Kancelaria JDP w I instancji procesu prowadzonego dla  naszego Klienta – wiodącego wykonawcy oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu –  uzyskała  wyrok zasądzający od generalnego wykonawcy jednego z odcinków autostrady A-2 oraz Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora GDDKiA (jako dłużnika solidarnego) roszczenia o łącznej wartości przekraczającej 2 mln zł.
 
Szczególnie istotne znaczenie w tej sprawie miały kwestie związane z (i) uprawnieniem podwykonawcy do wystawienia faktury końcowej mimo braku formalnego odbioru końcowego wykonanych robót przez generalnego wykonawcę jak też z uprawnieniem generalnego wykonawcy do (ii) obciążenia podwykonawcy karą umowną za opóźnienie powstałe z przyczyn od podwykonawcy niezależnych oraz do (iii) obciążenia podwykonawcy odszkodowaniem za karę umowną naliczoną generalnemu wykonawcy przez inwestora za opóźnienie w osiągnięciu kamienia milowego spowodowane  m.in. opóźnieniem robót realizowanych przez podwykonawcę.
 
Spółce doradzał zespół JDP, w skład którego wchodzili:  prof. Przemysław Drapała, Partner,  Andrzej Sokołowski, Partner oraz Jakub Majewski, Associate.