Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Postępowania sądowe i arbitrażowe

 • Spory budowlane i infrastrukturalne
 • Spory gospodarcze i cywilne
 • Postepowania arbitrażowe (krajowe i zagraniczne)
 • Spory post-M&A, korporacyjne i komercyjne
 • Postępowania przed Sądem Najwyższym
 • Kompleksowe spory obejmujące min. kilkanaście odrębnych postępowań
 • Postępowania post-arbitrażowe
 • Stwierdzanie wykonalności zagranicznych wyroków
 • Egzekucja trudnych wierzytelności
 • Restrukturyzacje i prawo upadłościowe
Postępowania sądowe i arbitrażowe

Nasz zespół reprezentuje polskie i zagraniczne podmioty w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz krajowymi i zagranicznymi sądami arbitrażowymi (KIG, Lewiatan, ICC, VIAC, DIS, UNCITRAL). Klienci szczególnie doceniają nasze wieloletnie doświadczenie i skuteczność w prowadzeniu złożonych sporów sądowych i arbitrażowych dotyczących inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych. W tym obszarze powadziliśmy kilkanaście precedensowych postępowań (także przed Sądem Najwyższym), przyczyniając się niejednokrotnie do kształtowania polskiego orzecznictwa sądowego. Prof. Przemysław Drapała łączy wieloletnie doświadczenie i umiejętności pełnomocnika procesowego z doświadczeniami wynikającymi z pełnienia funkcji arbitra.

Kancelaria z powodzeniem reprezentuje ponadto wiodące spółki z branży automotive, nieruchomości, dostawców złożonej technologii, a także instytucje finansowe w postępowaniach sądowych i arbitrażowych związanych z ich działalnością. Sukcesy odnotowujemy również, prowadząc spory dotyczące fuzji i przejęć, umów handlowych, skutków ogłoszenia upadłości, a także postępowania o uchylenie wyroków sądów polubownych.

Współpracujemy z renomowanymi zagranicznymi kancelariami, reprezentując polskich przedsiębiorców oraz wspierając przedsiębiorców zagranicznych w postępowaniach prowadzonych w Polsce lub pozostających w związku z prawem polskim.

