Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmiany do ustawy o ofercie, który przewiduje m. in. przyznanie KNF uprawnienia do ustanawiania kuratora dla emitenta (spółki akcyjnej).

Zdaniem projektodawców „instytucja stosowana byłaby niezwykle rzadko, w przypadku wyczerpania innych możliwości oddziaływania na spółkę. Rola kuratora sprowadzałaby się co do zasady do zwołania walnego zgromadzenia, które umożliwiłoby wybór organów spółki”. Treść proponowanych norm prawnych jest sprzeczna z tak sformułowanym uzasadnieniem nowelizacji.

Powołanie kuratora miałoby być możliwe także wówczas, gdy wystąpią wątpliwości co do prawidłowości funkcjonowania organów zarządzających bądź nadzorczych lub nastąpi utrata kontaktu z emitentem. Nie przewidziano konieczności uprzedniego wezwania do usunięcia nieprawidłowości. Wbrew treści uzasadnienia projektu przytoczone przesłanki z pewnością nie są „limitowane do ściśle określonych sytuacji”, lecz przyznają organowi nadzorującemu duży zakres władzy dyskrecjonalnej.

Więcej na temat uprawnień do ustanawiania kuratora dla emitenta dr Marcin Chomiuk napisał w komentarzu do artykułu Mirosława Kachniewskiego, prezesa Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (Polish Association of Listed Companies), który ukazał się w „Parkiecie”.

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią, dostępną dla e-prenumeratorów „Parkietu”: Pozorność regulacyjna