Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Energetyka i źródła odnawialne

 • Obsługa prawna procesu inwestycyjnego w sektorze odnawialnych źródeł energii i magazynowania energii
 • Przeprowadzenie prawnego i podatkowego due dilligence na potrzeby transakcji nabywania lub finansowania nabywania i realizacji przedsięwzięć OZE
 • Doradztwo regulacyjne, obejmujące m.in. zagadnienia koncesyjne, taryfowe, zagadnienia ograniczeń w poborze oraz w sprawach spornych przed Prezesem URE i SOKiK
 • Umowy w sektorze energetycznym, w tym umowy o przyłączenie do sieci, umowy o usługi przesyłu lub dystrybucji, umowy o dostawy komponentów na potrzeby źródeł wytwórczych, umowy EPC, BoP, O&M w sektorze energetyki odnawialnej, umowy sprzedaży energii (PPA, cPPA)
 • Stosowanie środków ograniczających wzrost cen energii, ciepła i gazu
 • Obsługa procesu inwestycyjnego w obszarach konwencjonalnych źródeł energii (gaz, węgiel)
Energetyka i źródła odnawialne

Świadczymy pomoc prawną dla polskich i zagranicznych klientów z obszaru energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem OZE.

Doradzamy przy inwestycjach w infrastrukturę energetyczną, obejmującą m.in.:

 • konwencjonalne i odnawialne źródła wytwórcze,
 • sieci przesyłowe oraz dystrybucyjne,
 • magazyny energii.

Przeprowadzamy badania prawne i podatkowe due diligence na potrzeby transakcji nabywania lub finansowania nabywania i realizacji przedsięwzięć OZE w Polsce.

Wspieramy prawnie przedsiębiorstwa energetyczne w realizacji obowiązków regulacyjnych (koncesje, zezwolenia, wpisy do rejestrów, spory w zakresie przyłączania do sieci, stosowanie taryf).

Doradzamy przy zawieraniu, zmianach i wykonywaniu kluczowych umów obszaru energetyki, takich jak umowy o przyłączenie do sieci, umowy EPC, BoP w sektorze energetycznym, umowy dostawy urządzeń, umowy O&M, umowy o świadczenie usług przesyłowych lub dystrybucyjnych, umowy sprzedaży energii (PPA, cPPA).

Doradzamy przy stosowaniu środków nadzwyczajnych w związku ze wzrostem cen na rynkach energii elektrycznej, ciepła i gazu.

Dzięki współpracy z zespołem infrastruktury, M&A, nieruchomości i podatków kompleksowo obsługujemy skomplikowane i wielowątkowe projekty.

1. NASZE WSPARCIE OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:

 • Doradztwo przy procesach pozyskiwania praw do nieruchomości oraz niezbędnych pozwoleń administracyjnych (np. decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzje w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę) na potrzeby realizacji inwestycji w infrastrukturę energetyczną, w szczególności w przedsięwzięcia związane z OZE oraz magazynami energii;
 • Badania prawne i podatkowe due diligence w transakcjach nabywania, a także finansowania nabywania lub budowy przedsięwzięć OZE;
 • Opracowywanie i doradztwo przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów dotyczących realizacji oraz eksploatacji odnawialnych źródeł wytwórczych, w tym kontraktów budowlanych EPC, BoP, umów dostawy urządzeń, umów O&M sektora energetyki;
 • Doradztwo w zakresie systemów wsparcia, w tym w procesach aukcyjnych rynku OZE;
 • Doradztwo regulacyjne, obejmujące m.in. zagadnienia koncesyjne, taryfowe, obowiązki sprawozdawcze i informacyjne przedsiębiorstw energetycznych;
 • Doradztwo i reprezentację w postępowaniach przed Prezesem URE, w tym w postępowaniach spornych oraz w procedurze odwoławczej przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • Opracowywanie i doradztwo przy zawieraniu i wykonywaniu umów rynku energii w przedmiocie sprzedaży, przesyłu, dystrybucji, umów kompleksowych, umów o przyłączenie, umów dla odbiorców energii, w tym PPA oraz cPPA;
 • Stosowanie instrumentów ograniczających wzrost cen energii, ciepła i gazu, w tym stosowanie cen maksymalnych, prawa do rekompensaty z tytułu stosowania cen maksymalnych, odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