1. WYBRANE POSTĘPOWANIA SĄDOWE:

 • Reprezentowanie generalnych wykonawców w postępowaniu sądowym przeciwko zamawiającemu o wynagrodzenie i naprawienie szkody w związku z budową Stadionu Narodowego w Warszawie (wartość przedmiotu sporu ponad 139 mln PLN, nazwy stron komunikowane w środkach masowego przekazu);
 • Reprezentowanie generalnego wykonawcy w postępowaniu sądowym przeciwko zamawiającemu publicznemu o zawarcie aneksu do umowy, podwyższenie wynagrodzenia i przedłużenie czasu na ukończenie w związku z budową odcinka drogi krajowej (wartość przedmiotu sporu ponad 325 mln PLN);
 • Reprezentowanie generalnego wykonawcy w postępowaniu sądowym z powództwa zamawiającego samorządowego o zapłatę kary umownej w związku z dwiema inwestycjami użyteczności publicznej (wartość przedmiotu sporu ponad 200 mln PLN);
 • Reprezentowanie konsorcjum generalnych wykonawców w postępowaniu sądowym przeciwko zamawiającemu publicznemu o podwyższenie wynagrodzenia oraz zwrot kar umownych w związku z budową odcinka autostrady A4 (wartość przedmiotu sporu ponad 200 mln PLN);
 • Reprezentowanie konsorcjum generalnych wykonawców w postępowaniu sądowym przeciwko inwestorowi o podwyższenie i zapłatę wynagrodzenia w związku z budową nowego bloku energetycznego (wartość przedmiotu sporu ponad 250 mln PLN);
 • Reprezentowanie konsorcjum wykonawców modernizacji 3 bloków energetycznych w jednej z wiodących elektrowni w Polsce w sporach sądowych dotyczących zapłaty wynagrodzenia za prace dodatkowe, koszty przedłużenia realizacji kontraktu oraz zapłaty kar umownych (łączna wartości przedmiotów sporu ponad 170 mln PLN);
 • Reprezentowanie generalnych wykonawców w postępowaniach sądowych z powództwa zamawiającego publicznego o zapłatę kar umownych za opóźnienie w związku z realizacją inwestycji hydrotechnicznej ( łączna wartość przedmiotu sporu prawie 180 mln PLN);
 • Reprezentowanie jednego z generalnych wykonawców w postępowaniu przed Sądem Najwyższym dotyczącym odstąpienia przez zamawiającego od umowy o budowę stadionu miejskiego w Białymstoku (wartość przedmiotu sporu ponad 134 mln PLN);
 • Reprezentowanie generalnego wykonawcy w postępowaniu sądowym przeciwko inwestorowi w zakresie roszczeń powstałych w związku odstąpieniem od umowy o budowę inwestycji drogowej z uwagi na występowaniu szkód górniczych (wartość przedmiotu sporu ponad 100 mln PLN);
 • Reprezentowanie generalnego wykonawcy w 3 postępowaniach sądowych przeciwko inwestorowi publicznemu o podwyższenie i zapłatę wynagrodzenia z 3 kontraktów o budowę odcinków drogi ekspresowej – wartości przedmiotów sporu: 123 mln PLN, 109 mln PLN i 92 mln PLN;
 • Reprezentowanie generalnych wykonawców w postępowaniu przeciwko inwestorowi o zapłatę kar umownych w związku z modernizacją odcinka linii kolejowej Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie  (wartość przedmiotu sporu ponad 72 mln PLN);
 • Reprezentowanie generalnego wykonawcy w postępowaniu sądowym o zapłatę wynagrodzenia w związku z budową odcinka linii metra (wartość przedmiotu sporu ponad 60 mln PLN);
 • Reprezentowanie generalnego wykonawcy w postępowaniu sądowym przeciwko inwestorowi o naprawienie szkody w związku z budową odcinka Południowej Obwodnicy Gdańska (wartość przedmiotu sporu ponad 65 mln PLN);
 • Reprezentowanie jednego z europejskich liderów w branży automotive w postępowaniu sądowym przeciwko byłym członkom zarządu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce (wartość przedmiotu sporu ponad 60 mln PLN);
 • Reprezentowanie generalnego wykonawcy w postępowaniu sądowym przeciwko inwestorowi o wynagrodzenie i naprawienie szkody w związku z budową odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy (wartość przedmiotu sporu ponad 62 mln PLN);
 • Reprezentowanie generalnego wykonawcy rewitalizacji i modernizacji odcinka linii kolejowej w postępowaniu przeciwko inwestorowi o wynagrodzenie i odszkodowanie (wartość przedmiotu sporu ponad 54 mln PLN);
 • Reprezentowanie generalnego wykonawców w postępowaniu sądowym przeciwko inwestorowi w związku z budową tzw. Trasy Górnej w Łodzi (wartość przedmiotu sporu około 23 mln PLN);
 • Reprezentowanie inwestora z branży automotive w postępowaniu sądowym przeciwko generalnemu wykonawcy modernizacji i rozbudowy zakładu przemysłowego o kary umowne i naprawienie szkody (wartość przedmiotu sporu ponad 20 mln PLN);
 • Reprezentowanie polskiej spółki z branży IT w precedensowym sporze sądowym z inwestorem giełdowym dotyczącym naprawienia tzw. szkody giełdowej.

2. WYBRANE POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM NAJWYŻSZYM:

 • Przygotowanie skargi kasacyjnej i reprezentacja przed Sądem Najwyższym jednego z generalnych wykonawców w postępowaniu dotyczącym stadionu miejskiego w Białymstoku (wartość przedmiotu sporu ponad 134 mln PLN);
 • Przygotowanie skargi kasacyjnej i reprezentacja przed Sądem Najwyższym generalnego wykonawcy w sprawie o zapłatę kary umownej przez zamawiającego publicznego (wartość przedmiotu sporu ponad 47 mln PLN);
 • Przygotowanie odpowiedzi na skargę kasacyjną i reprezentacja jednej z wiodących spółek z branży budowlanej w postępowaniu przed Sądem Najwyższym dotyczącym uchylenia wyroku Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy ICC (wartość przedmiotu sporu ponad 30 mln PLN);
 • Przygotowanie odpowiedzi na skargę kasacyjną i reprezentacja przez Sądem Najwyższym giełdowej spółki budowlanej w sporze z zamawiającym samorządowym dotyczącym nieuzasadnionej wypłaty kwoty z gwarancji prawidłowego wykonania umowy (wartość przedmiotu sporu ponad 33 mln PLN);
 • Przygotowanie dwóch skarg kasacyjnych i reprezentacja przed Sądem Najwyższym inwestora z branży automotive w postępowaniach kasacyjnych dotyczących odpowiedzialności nabywcy przedsiębiorstwa w związku z upadłością zbywcy (wartość przedmiotu sporu ponad 26 mln PLN);
 • Przygotowanie skargi kasacyjnej i reprezentacja przed Sądem Najwyższym polskiego inwestora w postępowaniu dotyczącym nieważności umowy inwestycyjnej (wartość przedmiotu sporu ponad 12 mln PLN);
 • Przygotowanie skargi kasacyjnej i reprezentacja przed Sądem Najwyższym inwestora prywatnego w postępowaniu dotyczącym roszczeń podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia opartego na odpowiedzialności solidarnej (wartość przedmiotu sporu ponad 11 mln PLN);
 • Przygotowanie skargi kasacyjnej i reprezentacja przed Sądem Najwyższym generalnego wykonawcy w zakresie roszczeń o podwyższenie wynagrodzenia tytułu nadzwyczajnej i nieprzewidywalnej zmiany cen;
 • Przygotowanie skargi kasacyjnej i reprezentacja przed Sądem Najwyższym jednej ze stron w postępowaniu kasacyjnym dotyczącym wykładni i wykonania umowy o współpracy (Joint-Venture);
 • Przygotowanie skargi kasacyjnej i reprezentacja przed Sądem Najwyższym podmiotu uprawnionego do nabycia nieruchomości w postępowaniu dotyczącym wykonania prawa pierwokupu (wartość przedmiotu sporu ponad 10 mln PLN).

