – okres na opracowanie i przesłanie glosy do jednego wybranego orzeczenia SN

25. 04 – ogłoszenie listy Finalistów

12. 05 – obrona stanowiska wyrażonego w glosie przed Komisją Konkursową


Rejestracja:

Zarejestruj się, wysyłając na adres ilona.kolodziej@jdp-law.pl zgłoszenie o wzięciu udziału w Konkursie, w którym wskażesz następujące dane:


Do wygrania cenne nagrody:

Łączna wartość nagród:

I miejsce – 9 700 PLN

II miejsce – 7 700 PLN

III miejsce – 5 700 PLN

IV i V miejsce – 2 700 PLN

VI i VII miejsce – 1 500 PLN


Pobierz regulamin


Orzeczenia:

1) Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2021 r., III CZP 16/21

Dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu zobowiązania w postaci określonego procentu ustalonego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, nawet jeżeli nie określono końcowego terminu naliczania kary umownej ani jej kwoty maksymalnej.

Rekomendujemy odniesienie się w glosie w szczególności do następujących zagadnień: (a) Jakie kryteria powinny zostać spełnione, aby zastrzeżenie kary umownej było skuteczne? (b) Czy „określona suma” kary umownej, o której mowa w art. 483 § 1 KC powinna być możliwa do ustalenia w chwili zawarcia umowy, czy też dopuszczalne jest ustalenie jej w innej chwili (jakiej)? (c) Czy instytucja miarkowania kar umownych (art. 484 § 2 KC) stanowi dostateczną ochronę dla dłużników przed karami umownymi o nieokreślonej wysokości maksymalnej?

 2) Wyrok Sądu Najwyższego z 05.03.2021, I CSKP 61/21

Naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych poprzez określenie przez zamawiającego rozmiaru i zakresu przedmiotu zamówienia (robót budowlanych) w sposób niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy może stanowić czyn niedozwolony (art. 415 k.c.). Do kosztów wykonania robót budowlanych w ramach przedsiębiorstwa wykonawcy, a tym samym wchodzących w skład straty (damnum emergens) zalicza się oprócz kosztów bezpośrednich obejmujących materiały budowlane, robociznę oraz sprzęt także tzw. koszty pośrednie (w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu).

Rekomendujemy zwrócenie w glosie uwagi w szczególności na następujące zagadnienia (a) Czy w sytuacji wykonania prac wykraczających poza zakres zamówienia w związku z określeniem przez zamawiającego rozmiaru i przedmiotu zamówienia w sposób niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy a zarazem naruszający przepisy Pzp, wykonawcy przysługują roszczenia oparte na innych reżimach prawnych niż deliktowy (art. 415 k.c.)? (b) Czy dla wykonawcy korzystniej jest dochodzić takich roszczeń w oparciu o przepisy deliktowe czy też inne reżimy (przedstaw pozytywne i negatywne skutki) (c) Czy Sąd Najwyższy zasadnie zakwalifikował koszty pośrednie wykonania robót budowlanych jako stratę  (damnum emergens), czy też istnieją argumenty pozwalające na uznanie ich za utracony zysk (lucrum cessans), jakie są dalsze skutki przyjęcia jednej z tych kwalifikacji prawnych ?

3) Wyrok Sądu Najwyższego z 12 marca 2021, V CSKP 14/21

Inwestor jest uprawniony do odmowy odbioru obiektu tylko wówczas, gdy jest on dotknięty wadą istotną, tj. taką, która czyni go niezdatnym do umówionego użytku zgodnie z przeznaczeniem lub prowadzi do wykonania robót w sposób wyraźnie sprzeciwiający się umowie. Jeżeli natomiast wady nie są istotne w powyższym znaczeniu, to inwestor nie może odmówić jego odbioru, natomiast może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, ewentualnie gwarancji.

Rekomendujemy odniesienie się w glosie w szczególności do następujących zagadnień: (a) Czy w ramach swobody kontraktowania dopuszczalne jest uzgodnienie w umowie o roboty budowlane, że inwestor jest uprawniony do odmowy odbioru obiektu (prac) dotkniętych wadami nieistotnymi? (b) Czy obowiązek odbioru obiektu (prac) może być uzależniony od braku jakichkolwiek wad i usterek? (c) Czy bezpodstawna odmowa odbioru obiektu przez inwestora wpływa na wymagalność roszczenia wykonawcy o wynagrodzenia za wykonane prace?

UWAGA! Wskazane w rekomendacjach zagadnienia do analizy nie mają charakteru obligatoryjnego, a o treści glosy decydują wyłącznie Uczestnicy.


Partnerzy konkursu:

IGEOS (Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska)

IGG (Izba Gospodarcza Gazownictwa)

IGTL (Izba Gospodarcza Transportu Lądowego)

Inspire Leadership

C.H.Beck

PZPB (Polski Związek Pracodawców Budownictwa)

OIGD (Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa)

Konkurs jest realizowany dzięki wsparciu Okręgowych Izb Radców Prawnych i Okręgowych Rad Adwokackich.


Gorąco polecam udział w Konkursie! To niezwykle cenne doświadczenie i niepowtarzalna okazja do spróbowania swoich sił w podejmowaniu obrony przyjętego w sporze stanowiska – zarówno na piśmie w formie glosy, jak i na etapie ustnym przed jury.

Aleksandra Rudnicka, aplikantka radcowska z Poznania

Laureatka 3 edycji

 

Konkurs to prawdziwe wyzwanie i dawka inspiracji dla młodych prawników oraz platforma do ciekawych dyskusji, których przedmiotem są spory budowlane. Udział w konkursie, a w szczególności etap finałowy, był dla mnie bardzo wzbogacającym doświadczeniem, szansą na poznanie ekspertów z branży budowlanej i zastrzykiem motywacji do dalszego rozwoju zawodowego.

Dominika Bielska, aplikantka adwokacka z Warszawy

Laureatka 3 edycji

 

Uczestnictwo w konkursie umożliwia zdobycie nowej wiedzy z trudnych, aczkolwiek interesujących zagadnień prawniczych. Prezentacja stanowiska przed gronem ekspertów to cenne doświadczenie, które przyda się w karierze każdego prawnika.

Justyna Macias, aplikantka adwokacka z Zielonej Góry

Finalistka 3 edycji

 

Proces budowlany jest wieloaspektowy, co wymusza na piszącym glosę szersze spojrzenie na przedstawiony w wyroku problem. Dzięki temu konkurs jest wyzwaniem, wymagającym dogłębnej analizy orzecznictwa i doktryny, jak również podjęciem próby zastosowania teorii w praktyce. Jest to zadanie niełatwe, ale bardzo rozwijające. Drugi etap konkursu daje możliwość zaprezentowania swojego stanowiska zarówno przed teoretykami, jak i praktykami procesu budowlanego, co jest niezwykle cennym doświadczeniem.

Małgorzata Chlebicz, aplikantka adwokacka z Warszawy

Finalistka 3 edycji

 

Uczestnictwo w konkursie to świetna przygoda, która pozwala zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności. Trafne i zwięzłe skomentowanie trudnych zagadnień prawniczych, z którymi mierzy się orzecznictwo, jest zadaniem niełatwym, ale bardzo rozwijającym. Z perspektywy czasu udział w konkursie okazał się ważnym krokiem mojej kariery zawodowej. Już trzeci rok zajmuję się tematyką sporów budowlanych pod skrzydłami JDP

Jakub Abramowicz, aplikant adwokacki z Warszawy

Laureat 1 edycji

 


Podsumowanie czwartej edycji w Rynku Prawniczym

Podsumowanie czwartej edycji w Legal Business Polska