Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Prawo zamówień publicznych

 • Doradztwo prawne dla wykonawców i zamawiających na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia
 • Postępowania przed KIO
 • Postępowania skargowe przed sądami powszechnymi
 • Doradztwo z zakresie Pzp w toku wykonywania umów
Prawo zamówień publicznych

Świadczymy doradztwo prawne dla polskich i zagranicznych podmiotów na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (zwykłych i sektorowych), w szczególności w sektorze infrastrukturalnym, energetycznym i usługowym. Z powodzeniem reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Skargi wnoszone przez nas do sądów powszechnych przeciwko wyrokom Krajowej Izby Odwoławczej w kilku przypadkach doprowadziły do wydania precedensowych orzeczeń.

1. Świadczymy doradztwo w zakresie:

 • Weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, aktualnym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów powszechnych;
 • Przygotowania oferty lub wniosku pod względem spełniania wymogów postawionych przez zamawiającego, ustalenia zakresu niezbędnych dokumentów i oświadczeń w celu przedłożenia w postępowaniu oraz weryfikację ich poprawności;
 • Sporządzania i składania pytań w celu wyjaśnień postanowień SIWZ;
 • Udziału w negocjacjach oraz innych spotkaniach przewidzianych przepisami prawa na etapie prowadzenia postępowania o udzie­lenie zamówienia publicznego;
 • Oceny szans powodzenia w razie skorzystania ze środków ochrony prawnej (odwołanie, skarga);
 • Przygotowania odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej lub skargi do sądu powszechnego, a także innych pism procesowych niezbędnych na etapie korzystania ze środków ochrony prawnej;
 • Analizy odwołań złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez innych wykonawców;
 • Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.

2. Wybrane przetargi:

Z sukcesem reprezentujemy i doradzamy klientom w największych przetargach infrastrukturalnych w Polsce, obejmujących zróżnicowane sektory.

 • Reprezentowaliśmy polsko–chińskie konsorcjum w postępowaniu odwoławczym w największym przetargu kolejowym w Polsce (Rail Baltica);
 • Wspieraliśmy wykonawców również w drugim pod względem wielkości przetargu, jaki kiedykolwiek prowadzony był przez PKP PLK (budowa sieci GSM-R);
 • Doradzaliśmy polsko–francuskiemu konsorcjum w przetargu, którego przedmiotem była budowa największej polskiej spalarni śmieci;
 • Reprezentowaliśmy wykonawców w największych prowadzonych w Polsce przetargach mających za przedmiot budowy hydrotechniczne (budowa falochronów, przekop Mierzei Wiślanej);
 • Reprezentowaliśmy wykonawców w postępowaniu związanym z budową linii tramwajowej w Olsztynie;
 • Wspieraliśmy klientów także w postępowaniu na budowę linii tramwajowej w Krakowie prowadzonym w formule PPP;
 • Doradzaliśmy również na etapie postępowań przetargowych dotyczących innowacyjnych obiektów kubaturowych (jak chociażby budowa łódzkiego Orientarium).

Na co dzień reprezentujemy klientów w licznych postępowaniach drogowych, kolejowych, energetycznych czy kubaturowych. Zebraliśmy doświadczenie w postępowaniach prowadzonych przez licznych zamawiających, w różnych formułach i odmiennych procedurach. Dzięki naszemu wsparciu nasi klienci budują drogi, stadiony, linie kolejowe i tramwajowe, falochrony czy szpitale.