Wyniki wyszukiwania
PL EN DE
Prof. nadzw. dr hab. Przemysław Drapała - Radca prawny | Partner zarządzający - Kancelaria JDP

Prof. nadzw. dr hab. Przemysław Drapała

Radca prawny | Partner zarządzający

Specjalizacje

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Infrastruktura i budownictwo

Prawo zamówień publicznych

Partner kierujący 40-osobowym Zespołem Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Zespołem Infrastruktury. Od ponad 20 lat reprezentuje podmioty polskie i zagraniczne w złożonych postępowaniach sądowych i arbitrażowych, w szczególności dotyczących inwestycji budowlanych oraz infrastrukturalnych. Jego doświadczenie obejmuje także doradztwo prawne i zastępstwo procesowe klientów z branży automotive, real estate, producentów, dostawców technologii a także instytucje finansowe. Uznany w międzynarodowym rankingu The LEGAL 500 (2018 – 2024) za Leading Individual in Poland w kategorii Construction/Construction Disputes. Doradza także wykonawcom i inwestorom prywatnym w związku z realizacją złożonych projektów infrastrukturalnych oraz przemysłowych.
Był wielokrotnie powoływany jako arbiter w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych (ICC, DIS, KIG, Lewiatan). Profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa cywilnego, handlowego i arbitrażu. Członek Zarządu Sądu Polubownego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, członek ICC Poland, członek DIS, członek Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, przewodniczący Grupy Eksperckiej ds. Prawa i Legislacji Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB), członek Rady Zamówień Publicznych.


Wybrane postępowania sądowe

 • reprezentowanie generalnych wykonawców w postępowaniu sądowym przeciwko zamawiającemu o wynagrodzenie i naprawienie szkody w związku z budową Stadionu Narodowego w Warszawie (wartość przedmiotu sporu ponad 139 mln PLN, nazwy stron komunikowane w środkach masowego przekazu);
 • reprezentowanie generalnego wykonawcy w postępowaniu sądowym przeciwko zamawiającemu publicznemu o zawarcie aneksu do umowy, podwyższenie wynagrodzenia i przedłużenie czasu na ukończenie w związku z budową odcinka drogi krajowej (wartość przedmiotu sporu ponad 325 mln PLN);
 • reprezentowanie generalnego wykonawcy w postępowaniu sądowym z powództwa zamawiającego samorządowego o zapłatę kary umowny w związku z dwiema inwestycjami użyteczności publicznej (wartość przedmiotu sporu ponad 200 mln PLN);
 • reprezentowanie konsorcjum generalnych wykonawców w postępowaniu sądowym przeciwko zamawiającemu publicznemu o podwyższenie wynagrodzenia oraz zwrot kar umownych w związku z budową odcinka autostrady A4 (wartość przedmiotu sporu ponad 200 mln PLN);
 • reprezentowanie konsorcjum generalnych wykonawców w postępowaniu sądowym przeciwko inwestorowi o podwyższenie i zapłatę wynagrodzenia w związku z budową nowego bloku energetycznego (wartość przedmiotu sporu ponad 250 mln PLN);
 • reprezentowanie konsorcjum wykonawców modernizacji 3 bloków energetycznych w jednej z wiodących elektrowni w Polsce w sporach sądowych dotyczących zapłaty wynagrodzenia za prace dodatkowe, koszty przedłużenia realizacji kontraktu oraz zapłaty kar umownych (łączna wartości przedmiotów sporu ponad 170 mln PLN);
 • reprezentowanie generalnych wykonawców w postępowaniach sądowych z powództwa zamawiającego publicznego o zapłatę kar umownych za opóźnienie w związku z realizacją inwestycji hydrotechnicznej ( łączna wartość przedmiotu sporu prawie 180 mln PLN);
 • reprezentowanie jednego z generalnych wykonawców w postępowaniu przed Sądem Najwyższym dotyczącym odstąpienia przez zamawiającego od umowy o budowę stadionu miejskiego w Białymstoku (wartość przedmiotu sporu ponad 134 mln PLN);
 • reprezentowanie generalnego wykonawcy w postępowaniu sądowym przeciwko inwestorowi w zakresie roszczeń powstałych w związku odstąpieniem od umowy o budowę inwestycji drogowej z uwagi na występowaniu szkód górniczych (wartość przedmiotu sporu ponad 100 mln PLN);
 • reprezentowanie generalnego wykonawcy w 3 postępowaniach sądowych przeciwko inwestorowi publicznemu o podwyższenie i zapłatę wynagrodzenia z 3 kontraktów o budowę odcinków drogi ekspresowej – wartości przedmiotów sporu: 123 mln PLN, 109 mln PLN i 92 mln PLN;
 • reprezentowanie generalnych wykonawców w postępowaniu przeciwko inwestorowi o zapłatę kar umownych w związku z modernizacją odcinka linii kolejowej Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie, (wartość przedmiotu sporu ponad 72 mln PLN);
 • reprezentowanie generalnego wykonawcy w postępowaniu sądowym o zapłatę wynagrodzenia w związku z budową odcinka linii metra (wartość przedmiotu sporu ponad 60 mln PLN);
 • reprezentowanie generalnego wykonawcy w postępowaniu sądowym przeciwko inwestorowi o naprawienie szkody w związku z budową odcinka Południowej Obwodnicy Gdańska (wartość przedmiotu sporu ponad 65 mln PLN);
 • reprezentowanie jednego z europejskich liderów w branży automotive w postępowaniu sądowym przeciwko byłym członkom zarządu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce (wartość przedmiotu sporu ponad 60 mln PLN);
 • reprezentowanie generalnego wykonawcy w postępowaniu sądowym przeciwko inwestorowi o wynagrodzenie i naprawienie szkody w związku z budową odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy (wartość przedmiotu sporu ponad 62 mln PLN);
 • reprezentowanie generalnego wykonawcy rewitalizacji i modernizacji odcinka linii kolejowej w postępowaniu przeciwko inwestorowi o wynagrodzenie i odszkodowanie (wartość przedmiotu sporu ponad 54 mln PLN);
 • reprezentowanie generalnego wykonawców w postępowaniu sądowym przeciwko inwestorowi w związku z budową tzw. Trasy Górnej w Łodzi (wartość przedmiotu sporu około 23 mln PLN);
 • reprezentowanie inwestora z branży automotive w postępowaniu sądowym przeciwko generalnemu wykonawcy modernizacji i rozbudowy zakładu przemysłowego o kary umowne i naprawienie szkody (wartość przedmiotu sporu ponad 20 mln PLN);
 • reprezentowanie polskiej spółki z branży IT w precedensowym sporze sądowym z inwestorem giełdowym dotyczącym naprawienia tzw. szkody giełdowej.

