Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

White Collar Crime

 • Reprezentacja w postępowaniach karnych i karnoskarbowych
 • Analizy karnoprawne
 • Ograniczenie ryzyka odpowiedzialności osobistej członków zarządów i rad nadzorczych
 • Criminal Compliance
 • Anti-Money Laundering
 • Doradztwo na gruncie Kodeksu karnego skarbowego
White Collar Crime

White Collar Crime to specjalizacja koncentrująca się na zarządzaniu kryzysem w przedsiębiorstwie wywołanym działaniami, które podlegają prawu karnemu. Postępowanie karne oddziałuje zwykle na całą organizację. Destabilizuje zarządzanie, wpływa na motywację pracowników, podważa zaufanie akcjonariuszy, kontrahentów i klientów.

Prawnicy naszej kancelarii specjalizujący się w dziedzinie prawa karnego zarządzają sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie w sposób komplementarny. Reprezentujemy klientów zarówno w charakterze obrońcy, jak i pełnomocnika pokrzywdzonego, czy oskarżyciela posiłkowego. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego (podatki) oraz prawa karnego gospodarczego (White Collar Crimes).

Doradzamy w ramach wewnętrznych postępowań wyjaśniających, projektujemy regulacje wewnętrzne ograniczające ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. Dla przedsiębiorców objętych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zapewniamy bieżące doradztwo, audyty prawne oraz przygotowywanie procedur AML i ocen ryzyka w świetle wymogów przepisów krajowych i europejskich. Rozwiązania dostarczane naszym klientom są rezultatem ścisłej współpracy merytorycznej między wykwalifikowanymi specjalistami wszystkich praktyk prawa w kancelarii.

Doradztwo w sprawach karnych

Adwokaci prawa karnego reprezentują klientów w toku postępowania karnego, realnie przyczyniając się do osiągnięcia założonych celów. Wieloletnie doświadczenie naszych prawników w obszarze prawa karnego procesowego pozwala na optymalne wytyczenie strategii obrony dążącej przede wszystkim do uniewinnienia, jak również w określonych przypadkach do umorzenia postępowania czy warunkowego umorzenia postępowania. Nawet prawomocny wyrok skazujący nie zamyka możliwości podejmowania dalszych działań.

Nasi prawnicy doradzają i reprezentują klientów jako pokrzywdzonych działaniami osób trzecich, w tym ich konkurentów. Podjęcie szybkich działań, także z wykorzystaniem zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, często przyczynia się do ograniczania potencjalnych strat. Największą skuteczność działania w obszarze spraw karnych osiąga się, gdy powierzenie sprawy adwokatowi od spraw karnych nastąpiło na jak najwcześniejszym etapie.

1. Nasze wsparcie obejmuje w szczególności:

 • kompleksową obronę w postępowaniach karnych, m.in. w sprawach związanych z przestępstwami korupcyjnymi, zarzutami karnoskarbowymi (sprawy podatkowe);
 • reprezentację pokrzywdzonych oraz oskarżycieli posiłkowych w charakterze pełnomocników;
 • pomoc w przeprowadzeniu analizy karnoprawnej zdarzeń gospodarczych pod kątem zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa;
 • analizę zdarzeń gospodarczych i ataków konkurencji w perspektywie przestępstw na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • doradztwo członkom organów spółek w zakresie ograniczenia ryzyka wystąpienia przestępstw w ramach organizacji;
 • doradztwo prawne w sytuacjach kryzysowych, w tym pomoc w przygotowaniu organizacji do kontroli;
 • projekty i audyty regulacji wymaganych przez przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • projekty i audyty regulacji, mające na celu ograniczenie ryzyka odpowiedzialności osobistej przedsiębiorców oraz spółek (Criminal Compliance);
 • doradztwo w zakresie kształtowania stanowisk i zakresów obowiązków z perspektywy ekspozycji na ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej;
 • doradztwo odnośnie do obiegu i zakresu gromadzonej dokumentacji na wypadek postepowań karnych lub karnych skarbowych;
 • pomoc w analizie procesu decyzyjnego z perspektywy zachowania należytej staranności wymaganej przepisami prawa;
 • doradztwo odnośnie do sposobu prowadzenia kontroli podatkowych z perspektywy ekspozycji personelu na zarzuty karne skarbowe.

2. Wybrane projekty:

Reprezentacja w postępowaniach karnych:

 • obrona w postępowaniach karnych związanych z zarzutami m.in. oszustwa, działania na szkodę spółki, przekroczenia uprawnień, przywłaszczenia, wyłudzenia podatku VAT, nieuprawnionego uzyskania dostępu do informacji, łapownictwa menadżerskiego, prania brudnych pieniędzy, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej;
 • doradztwo kryzysowe w związku z zatrzymaniem oraz reprezentacja w charakterze obrońcy w pierwszych czynnościach po zatrzymaniu oraz podczas posiedzenia w przedmiocie wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania;
 • obrona w postępowaniach karnych związanych z rynkiem kapitałowym
  w związku z zarzutami manipulacji instrumentami finansowymi, oferowania instrumentów finansowych bez zezwolenia, wykorzystania informacji poufnej;
 • udział w czynnościach przesłuchania świadków w charakterze pełnomocnika świadka;

Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed KNF w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej:

 • reprezentacja klientów w postępowaniach związanych z administracyjnymi karami pieniężnymi nakładanymi przez KNF na emitentów w związku z naruszeniem obowiązków informacyjnych;
 • reprezentacja klientów w postępowaniach przed KNF w związku z naruszeniami przez podmioty regulowane;

Ochrona przed czynami nieuczciwej konkurencji:

 • doradztwo kryzysowe w związku z czynami nieuczciwej konkurencji, w tym reprezentacja w postępowaniu karnym w związku z ujawnieniem i wykorzystaniem tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • audyt przyjętych rozwiązań wewnętrznych w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • projektowanie procedur ochrony tajemnicy spółki i tajemnicy przedsiębiorstwa;

Opinie prawnokarne:

 • przygotowanie opinii prawnokarnych w zakresie oceny działania przez organy spółek w granicach dopuszczalnego ryzyka gospodarczego;
 • przygotowanie opinii prawnokarnych w zakresie oceny gospodarności działań zarządu;
 • opiniowanie zdarzeń gospodarczych pod kątem regulacji karnych;

Criminal Compliance:

 • projektowanie regulacji wewnętrznych w zakresie AML (m.in. regulamin AML, ocena ryzyka, procedura grupowa, umowa powierzenia stosowania środków bezpieczeństwa wewnętrznego, identyfikacja beneficjenta rzeczywistego);
 • projektowanie regulacji compliance (m.in. anti-bribery, system nadzoru zgodności działalności z prawem i kontroli wewnętrznej), także w świetle wymogów DPSN 2021 dla spółek publicznych;
 • audyt oraz bieżące doradztwo w zakresie AML dla instytucji obowiązanych;
 • przygotowanie procedur na wypadek kontroli organów administracji publicznej i czynności przeszukania.