Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w doradztwie związanym z realizacją inwestycji budowlanych, w szczególności drogowych, kolejowych oraz energetycznych i przemysłowych. Reprezentuje klientów w toku negocjacji, realizacji oraz rozliczania umów o roboty budowlane w Polsce i za granicą, w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC, claim management. Prowadzi liczne postępowania o podwyższenie i zapłatę podwyższonego wynagrodzenia, z uwagi na nieprzewidywalne zmiany realiów wykonywania umów, w tym wzrosty kosztów środków produkcji, na podstawie klauzul rebus sic stantibus. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze sporów dotyczących: zapłaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe/zamienne, dochodzenia lub zwalczania kar umownych naliczonych z tytułu niewykonania/nienależytego wykonania umowy, skorzystania lub obrony przed skorzystaniem z gwarancji/kaucji zabezpieczającej, odstąpienia lub obrony przed odstąpieniem od umowy, rozliczenia kontraktu pomiędzy konsorcjantami. Doradza m.in.: w sporach na tle umów najmu, w sprawach o zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji, postępowaniach przed regulatorami rynku, a także w toku restrukturyzacji przedsiębiorstw.


Wybrane projekty

 • doradztwo kontraktowe oraz reprezentacja wiodących wykonawców inwestycji budowlanych w sprawach o podwyższenie wynagrodzenia z uwagi na nieprzewidywalną zmianę stosunków, kosztów realizowania inwestycji, na rynku produkcji budowlanej, na podstawie klauzul rebus sic stantibus, opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC;
 • doradztwo na rzecz polskiej spółki realizującej inwestycję we Włoszech, a także reprezentowanie tej spółki w szeregu postępowań sądowych;
 • doradztwo na rzecz polskiej spółki, będącej częścią niemieckiej grupy kapitałowej, działającej w branży budowlanej, w postępowaniach sądowych dotyczących największych inwestycji budownictwa kubaturowego (infrastruktury sportowo-widowiskowej) w Polsce;
 • doradztwo na rzecz polskiej spółki specjalizującej się w budowie obiektów inżynierskich, w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym realizacji kontraktu drogowego w południowej Polsce oraz w licznych postępowaniach sądowych;
 • bieżąca obsługa prawna polskiej spółki projektowej, będącej częścią niemieckiej grupy kapitałowej, w szeregu postępowań sądowych i przedsądowych, a także w ramach realizacji i rozliczeń różnego rodzaju umów cywilno-prawnych, zawartych przez ten podmiot, w tym doradztwo prawne w zakresie sporów dotyczących praw autorskich;
 • reprezentowanie spółek z największej polskiej grupy kapitałowej z branży paliwowo-energetycznej w postępowaniach sądowych dotyczących rozliczeń z kontrahentami;
 • doradztwo na rzecz wywodzącego się z Kanady dostawcy usług dla branży motoryzacyjnej, a także reprezentowanie tego podmiotu w szeregu postępowań sądowych i egzekucyjnych;
 • doradztwo na rzecz, notowanej na GPW, wiodącej polskiej spółki poszukującej i eksploatującej złoża gazu ziemnego i ropy naftowej, w sporze związanym z wykonywaniem odwiertów gazowych w południowo-wschodniej Polsce;
 • doradztwo na rzecz, notowanego na GPW, dystrybutora sprzętu IT w postępowaniach sądowych związanych z wykonywaniem umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • doradztwo na rzecz wiodącego banku w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kariera zawodowa

 • 2012–2017, od 2018 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2017–2018 Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy
 • 2011–2012 indywidualna kancelaria adwokacka, Lublin

Edukacja

 • 2010–2013 Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie/Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2008–2009 Leibniz Universität w Hannoverze, Wydział Prawa
 • 2005–2010 Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa

Języki

 • polski
 • angielski