Wybrane postępowania przed Sądem Najwyższym

 • przygotowanie skargi kasacyjnej i reprezentacja przed Sądem Najwyższym jednego z generalnych wykonawców w postępowaniu dotyczącym stadionu miejskiego w Białymstoku (wartość przedmiotu sporu ponad 134 mln PLN);
 • przygotowanie skargi kasacyjnej i reprezentacja przed Sądem Najwyższym generalnego wykonawcy w sprawie o zapłatę kary umownej przez zamawiającego publicznego (wartość przedmiotu sporu ponad 47 mln PLN);
 • przygotowanie odpowiedzi na skargę kasacyjną i reprezentacja jednej z wiodących spółek z branży budowlanej w postępowaniu przed Sądem Najwyższym dotyczącym uchylenia wyroku Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy ICC (wartość przedmiotu sporu ponad 30 mln PLN);
 • przygotowanie odpowiedzi na skargę kasacyjną i reprezentacja przez Sądem Najwyższym giełdowej spółki budowlanej w sporze z zamawiającym samorządowym dotyczącym nieuzasadnionej wypłaty kwoty z gwarancji prawidłowego wykonania umowy (wartość przedmiotu sporu ponad 33 mln PLN);
 • przygotowanie dwóch skarg kasacyjnych i reprezentacja przed Sądem Najwyższym inwestora z branży automotivew postępowaniach kasacyjnych dotyczących odpowiedzialności nabywcy przedsiębiorstwa w związku z upadłością zbywcy (wartość przedmiotu sporu ponad 26 mln PLN);
 • przygotowanie skargi kasacyjnej i reprezentacja przed Sądem Najwyższym polskiego inwestora w postępowaniu dotyczącym nieważności umowy inwestycyjnej (wartość przedmiotu sporu ponad 12 mln PLN);
 • przygotowanie skargi kasacyjnej i reprezentacja przed Sądem Najwyższym inwestora prywatnego w postępowaniu dotyczącym roszczeń podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia opartego na odpowiedzialności solidarnej (wartość przedmiotu sporu ponad 11 mln PLN);
 • przygotowanie skargi kasacyjnej i reprezentacja przed Sądem Najwyższym generalnego wykonawcy w zakresie roszczeń o podwyższenie wynagrodzenia tytułu nadzwyczajnej i nieprzewidywalnej zmiany cen;
 • przygotowanie skargi kasacyjnej i reprezentacja przed Sądem Najwyższym jednej ze stron w postępowaniu kasacyjnym dotyczącym wykładni i wykonania umowy o współpracy (Joint-Venture);
 • przygotowanie skargi kasacyjnej i reprezentacja przed Sądem Najwyższym podmiotu uprawnionego do nabycia nieruchomości w postępowaniu dotyczącym wykonania prawa pierwokupu (wartość przedmiotu sporu ponad 10 mln PLN).