2. WYBRANE PROJEKTY:

Energetyka odnawialna:

Kwestie kontraktowe

 • doradztwo na rzecz instytucji finansującej wytwórcę OZE w zakresie postanowień, praw i obowiązków stron ponad 14 letniej umowy sprzedaży energii elektrycznej (vPPA) negocjowanej i zawieranej przez wytwórcę OZE z odbiorcą końcowym (ogólnopolska sieć handlu detalicznego);
 • doradztwo na rzecz instytucji finansującej wytwórcę OZE w zakresie postanowień, praw i obowiązków stron zawartej na 12 lat umowy sprzedaży energii elektrycznej (vPPA) negocjowanej i zawieranej przez wytwórcę OZE z odbiorcą końcowym (sektor spożywczy);
 • doradztwo na rzecz instytucji finansującej wytwórcę OZE w zakresie postanowień, praw i obowiązków stron obowiązującej ponad 11 lat umowy sprzedaży energii elektrycznej (cPPA) wytwarzanej z portfolia elektrowni fotowoltaicznych zawieranej przez wytwórcę OZE z odbiorcą końcowym (sektor przemysłowy) – w świetle doniesień prasowych, to jedna z większych umów vPPA zawartych w Polsce w 2022 r.;
 • doradztwo prawne w zakresie negocjowania umów EPC na budowę elektrowni fotowoltaicznych wraz z ustanawianiem zabezpieczeń należytego wykonania umów;
 • doradztwo prawne w zakresie negocjowania umowy dostawy kontenerowych stacji transformatorowych o mocy instalacji powyżej 1 MW na potrzeby budowy elektrowni PV;
 • doradztwo prawne w zakresie negocjowania umów O&M elektrowni fotowoltaicznych;
 • doradztwo prawne w zakresie zabezpieczenia odpowiedniego tytułu prawnego do nieruchomości pod instalacje OZE, w tym negocjowanie i zmiany umów długoterminowej dzierżawy.

Badania prawne

 • doradztwo prawne obejmujące prawne due diligence na rzecz instytucji refinansującej spółkom OZE budowę dwóch portfoliów elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 170 MW;
 • doradztwo prawne obejmujące prawne due diligence na rzecz funduszu zawierającego umowę inwestycyjną mającą na celu sfinansowanie budowy przez inwestorów OZE portfolia elektrowni fotowoltaicznych o mocy 66MW;
 • doradztwo prawne obejmujące prawne due diligence na rzecz instytucji finansującej budowę portfolia elektrowni fotowoltaicznych o mocy ponad 80 MW;
 • doradztwo prawne obejmujące prawne due diligence na rzecz instytucji finansującej budowę portfolia elektrowni fotowoltaicznych o mocy ponad 70 MW;
 • doradztwo prawne na rzecz inwestora obejmujące przeprowadzenie prawnego due diligence w związku z nabywaniem projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 80 MW;
 • doradztwo prawne na rzecz inwestora obejmujące prawne due diligence portfolia projektów wiatrowych o łącznej mocy ok. 101 MW;
 • doradztwo prawne na rzecz inwestora obejmujące przeprowadzenie prawnego due diligence w związku z nabywaniem projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 800 MW na różnym etapie dewelopmentu.

Inne

 • doradztwo prawne w zakresie regulacyjnym, związanym z prawami i obowiązkami wytwórców OZE w kontekście obowiązków dokonywania odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, w tym instalacji PV uczestniczących w systemie aukcyjnym;
 • doradztwo prawne w zakresie regulacyjnym, szczególnie w obszarze odnawialnych źródeł energii, w tym uzyskiwania warunków przyłączenia, m.in. dla elektrowni fotowoltaicznych, negocjowania i zawierania umów o przyłączenie oraz postępowań przed Prezesem URE z tym związanych;
 • doradztwo prawne w zakresie regulacyjnym, związanym z prawami i obowiązkami wytwórców OZE uczestniczących w systemie aukcyjnym, w tym w zakresie postępowań przed Prezesem URE oraz sankcji z tytułu naruszenia obowiązków wynikających z uczestnictwa w systemie wsparcia;
 • doradztwo na rzecz wiodącej polskiej spółki energetycznej przy przygotowaniu i wyborze zagranicznego partnera do realizacji przedsięwzięcia morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

