Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Spory korporacyjne i komercyjne

 • Spory korporacyjne
 • Obrona przed nadużyciem praw korporacyjnych
 • Obrona przed napaścią korporacyjną
 • Spory komercyjne
 • Spory post-M&A
 • Postępowania arbitrażowe
Spory korporacyjne i komercyjne

Zespół Sporów korporacyjnych i komercyjnych składa się zarówno z prawników procesowych, jak i prawników posiadających szerokie doświadczenie w zakresie prawa spółek, transakcji M&A oraz obsługi zagranicznych inwestycji.

W naszych działaniach nie ograniczamy się do rynku krajowego. Współpracujemy z renomowanymi zagranicznymi kancelariami, co pozwala nam prowadzić lub koordynować obsługę prawną naszych klientów również poza granicami Polski.

Reprezentujemy krajowych oraz międzynarodowych klientów we wszelkiego rodzaju sporach korporacyjnych (pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami spółek prywatnych i publicznych oraz z ich udziałem), a także w sporach komercyjnych (gospodarczych), często z elementem transgranicznym.

Spory gospodarcze – ryzyka dla biznesu

Spory stanowią integralną część prowadzenia działalności gospodarczej. Prawnicy naszej kancelarii są świadomi, jak bardzo potrafią one wpływać na kondycję finansową, a także wizerunkową i organizacyjną przedsiębiorstwa, bez względu na jego status prawny. Dlatego, wykorzystując swoją wiedzę oraz bogate doświadczenie, przeprowadzamy klientów przez podlegające ciągłym zmianom środowisko prawne, nie tracąc przy tym z oczu ich oczekiwań biznesowych.

Pomagamy naszym klientom przewidywać i aktywnie wdrażać rozwiązania minimalizujące ich ekspozycję na ryzyko procesowe. W przypadku sporu przygotowujemy zaś skrojoną pod oczekiwania klienta strategię, uwzględniającą jego wszystkie interesy tak, aby uniknąć lub maksymalnie ograniczyć zakłócenia w prowadzeniu biznesu.

Nasze doświadczenie obejmuje m.in. postępowania rejestrowe, postępowania związane z zaskarżaniem uchwał organów spółek oraz postępowania dotyczące praw wspólników (akcjonariuszy). Prowadzimy również sprawy związane z odpowiedzialnością członków organów spółek. W zakresie sporów gospodarczych zajmujemy się w szczególności sporami transakcyjnymi i potransakcyjnymi (post-M&A), w których z sukcesem reprezentujemy naszych klientów.

1. Spory korporacyjne – wybrane postępowania:

 • Skuteczna obrona spółki w postępowaniach rejestrowych przed napaścią korporacyjną – próba wpisu do rejestru przedsiębiorców spółki przez osoby podające się za jej „członków zarządu”, w tym reprezentacja spółki w postępowaniach z jej wniosku, do których próbują wstąpić osoby podające się za „członków zarządu” lub „akcjonariuszy”;
 • Reprezentacja spółki w postępowaniach zabezpieczających w przedmiocie roszczeń dotyczących zaskarżenia uchwał jej organów;
 • Reprezentacja spółki w postępowaniach sądowych, w których osoby podające się za jej „akcjonariuszy” próbują ustalić, że pomiędzy nimi a spółką istnieje stosunek korporacyjny;
 • Reprezentacja spółki w postępowaniu sądowym, w którym osoby trzecie względem spółki próbują ustalić, że dokonana przez nie czynność prawna z osobami nieumocowanymi do reprezentacji spółki była ważna i skuteczna;
 • Reprezentacja spółki w postępowaniu, w którym osoba podająca się za akcjonariusza spółki, próbuje ustalić na drodze sądowej treść statutu spółki, twierdząc, że spotkanie mające być „walnym zgromadzeniem” spółki dokonało zmiany jej statutu, poprzez przyznanie tej osobie osobistych uprawnień;
 • Skuteczne udaremnienie próby wyzyskania zabezpieczenia w warunkach napaści korporacyjnej, które umożliwiłoby przejęcie uprawnionemu kontroli nad spółką;
 • Obrona spółki w szeregu postępowań rejestrowych przed próbami obstrukcji i udaremnienia przeprowadzenia postępowania przez podmioty zewnętrzne w warunkach sporu korporacyjnego;
 • Uzyskanie pierwszego w Polsce prawomocnego wyroku o naprawienie tzw. szkody giełdowej;
 • Reprezentowanie zagranicznych inwestorów branży produkcyjnej w skomplikowanych sporach potransakcyjnych powstałych na tle naruszenia oświadczeń i zapewnień przez sprzedających przy sprzedaży przedsiębiorstw;
 • Skuteczna reprezentacja zagranicznego klienta przeciwko byłym właścicielom przedsiębiorstwa w sporze o wynagrodzenie za wykonywanie usług doradczych w fazie integracji potransakcyjnej;
 • Doprowadzenie do zawarcia umowy serwisowej pomiędzy dealerem a dystrybutorem jednej z najbardziej znanych marek motoryzacyjnych o globalnym zasięgu;
 • Doradztwo na rzecz akcjonariuszy i ich reprezentacja w wielowątkowym i wielopodmiotowym sporze korporacyjnym dotyczącym uchwał uchylających uchwały o udzieleniu absolutorium oraz zezwalających na wystąpienie przez spółkę z roszczeniami;
 • Skuteczna reprezentacja akcjonariuszy spółki deweloperskiej w skomplikowanym i wieloletnim sporze korporacyjnym dotyczącym ważności uchwał o wyborze zarządu;
 • Doradztwo procesowe na rzecz młodego wynalazcy będącego mniejszościowym wspólnikiem spółki z branży druku 3D w zakresie skutecznej ochrony jego praw.