Drodzy Aplikanci!

Rozpoczęła się piąta edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Aplikantów radcowskich i adwokackich „Spory budowlane w orzecznictwie SN”!

Celem konkursu jest promowanie zdolnych aplikantów zainteresowanych cywilnoprawnymi zagadnieniami rynku budownictwa stanowiącego jeden z głównych sektorów polskiej gospodarki. Konkurs daje unikalną szansę zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności nie tylko przed gronem renomowanych prawników – praktyków, ale także przed przedstawicielami wiodących izb gospodarczych zrzeszających największe firmy z sektora budownictwa i infrastruktury w Polsce.


Zadanie konkursowe:

Przygotuj glosę do jednego z trzech wybranych przez kancelarię JDP orzeczeń Sądu Najwyższego. Poddaj ocenie argumentację Sądu Najwyższego i wyraź swoją krytyczną lub aprobującą opinię. Zwróć także uwagę na praktyczne konsekwencje wynikające z glosowanego orzeczenia dla branży budowlanej.


Harmonogram:

21 . 0 2. – oficjalne rozpoczęcie Konkursu – ogłoszenie sygnatur trzech orzeczeń SN (do wyboru przez uczestnika)

21 . 0 2. – 31. 0 3. – okres na opracowanie i przesłanie glosy do jednego wybranego orzeczenia SN

2 5 . 0 4. – ogłoszenie listy Finalistów

1 1 . 0 5. – obrona stanowiska wyrażonego w glosie przed Komisją Konkursową


Rejestracja:

Zarejestruj się, wysyłając na adres ilona.kolodziej@jdp-law.pl zgłoszenie o wzięciu udziału w Konkursie, w którym wskażesz następujące dane:


Do wygrania cenne nagrody:

Łączna wartość nagród:

I miejsce – 7 600 PLN

II miejsce – 5 600 PLN

III miejsce – 3 600 PLN

IV, V, VI i VII miejsce – 600 PLN


Pobierz regulamin


Orzeczenia:

Orzeczenia:

1) Wyrok Sądu Najwyższego z 17 marca 2022, II CSKP 217/22

Instytucja wygaśnięcia roszczenia ma charakter wyjątkowy i jeżeli taka klauzula została wprowadzona przez strony do umowy, powinna być ona przedmiotem wnikliwej oceny sądu rozpoznającego sprawę. Nieważna jest bowiem czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 2 KC). Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy do ukształtowania stosunku umownego w sposób wyraźnie krzywdzący dla jednej ze stron doszło przy świadomym bądź choćby tylko spowodowanym niedbalstwem wykorzystaniu przez drugą stronę własnej silniejszej pozycji, przy znacznej intensywności pokrzywdzenia drugiej strony.

Jest to jedno z nielicznych orzeczeń SN odnoszących się do umów FIDIC (klauzuli 20.1) stosowanych w największych publicznych inwestycjach infrastrukturalnych w Polsce. Rekomendujemy odniesienie się w glosie w szczególności do następujących zagadnień: (a) Czy w ramach swobody kontraktowania dopuszczalne jest uzgodnienie w umowie o roboty budowlane, że roszczenie wykonawcy nie powstanie lub wygaśnie w przypadku niewykonania przez wykonawcę w terminie obowiązku notyfikowania o zdarzeniu mogącym prowadzić do powstania roszczenia? (b) Czy wprowadzone przez inwestora (zamawiającego publicznego) do umowy – opartej na nienegocjowalnym wzorcu umownym – postanowienie obligujące tylko jedną ze stron (wykonawcę) do notyfikowania o zdarzeniach prowadzących do powstania jakiegokolwiek roszczenia wobec inwestora pod rygorem jego wygaśnięcia,  może być kwalifikowane jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i lojalności kontraktowej? (c) Czy wystąpienie po stronie wierzyciela szkody w sytuacji, gdy dłużnik zobowiązania nie wykonał lub wykonał je nienależycie jest przesłanką powstania roszczenia o zapłatę kary umownej?

2) Wyrok Sądu Najwyższego z 2 czerwca 2021, II CSKP 7/21

W umowie o roboty budowlane nie jest dopuszczalne uzależnienie zapłaty całości należnego wykonawcy wynagrodzenia od warunku w rozumieniu art. 89 KC, skoro zapłata wynagrodzenia należy do elementów przedmiotowo istotnych tej umowy (art. 647 KC). Dopuszczalne jest natomiast uzależnienie wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia od spełnienia przez wykonawcę dodatkowych świadczeń ubocznych (np. złożenia dokumentacji powykonawczej) lub dokonania określonych aktów staranności (np. złożenia rozliczenia co do wykonanych robót, kosztorysu, czy też faktury), a więc zachowań, które są uzależnione wyłącznie od wykonawcy lub osób, którymi się posługuje. 

