W dniach 12-13 kwietnia 2022 r. odbył się Kongres Budownictwa Polskiego, podczas którego zostały omówione strategiczne kierunki rozwoju budownictwa w Polsce. Prelegenci Kongresu dyskutowali nad aktualną sytuacją gospodarczą w Polsce i Unii Europejskiej w kontekście covid-19 oraz w związku z napływem ludności uchodźczej do Polski. Problemy sektora budownictwa w obliczu wyzwań w obecnej sytuacji, jakie zostały poruszone to m.in.:  kary umowne, brak materiałów, opóźnienia, niedobory kadr, wzrosty cen wyrobów budowlanych.

Tematem pierwszej sesji Kongresu, której przewodniczył prof. Przemysław Drapała, było „Dobre prawo – dobre budownictwo”. Paneliści  pochylili się nad 3 kluczowymi aspektami:

  • Pierwszy panel „Nowe Prawo Zamówień Publicznych – ocena z perspektywy sektora” otworzył Hubert Nowak – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Zagadnienie komentowali: Mariusz Haładyj – Prezes Prokuratorii Generalnej RP , Dariusz Koba – ekspert ds. zamówień publicznych oraz Piotr Nowak – Dyrektor Biura Prawnego TORPOL;

Nowe prawo zamówień publicznych nie zawiera systemowych błędów lub wad. Wymaga jednak ponownej oceny i ewentualnych korekt po zakończeniu 2 pełnych lat stosowania. Co ważne, zarówno nowe jak i poprzednio obowiązujące prawo zamówień publicznych, zawiera przepisy umożliwiające w związku z wpływem wojny w Ukrainie zawarcie przez zamawiających publicznych aneksów do umów, na podstawie których może nastąpić podwyższenie wynagrodzenia, przedłużenie czasu realizacji, zmiana zakresu prac względnie technologii ich wykonania – komentuje prof. Przemysław Drapała.

  • Drugi panel sesji dotyczył „Ugodowego rozstrzygania sporów między zamawiającymi a wykonawcami i wpływu wojny w Ukrainie na realizowane kontrakty”. Temat omówili eksperci: Mariusz Haładyj – Prezes Prokuratorii Generalnej RP, Agnieszka Wickel – Dyrektor Dept. Prawnego i Zamówień Publicznych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA], Agnieszka Klajda – Dyrektor ds. Obsługi Prawnej Inwestycji Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Piotr Kledzik – Prezes Zarządu PORR S.A. oraz Mariusz Rymarz – Kierownik Dz. Prawnego Mota-Engil Central Europe S.A.;

Obecnie istniejące przepisy stanowią dostateczną podstawę do zwiększenia liczby ugód zawieranych w sporach między wykonawcami a zamawiającymi publicznymi. Zdaniem przedstawicieli zamawiający publicznych dopuszczalność i zasadność podwyższania wynagrodzenia w związku ze wzrostem cen materiałów w wyniku wojny w Ukrainie powinna być oceniana indywidualnie w odniesieniu do danego kontraktu. Osobiście obawiam się, że nie będzie to efektywne rozwiązanie dla branży budowlanej – konkluduje prof. Drapała.

  • Uczestnicy trzeciego panelu omówili przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym i nowe prawo budowlane. Wśród panelistów znaleźli się: Przemysław Dziąg – radca prawny Polski Związek Firm Deweloperskich, Mariusz Ścisło – pełnomocnik ZG SARP ds. legislacji, Artur Marciniak – Z-ca Dyrektora Dept. Planowania Przestrzennego w Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz dr Joanna Dziedzic-Bukowska z Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Prof. Przemysław Drapała współprowadził także wraz z prof. Andrzeje Garbaczem sesję V – „Innowacje i nowe technologie”, która obejmowała następujące zagadnienia:

  • BIM – wspólna prezentacja Komitetów: „Innowacje i nowe technologie” oraz „Dobre prawo – dobre budownictwo”; technologie, wdrożenia, aspekty prawne
  • Wdrażanie innowacyjnych materiałów i technologii w budownictwie
  • Ślad węglowy – wyzwania przed budownictwem niskoemisyjnym

Paneliści:
Radosław Borkowski, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu Somfy
Lidia Dziurzyńska-Leipert, Radca prawny, Partner w Praktyce Nieruchomości i Budownictwa w Kancelarii CMS
dr inż. Robert Geryło, Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej
Kamil Marjanek, Dyrektor Zarządzający Foamax
dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk, Dyrektor, Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
dr inż. Tomasz Piotrowski – ekspert Ministerstwa Rozwoju i Technologii
Wiktor Piwkowski, Prezes Zarządu Fundacji PZITB

Kongres Budownictwa Polskiego – program

Legal Business Polska