Luka płacowa coraz bliżej likwidacji – artykuł Aleksandry Pisarek i Karoliny Pomarańskiej w „Rzeczpospolitej”

Proces zrównywania wynagrodzeń bez względu na płeć będzie złożony i długotrwały. Już teraz firmy powinny wprowadzać mechanizmy i polityki mające na celu wyrównywanie szans kobiet.

10 maja 2023 r. Parlament Europejski wraz z Radą UE przyjęły Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania (PE/81/2022/REV/1; dalej: Dyrektywa), która weszła w życie 6 czerwca 2023 r. Państwa członkowskie mają obowiązek implementować nowe przepisy do swoich porządków prawnych do 7 czerwca 2026 r.

Więcej na ten temat piszą Aleksandra Pisarek i Karolina Pomarańska z Zespołu Prawa Pracy JDP w dzienniku „Rzeczpospolita” i na rp.pl.


PRZECZYTAJ ARTYKUŁ