Powyższy wyrok dotyczy intersującego zagadnienia dopuszczalności uzależnienia obowiązku zapłaty wynagrodzenia wykonawcy oraz jego wymagalności od zdarzenia przyszłego i niepewnego względnie od aktów staranności dokonanych przez wykonawcę. Rekomendujemy odniesienie się w glosie w szczególności do następujących zagadnień: (a) Czy w umowie o roboty budowlane zawartej poza reżimem prawa zamówień publicznych dopuszczalne jest uzależnienie obowiązku zapłaty przez prywatnego inwestora wynagrodzenia wykonawcy od przedstawienia przez niego dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom uczestniczącym w realizacji obiektu, zważywszy iż dowody te dotyczą zachowań podmiotów trzecich? (b) Czy skuteczne jest uzależnienie wymagalność roszczenia o wynagrodzenie za wykonane prace od podpisania przez inwestora protokolarnego odbioru robót? Jak kształtuje się sytuacja prawna obu stron, gdy inwestor z przyczyn leżących po jego stronie uchybia obowiązkowi odbioru?

3) Wyrok Sądu Najwyższego z 15 grudnia 2021, III CSKP 127/21

W praktyce funkcjonowania umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane dominujące są dwie formy wynagrodzenia za wykonanie dzieła czy obiektu (robót budowlanych), tj. wynagrodzenie kosztorysowe (art. 629 KC) i wynagrodzenie ryczałtowe (art. 632 KC). Strony umowy mogą skorzystać z któregoś z modelowego (przewidzianego w kodeksie cywilnym) wynagrodzenia, ale mogą ustalić inny sposób jego ustalenia, tzw. mieszany.

Wskazany wyrok SN odnosi się do ważnego dla praktyki zagadnienia stosowania w umowach o roboty budowalne tzw. mieszanych modeli wynagrodzenia. Rekomendujemy odniesienie się w glosie w szczególności do następujących zagadnień: (a) Jakie są granice dopuszczalności ustalania przez strony tzw. mieszanych modeli wynagrodzenia w umowach o roboty budowlane? (b) Czy a jeśli tak, to w jakim zakresie do mieszanego modelu wynagrodzenia stosuje się przepisy dotyczące wynagrodzenia kosztorysowego (art. 629 i n. KC) lub ryczałtowego (art. 632 KC)?

UWAGA! Organizatorzy zastrzegają, iż wskazane w rekomendacjach zagadnienia do analizy nie mają charakteru obligatoryjnego, a o treści glosy decydują wyłącznie Uczestnicy.


Partnerzy konkursu:

IGEOS (Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska)

IGG (Izba Gospodarcza Gazownictwa)

IGTL (Izba Gospodarcza Transportu Lądowego)

C.H.Beck

PZPB (Polski Związek Pracodawców Budownictwa)

OIGD (Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa)

Konkurs jest realizowany dzięki wsparciu Okręgowych Izb Radców Prawnych i Okręgowych Rad Adwokackich.


Konkursy, takie jak „Spory budowlane w orzecznictwie SN” organizowany przez kancelarię JDP, to wspaniała okazja na sprawdzenie swoich umiejętności w praktyce. Konkurs dał mi możliwość praktycznej weryfikacji swojej wiedzy i szansę na zaistnienie w naukowej dyskusji na temat orzeczeń Sądu Najwyższego. Był on ważnym wydarzeniem w mojej karierze i polecam go wszystkim aplikantom.

Antoni Żukowski,
aplikant adwokacki z Warszawy, Laureat 4 edycji

Polecam udział w Konkursie w szczególności z uwagi na fakt, że stanowi on okazję do poszerzenia wiedzy, zapoznania się aktualnym orzecznictwem oraz przede wszystkim sprawdzenia siebie. Największym wyzwaniem było zaprezentowanie pracy przed komisją konkursową i próba „wybronienia” poglądu prezentowanego w glosie oraz dyskusja z osobami o ogromnej wiedzy i doświadczeniu z danej dziedziny.

Hanna Jakubowicz,
aplikantka radcowska z Poznania, Finalistka 4 edycji

Gorąco polecam udział w Konkursie! To niezwykle cenne doświadczenie i niepowtarzalna okazja do spróbowania swoich sił w podejmowaniu obrony przyjętego w sporze stanowiska – zarówno na piśmie w formie glosy, jak i na etapie ustnym przed jury.

Aleksandra Rudnicka,
aplikantka radcowska z Poznania, Laureatka 3 edycji

Konkurs to prawdziwe wyzwanie i dawka inspiracji dla młodych prawników oraz platforma do ciekawych dyskusji, których przedmiotem są spory budowlane. Udział w konkursie, a w szczególności etap finałowy, był dla mnie bardzo wzbogacającym doświadczeniem, szansą na poznanie ekspertów z branży budowlanej i zastrzykiem motywacji do dalszego rozwoju zawodowego.

Dominika Bielska,
aplikantka adwokacka z Warszawy, Laureatka 3 edycji

Uczestnictwo w konkursie umożliwia zdobycie nowej wiedzy z trudnych, aczkolwiek interesujących zagadnień prawniczych. Prezentacja stanowiska przed gronem ekspertów to cenne doświadczenie, które przyda się w karierze każdego prawnika.

Justyna Macias,
aplikantka adwokacka z Zielonej Góry, Finalistka 3 edycji


Podsumowanie czwartej edycji w Rynku Prawniczym

Podsumowanie trzeciej edycji w Rynku Prawniczym

Podsumowanie drugiej edycji w Rynku Prawniczym

Podsumowanie pierwszej edycji w Rynku Prawniczym