Wybrane postępowania arbitrażowe

 • reprezentowanie polskiego producenta w postępowaniu arbitrażowym przed KIG dotyczącym roszczeń wynikających z umowy dostawy pojazdów (wartość przedmiotu sporu ponad 104 mln PLN);
 • reprezentowanie polskiego generalnego wykonawcę w postępowaniu przed International Chamber of Commerce (ICC) przeciwko inwestorowi w sporze dotyczącym budową odcinka drogi krajowej (wartość przedmiotu sporu ponad 30 mln PLN). Doprowadzenie do oddalenia przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy skargi o uchylenie wyroku ICC;
 • reprezentowanie polskiego wykonawcę w postępowaniu przed International Chamber of Commerce (ICC) przeciwko inwestorowi w związku z realizacją inwestycji liniowej w Polsce (wartość przedmiotu sporu ponad 22 mln PLN). Zakończona  sukcesem reprezentacja w postępowaniu przed sądami powszechnymi dotyczącymi uchylenia wyroku ICC;
 • reprezentowanie (wspólnie z kancelarią zagraniczną) spółki będącej właścicielem sieci marketów w postępowaniu arbitrażowym przed DIS (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit) w sporze dotyczącym naruszenia oświadczeń i zapewnień (reps and warranties) złożonych w umowie asset deal (wartość przedmiotu sporu ponad 32 mln PLN);
 • reprezentowanie polskiego generalnego wykonawcy w postępowaniu arbitrażowym przed KIG przeciwko inwestorowi prywatnemu dotyczącym inwestycji obejmującej renowację prestiżowego kompleksu nieruchomości (wartość przedmiotu sporu ponad 68 mln PLN);
 • reprezentowanie polskiego klienta w postępowaniu arbitrażowym przed KIG dotyczącym roszczeń z tytułu kar umownych za opóźnienie w dostawie (wartość przedmiotu sporu 26 mln PLN);
 • reprezentowanie polskiego lidera konsorcjum wykonawców w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan przeciwko członkowi konsorcjum w związku z rozliczeniem budowy odcinka drogi ekspresowej (wartość przedmiotu sporu ok. 30 mln PLN);
 • reprezentowanie polskiego inwestora prywatnego w postępowaniu arbitrażowym przed KIG przeciwko konsorcjum wykonawców w związku budową zakładu przemysłowego (wartość przedmiotu sporu ponad 14 mln PLN);
 • reprezentowanie generalnego wykonawcę w postępowaniu arbitrażowym przed KIG o zapłatę wynagrodzenia potrąconego z karą umowną za opóźnienie w trakcie realizacji inwestycji kubaturowej (wartość przedmiotu sporu około 10 mln PLN);
 • reprezentowanie polski oddział międzynarodowego przedsiębiorstwa projektowo-inżynierskiego w postępowaniu przed International Chamber of Commerce (ICC) przeciwko wiodącemu generalnemu wykonawcy z Indii – spór dotyczył realizacji inwestycji infrastrukturalnej na terenie Libii;
 • reprezentowanie jednego z wiodących producentów wyrobów ortodontycznych (spółki z siedzibą w Holandii i USA) w dwóch postępowaniach arbitrażowych przed International Chamber of Commerce (ICC) przeciwko polskiemu kontrahentowi. Spór dotyczył naruszenia umowy dystrybucyjnej z prawem wyłączności (wartość przedmiotu sporu ponad 7,0 mln USD);
 • reprezentowanie jednej z największych światowych spółek z branży petrochemicznej w postępowaniu postarbitrażowym (wyrok SCC Sztokholm) oraz egzekucyjnym, a także w postępowaniu układowym polskiego dłużnika.

