W najnowszym zeszycie „Studiów Prawa Prywatnego” (2023/1) ukazał się artykuł Jakuba Kusia pt. Kilka uwag na temat obiektu jako przedmiotu świadczenia wykonawcy w umowie o roboty budowlane.

Autor dokonuje analizy pojęcia obiektu, o którym stanowi art. 647 k.c., z odwołaniem się do różnych kontekstów, które mogą lub powinny być brane pod uwagę przy wykładni tego pojęcia. Prawidłowa rekonstrukcja znaczenia terminu obiekt jest kluczowa dla kwalifikacji danego stosunku prawnego jako wynikającego z umowy o roboty budowlane i możliwości stosowania przepisów należących do reżimu prawnego tej umowy.