Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Waloryzacja kontraktów

Zapoznaj się z naszymi eksperckimi materiałami dotyczącymi waloryzacji kontraktów w związku ze wzrostem cen materiałów i kosztów wykonania.

Waloryzacja kontraktów :

JDP ma wyjątkowe doświadczenie i kompetencje w zakresie waloryzacji wynagrodzenia z kontraktów poparte sukcesami.

W 2017 r. uzyskaliśmy dla PORR S.A. precedensowy wyrok, na podstawie którego wynagrodzenie zostało podwyższone w związku z nieprzewidywalnym wzrostem cen asfaltu i paliw. Wyrok ten stanowi punkt odniesienia dla dalszego rozwoju orzecznictwa.

Obecnie doradzamy zarówno wiodącym na rynku, jak i średniej wielkości firmom w zakresie przygotowania i uzasadnienia wniosków o waloryzację w związku z nieprzewidywalnymi wzrostami cen i kosztów oraz w negocjacjach prowadzących do zawarcia aneksów. Reprezentujemy też klientów w kilkudziesięciu postępowaniach sądowych o podwyższenie wynagrodzenia (ryczałtowego i kosztorysowego) wskutek zmiany cen i kosztów, w których łączna wartość przedmiotu sporów przekracza 750 mln PLN.

Sukcesy

Branże

Nasze doświadczenia przy waloryzacji kontraktów obejmują następujące obszary:

01 / 07

Infrastruktura drogowa

Bogate doświadczenie z doradztwa prawnego przy realizacji inwestycji drogowych pozwoliło nam poznać bardzo dobrze realia tego typu inwestycji, w tym kluczowe asortymenty robót oraz materiały wykorzystywane w takich projektach. Dzięki temu jesteśmy gotowi do przygotowania wniosków o waloryzację wynagrodzenia umownego opartych na PZP, które naprawdę dotykają istoty problemu i opierają się o wzrosty cen tych materiałach, których zmiany cen najbardziej dotykają wykonawców. Przygotowujemy wnioski kierowane do największych zamawiających, ale również tych lokalnych. Następnie wspieramy wykonawców w ramach negocjacji lub mediacji.

02 / 07

Infrastruktura kolejowa

Kancelaria JDP świadczy doradztwo prawne dla wykonawców realizujących inwestycje kolejowe w zakresie waloryzacji wynagrodzenia w związku ze wzrostem kosztów realizacji inwestycji powstałych wskutek nadzwyczajnego i niemożliwego do przewidzenia wzrostu cen, który wystąpił w okresie pomiędzy złożeniem oferty przez wykonawcę a chwilą obecną.

Nasze doradztwo obejmuje analizę, czy wystąpiły przesłanki do wystąpienia o waloryzację, opracowanie strategii działania w ramach bieżącej korespondencji kontraktowej, pomoc w zakresie zgromadzenia oraz weryfikacji materiału dowodowego, jak również przygotowanie stosownego wniosku, jego złożenie oraz wsparcie konsorcjum w negocjacjach z zamawiającym.

W szczególności, doradzamy w przygotowaniu argumentacji prawnej przemawiającej za dopuszczalnością i zasadnością zmiany umowy, jak również wspieramy klientów w wyliczeniu straty spowodowanej przez zmianę realiów rynkowych, która nie dała się przewidzieć. Współpracujemy również w wypracowaniu treści zmiany umowy i dostosowaniu jej postanowień do zmienionych realiów prawnych i faktycznych jej wykonywania.

03 / 07

Infrastruktura energetyczna

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 oraz wojna na terytorium Republiki Ukrainy doprowadziły do znacznego wzrostu cen surowców energetycznych oraz cen czynników produkcji budowlanej, wykorzystywanych w branży energetycznej.

Wszystko to sprawia, iż wykonawcy (zwłaszcza długoterminowych inwestycji, w których umowy zawarte zostały przed rozpoczęciem pandemii czy też wojny) skonfrontowani zostali ze znacznie wyższymi kosztami realizacji inwestycji.

Na bazie unikatowego doświadczenia Kancelarii, wspieramy wykonawców inwestycji energetycznych poczynając od bieżącego doradztwa w wykonaniu umów, oceny przysługujących wykonawcom roszczeń, określenia strategii dochodzenia roszczeń, a następnie jej wdrożenia oraz aktualizacji z uwzględnieniem zmieniających się warunków oraz stanowisk kontrahenta.