(Doświadczenie jako arbiter)

 • był arbitrem przewodniczącym w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym przed International Chamber of Commerce (ICC) prowadzonym pomiędzy grupą spółek niemieckich a grupą spółek austriackich dotyczącym naruszenia umów sprzedaży udziałów (share deal);
 • był arbitrem jedynym w postępowaniu arbitrażowym przed niemieckim DIS (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit) prowadzonym pomiędzy spółką polską a spółką niemiecką dotyczącym naruszenia sale and purchase agreement;
 • był arbitrem w postępowaniu arbitrażowym ad hoc zarządzanym przez KIG prowadzonym pomiędzy polskim wykonawcą a zamawiającym publicznym dotyczącym inwestycji z branży energetycznej (wartość przedmiotu sporu prawie 400 mln PLN);
 • był arbitrem w postępowaniu arbitrażowym przed KIG prowadzonym pomiędzy polskimi spółkami dotyczącym niewykonania umowy sprzedaży nieruchomości (wartość przedmiotu sporu ponad 25 mln PLN);
 • był arbitrem w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan w sporze dotyczącym umów najmu w obiektach handlowych
 • był arbitrem w postępowaniach przed Sądem Polubownym przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

Wybrane doradztwo prawne

 • doradztwo prawne na rzecz konsorcjum wykonawców w związku z budową infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych w całej Polsce; Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wartość projektu: 2,8 mld PLN;
 • doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy kluczowej inwestycji kolejowej w Łodzi, Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; wartość projektu ponad 1,6 mld PLN;
 • doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy odcinka Południowej Obwodnicy Gdańska; Zamawiający: GDDKiA, wartość projektu ponad 1,1 mld PLN;
 • doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy odcinka Zakopianki z najdłuższym tunelem w Polsce, Zamawiający: GDDKiA; wartość projektu 1 mld PLN;
 • doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy, Zamawiający: GDDKiA, wartość projektu ponad 908 mln PLN;
 • doradztwo prawne na rzecz inwestora w związku z realizacją w formule EPC budowy elektrowni z blokiem gazowo-parowego o mocy 600 MWe, wartość projektu ponad 1,6 mld PLN;
 • doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy modernizacji układu paleniskowego kotłów bloków w Elektrowni Bełchatów; Zamawiający: PGE GIEK, wartość projektu ponad 475 mln EUR;
 • doradztwo prawne na rzecz konsorcjum polskich i zagranicznych firm wykonujących w formule EPC modernizację bloków w Elektrowni Turów; Zamawiający: PGE GiEK, wartość projektu ponad 625 mln PLN;
 • doradztwo prawne na rzecz generalnych wykonawców w toku realizacji budowy Stadionu Narodowego w Warszawie; Zamawiający: Skarb Państwa – Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Narodowe Centrum Sportu, wartość projektu ponad 1,5 mld PLN;
 • doradztwo prawne na rzecz generalnych wykonawców w toku budowy stadionu PGE Arena w Gdańsku; Zamawiający: Miasto Gdańsk i BIEG 2012 Sp. z o.o., wartość projektu ponad 780 mln PLN;
 • doradztwo prawne na rzecz wiodącego generalnego wykonawcy w związku z rozbudową jednego z największych w Polsce terminali pasażerskich (wartość umowy ok. 370 mln zł);
 • doradztwo prawne na rzecz konsorcjum w związku z budową linii kolejowej Warka-Radom Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wartość projektu: 700 mln PLN;
 • doradztwo prawne na rzecz wykonawcy modernizacji odcinków linii kolejowych nr 61 i nr 700 Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; wartość projektu ponad 270 mln PLN.

Działalność naukowa

 • Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • od 2013 członek Zespołu Problemowego do spraw umów o świadczenie usług w przyszłym Kodeksie Cywilnym
 • od 2009 członek Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego zajmującego się przygotowaniem części ogólnej prawa zobowiązań

Kariera zawodowa

 • od 2008 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, Partner; od 2020 Partner zarządzający
 • 2001–2007 Gleiss Lutz, Warszawa
 • 1997–1999 Rödl & Partner, Warszawa

Edukacja

 • 2011 habilitacja z prawa cywilnego
 • 2001 doktorat z prawa cywilnego
 • 1990–1995 Uniwersytet w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji
 • 1993–1994 stypendium na Uniwersytecie w Regensburgu
 • 1995 stypendium na Uniwersytecie w Hamburgu
 • dwukrotny stypendysta Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht w Hamburgu

Publikacje

Autor ponad 90 publikacji z zakresu prawa cywilnego, handlowego i arbitrażu, w tym m.in.  Systemu Prawa Prywatnego, tomy 5, 6 i 7  (Prawo zobowiązań – część ogólna, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, C.H.Beck wydania 2006 – 2020), współautor wraz z sędziami Sądu Najwyższego  komentarza do kodeksu cywilnego (Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania – część szczegółowa, red. J. Gudowski, Wolters Kluwer, wydania 2013 – 2017); monografii „Umowy odnoszące się do osób trzecich” (C.H.Beck, Warszawa 2006); „Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia” (C.H.Beck, Warszawa 2010), „Przejęcie długu, przejęcie praw i obowiązków z umowy” (C.H.Beck, Warszawa 2016)

Języki

 • polski
 • niemiecki
 • angielski