3. WYBRANE POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWE (KRAJOWE I ZAGRANICZNE):

 • Reprezentowanie polskiego producenta w postępowaniu arbitrażowym przed KIG dotyczącym roszczeń wynikających z umowy dostawy pojazdów (wartość przedmiotu sporu ponad 104 mln PLN);
 • Reprezentowanie polskiego generalnego wykonawcy w postępowaniu przed International Chamber of Commerce (ICC) przeciwko inwestorowi w sporze dotyczącym budowy odcinka drogi krajowej (wartość przedmiotu sporu ponad 30 mln PLN). Doprowadzenie do oddalenia przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy skargi o uchylenie wyroku ICC;
 • Reprezentowanie polskiego wykonawcy w postępowaniu przed International Chamber of Commerce (ICC) przeciwko inwestorowi w związku z realizacją inwestycji liniowej w Polsce (wartość przedmiotu sporu ponad 22 mln PLN). Zakończona sukcesem reprezentacja w postępowaniu przed sądami powszechnymi dotyczącymi uchylenia wyroku ICC;
 • Reprezentowanie (wspólnie z kancelarią zagraniczną) spółki będącej właścicielem sieci marketów w postępowaniu arbitrażowym przed DIS (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit) w sporze dotyczącym naruszenia oświadczeń i zapewnień (reps and warranties) złożonych w umowie asset deal (wartość przedmiotu sporu ponad 32 mln PLN);
 • Reprezentowanie polskiego generalnego wykonawcy w postępowaniu arbitrażowym przed KIG przeciwko inwestorowi prywatnemu dotyczącym inwestycji obejmującej renowację prestiżowego kompleksu nieruchomości (wartość przedmiotu sporu ponad 68 mln PLN);
 • Reprezentowanie polskiego klienta w postępowaniu arbitrażowym przed KIG dotyczącym roszczeń z tytułu kar umownych za opóźnienie w dostawie (wartość przedmiotu sporu 26 mln PLN);
 • Reprezentowanie polskiego lidera konsorcjum wykonawców w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan przeciwko członkowi konsorcjum w związku z rozliczeniem budowy odcinka drogi ekspresowej (wartość przedmiotu sporu ok. 30 mln PLN);
 • Reprezentowanie polskiego inwestora prywatnego w postępowaniu arbitrażowym przed KIG przeciwko konsorcjum wykonawców w związku budową zakładu przemysłowego (wartość przedmiotu sporu ponad 14 mln PLN);
 • Reprezentowanie generalnego wykonawcy w postępowaniu arbitrażowym przed KIG o zapłatę wynagrodzenia potrąconego z karą umowną za opóźnienie w trakcie realizacji inwestycji kubaturowej (wartość przedmiotu sporu około 10 mln PLN);
 • Reprezentowanie polskiego oddziału międzynarodowego przedsiębiorstwa projektowo-inżynierskiego w postępowaniu przed International Chamber of Commerce (ICC) przeciwko wiodącemu generalnemu wykonawcy z Indii – spór dotyczył realizacji inwestycji infrastrukturalnej na terenie Libii;
 • Reprezentowanie jednego z wiodących producentów wyrobów ortodontycznych (spółki z siedzibą w Holandii i USA) w dwóch postępowaniach arbitrażowych przed International Chamber of Commerce (ICC) przeciwko polskiemu kontrahentowi. Spór dotyczył naruszenia umowy dystrybucyjnej z prawem wyłączności (wartość przedmiotu sporu ponad 7 mln USD);
 • Reprezentowanie jednej z największych światowych spółek z branży petrochemicznej w postępowaniu post-arbitrażowym (wyrok SCC Sztokholm) oraz egzekucyjnym, a także w postępowaniu układowym polskiego dłużnika.