8 września br. weszły w życie przepisy nowelizujące procedurę cywilną. Ich konsekwencją są m.in. zmiany w systemie doręczeń (w tym doręczeń między profesjonalnymi pełnomocnikami), wybór wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną poprzez tzw. Elektroniczne Biuro Podawcze, czy możliwość przeprowadzenia rozprawy na odległość, poprzez transmisję postępowania do sali sądowej sądu prowadzącego rozprawę.

Znowelizowane przepisy będą również przewidywały możliwość wzywania stron, świadków i biegłych lub innych osób z pominięciem tradycyjnych sposobów doręczeń. Ważnym i praktycznym aspektem nowych regulacji jest przepis, który jednoznacznie rozstrzyga wątpliwości co do nagrywania postępowania. Od tej pory takie utrwalanie przebiegu posiedzenia może być dokonane przez same strony postępowania.

Celem wprowadzenia zmian jest przyspieszenie postępowań sądowych, poprzez uproszczenie niektórych czynności procesowych oraz zmodyfikowanie tych instytucji, które były dotychczas nadużywane.

Zachęcamy do lektury Newslettera, w którym na początku omawiamy zmiany obowiązujące od 8 września br., zaś w dalszej części zmiany, które jeszcze nie weszły w życie, bądź będą wprowadzane stopniowo.

Pobierz Newsletter