Wobec postępującego rozwoju sposobów komunikacji pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego zagadnienie zapisu na sąd polubowny przez odesłanie ma niemałe znaczenie praktyczne. Istotą zapisu przez odesłanie jest umieszczenie w treści umowy głównej odwołania do odrębnego dokumentu (m.in. ogólnych warunków umowy lub umowy ramowej), który zawiera zapis. W ten sposób strony związują się zapisem znajdującym się w tym dokumencie.

O argumentach przemawiających za szerokim definiowaniem „odesłania” oraz o wybranym orzecznictwie sądów francuskich i szwajcarskich dotyczącym tych kwestii pisze adw. Konrad Gortad w najnowszym wydaniu kwartalnika „ADR Arbitraż i Mediacja”.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.