04 / 07

Infrastruktura gazowa

Doradzamy Klientom z branży gazowej. Na Ich potrzeby opracowujemy i wdrażamy w życie strategię działania, która ma na celu podwyższenie wynagrodzenia w ramach realizowanych inwestycji. Dotyczy to w szczególności zapłaty za kluczowe materiały oraz surowce wykorzystywane do realizacji inwestycji. Wyliczamy także wartość roszczenia oraz uzasadniamy je pod kątem prawnym. Uwzględniamy przy tym różne scenariusze działania w przypadku odmowy zawarcia aneksu do umowy przez kontrahentów naszych Klientów.

05 / 07

Infrastruktura ochrony środowiska

Nasze doświadczenie obejmuje doradztwo wykonawcom inwestycji z zakresu ochrony środowiska, dla których opracowujemy strategię działania zmierzającą do uzyskania zmiany warunków realizowanych umów poprzez wprowadzenie do nich mechanizmów waloryzacyjnych lub podwyższenie wynagrodzenia (względnie otrzymania dalszej płatności na innych podstawach prawnych). Powyższe projekty cechuje zapotrzebowanie na specjalistyczne urządzenia i materiały, których ceny (z uwagi m.in. na przerwania „łańcuchów dostaw” oraz wahania kursów walut) drastycznie rosną. W ramach naszego doradztwa wspieramy Klientów w ustaleniu poziomów zmian cen tych materiałów i urządzeń, których Wykonawcy mogli się spodziewać i wyliczamy na tej podstawie wartość roszczenia. Na bazie naszego unikalnego know-how uzasadniamy roszczenia pod kątem prawnym, uwzględniając scenariusze działania w przypadku odmowy zawarcia aneksu do umowy przez kontrahentów naszych Klientów.

06 / 07

Usługi i transport

Zaobserwowany w ostatnim okresie nadzwyczajny wzrost kosztów prowadzenia działalności, wyrażający się m.in. w istotnym wzroście podstawowych materiałów, kosztów robocizny, jak i kosztów usług [m.in. usług transportowych] połączony z wahaniami kursów walut w sposób negatywny wpłynął na szereg umów zawartych przez przedsiębiorców, tak w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Na skutek zaobserwowanych zdarzeń część z realizowanych umów wiąże się z powstaniem strat, a dalsza realizacja zawartych już umów wiąże się tylko z jej powiększaniem.

W takich sytuacjach doradzamy naszym Klientom od etapu rozpoczęcia dyskusji na temat zmiany wysokości wynagrodzenia, przez ewentualne negocjacje po – w skrajnych przypadkach – odstąpienie od realizacji umów.

Wspieramy naszych Klientów w tym skomplikowanym i trudnym dla nich procesie z sukcesami – udało nam się m.in. pozyskać aneks zwiększającymi wynagrodzenie na skutek powstałej sytuacji o 19 %. Nasze działania pozwalają naszym klientom na prowadzenie kontraktów przy jednoczesnej rozmowie o dalszych zasadach i warunkach realizacji w okresie powstałych turbulencji ekonomicznych.

Nasze doświadczenie obejmuje doradztwo na rzecz podmiotów działających na rynku transportowym, importerów produktów OZE jak i wykonawców w tym zakresie.

Świadczona przez nas bieżąca pomoc prawna pozwala również zabezpieczyć interesy naszych klientów na wypadek ewentualnego sporu sądowego – gromadzimy dowody, dokumentację oraz pomagamy w kierowaniu korespondencji do kontrahentów. Jest to element o tyle istotny, że postępowania te cechuje wysoki poziom skomplikowania oraz trudny ciężar dowodowy spoczywający na stronie wnoszącej o zwiększenie wysokości wynagrodzenia.

07 / 07

Dostawcy

W naszej praktyce doradzamy dostawcom materiałów i urządzeń, których ceny i ceny półproduktów potrzebnych do ich wytworzenia podlegają w ostatnim czasie istotnym zmianom. Prowadzimy w tym zakresie negocjacje z kontrahentami naszych Klientów, które stanowią następstwo złożenia przez nas umotywowanego wniosku o zmianę warunków realizacji umowy. Wykorzystujemy w tym celu podstawy ustawowe i kontraktowe, które zmierzają do nakłonienia kontrahentów naszych Klientów do modyfikacji umowy. Analizujemy przy tym poszczególne scenariusze działania, w tym szanse i ryzyka związane z odstąpieniem od umowy oraz jej dalszym wykonywaniem. Opracowujemy również strategie zmierzające do włączenia inwestorów w partycypację w zwiększonych kosztach realizacji dostaw.

Aktualności