Minister finansów oraz funduszy i polityki regionalnej przedstawił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (UD 235). Ma nowelizować m.in. ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Jedną z istotnych zmian ma być wyposażenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w prawo ustanowienia kuratora dla emitenta.

Wprowadzenie możliwości ustanawiania kuratora dla spółki akcyjnej budzi istotne wątpliwości co najmniej z trzech powodów. Po pierwsze, powiela rozwiązania prawne pozwalające w konkretnych okolicznościach na powołanie kuratora dla osoby prawnej. Po drugie, przesłanki zezwalające KNF na powołanie kuratora są sformułowane w części w sposób pozostawiający organowi dużą uznaniowość, także co do zakresu kompetencji kuratora. W końcu, decyzja o ustanowieniu kuratora ma być natychmiast wykonalna, a możliwość jej uchylenia skomplikowana.

Więcej na temat prawa ustanowienia kuratora dla emitenta można przeczytać w artykule dra Marcina Chomiuka opublikowanym na łamach „Rzeczpospolitej”.

Zachęcamy do lektury.

Kurator dla każdej spółki giełdowej?