Infrastruktura energetyczna:

 • doradztwo prawne na rzecz inwestora w związku z realizacją w formule EPC inwestycji obejmującej budowę elektrowni z blokiem gazowo-parowego o mocy 600 MWe, wartość projektu ponad 1,6 mld PLN;
 • doradztwo na rzecz litewskiego operatora systemu przesyłowego w zakresie zawierania umowy o współpracy z polskim operatorem systemu przesyłowego w zakresie budowy podmorskiego kabla wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) Harmony Link – wartość projektu Harmony Link ok. 680 mln EUR;
 • doradztwo na rzecz inwestora w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań prowadzących do zawarcia ponad 20 umów na roboty budowlane w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczej w Poznaniu;
 • doradztwo na rzecz inwestora w związku z realizacją w formule EPC inwestycji obejmującej budowę stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Ełk Bis;
 • doradztwo na rzecz zwycięskiego wykonawcy sektorowego zamówienia na dostawę oraz 10-letni serwis kompletu (10) agregatów sprężarkowych do trzech tłoczni gazu (Goleniów, Gustorzyn i Odolanów), będących częścią programu Baltic Pipe (wartość projektu ok. 550 mln zł);
 • doradztwo na rzecz inwestora przy zawieraniu Aneksu do umowy na realizację budowy bloków energetycznych 5 i 6 w Elektrowni Opole (wartość całej inwestycji ok. 11,5 mld zł);
 • doradztwo na rzecz wykonawcy, występującego w konsorcjum, przy zawieraniu aneksu do umowy EPC na budowę nowego bloku na parametry nadkrytyczne o mocy 1075 MW w Elektrowni Kozienice (wartość całej inwestycji ok. 5,1 mld zł);
 • doradztwo na rzecz generalnego wykonawcy modernizacji układu paleniskowego kotłów bloków 7-12 w PGE Elektrowni Bełchatów; Zamawiający: PGE GIEK, wartość projektu ponad 475 mln EUR (ponad 1,9 mld PLN);
 • doradztwo prawne na rzecz konsorcjum polskich i zagranicznych firm wykonujących w formule EPC modernizację bloków nr 4-6 Elektrowni Turów; Zamawiający: PGE GiEK, wartość projektu ponad 625 mln PLN;
 • doradztwo na rzecz generalnego wykonawcy modernizacji układu spalin kotłów fluidalnych w Elektrociepłowni Żerań; wartość projektu ponad 60 mln PLN;
 • doradztwo prawne na rzecz głównego projektanta nowego bloku energetycznego Elektrowni Jaworzno III przy negocjowaniu i realizacji umowy z generalnym wykonawcą (spółka celowa RAFAKO); Zamawiający: Tauron Wytwarzanie S.A.;
 • doradztwo na rzecz zamawiającego w zakresie wykonywania umowy EPC na projektowanie, dostawę oraz budowę w systemie „pod klucz” instalacji metatezy w zakładzie produkcyjnym w Płocku;
 • doradztwo na rzecz zamawiającego w związku z przygotowaniem realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji do produkcji glikolu propylenowego wraz z instalacjami pomocniczymi oraz infrastrukturą dodatkową;
 • doradztwo prawne na rzecz wykonawcy ubiegającego się o zamówienie sektorowe na budowę bloku 450 MW w Elektrowni Turów (wartość projektu: ok. 1 mld zł);
 • doradztwo prawne na rzecz inwestora w zakresie przygotowania i wyboru wykonawcy budowy oraz funkcjonowania Terminalu Naftowego w Gdańsku – Etap I, inwestycji mającej strategiczne znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego (wartość Etapu I ok. 800 mln zł);
 • doradztwo prawne na rzecz zwycięskiego konsorcjum w zamówieniu sektorowym na budowę bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III (wartość projektu: ok. 5,4 mld zł);
 • doradztwo na rzecz zwycięskiego konsorcjum w zamówieniu sektorowym na budowę 2 bloków (blok nr 5 i 6) energetycznych w Elektrowni Opole o mocy zainstalowanej 1800MW (wartość projektu: ok. 11,5 mld zł).