Mariusz Nowakowski, MLE - Adwokat, Senior Associate

MARIUSZ NOWAKOWSKI, MLE

ADWOKAT, SENIOR ASSOCIATE

Pobierz vCard

Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w obsłudze sporów wynikłych z realizacji skomplikowanych inwestycji budowlanych, w szczególności infrastrukturalnych w Polsce i za granicą (w tym drogowych, kolejowych oraz energetycznych opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC). Reprezentuje klientów – wszystkich uczestników procesu budowlanego – w postępowaniach sądowych i arbitrażowych (m.in. w sprawach dotyczących: rozliczenia kontraktu po złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy; rozliczenia kontraktu pomiędzy konsorcjantami; dochodzenia lub zwalczania kar umownych naliczonych z tytułu niewykonania/nienależytego wykonania umowy; skorzystania z gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej/kaucji zabezpieczającej; zapłaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe/zamienne). Posiada bogate doświadczenie w bieżącym doradztwie prawnym w toku negocjowania, wykonywania oraz rozliczania umów o roboty budowlane (tzw. „claim managementu”). Doradza również m.in. w sprawach karnych (przede wszystkim dotyczących tzw. „przestępstw białych kołnierzyków”), sprawach o zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji, postępowaniach przed regulatorami rynku, a także w toku restrukturyzacji przedsiębiorstw.

 • doradztwo na rzecz polskiej spółki będącej częścią austriackiej grupy kapitałowej w szeregu postępowań sądowych i przedsądowych dotyczących realizacji kontraktów drogowych oraz kolejowych, w szczególności prowadzonych w oparciu o warunki kontraktowe „FIDIC”
 • doradztwo na rzecz polskiej spółki realizującej inwestycję we Włoszech, a także reprezentowanie tej spółki w szeregu postępowań sądowych
 • doradztwo na rzecz polskiej spółki będącej częścią niemieckiej grupy kapitałowej działającej w branży budowlanej w postępowaniach sądowych dotyczących największych inwestycji budownictwa kubaturowego (infrastruktury sportowo-widowiskowej) w Polsce
 • doradztwo na rzecz polskiej spółki specjalizującej się w budowie obiektów inżynierskich w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym realizacji kontraktu drogowego w południowej Polsce
 • bieżąca obsługa prawna polskiej spółki projektowej będącej częścią niemieckiej grupy kapitałowej w szeregu postępowań sądowych i przedsądowych, a także w ramach realizacji i rozliczeń różnego rodzaju umów cywilno-prawnych zawartych przez ten podmiot, w tym doradztwo prawne w zakresie sporów dotyczących praw autorskich
 • doradztwo na rzecz wywodzącego się z Kanady dostawcy usług dla branży motoryzacyjnej, a także reprezentowanie tego podmiotu w szeregu postępowań sądowych i egzekucyjnych
 • doradztwo na rzecz – notowanej na GPW – wiodącej polskiej spółki poszukującej i eksploatującej złoża gazu ziemnego i ropy naftowej w sporze związanym z wykonywaniem odwiertów gazowych w południowo-wschodniej Polsce
 • doradztwo na rzecz – notowanego na GPW – dystrybutora sprzętu IT w postępowaniach sądowych związanych z wykonywaniem umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • doradztwo na rzecz wiodącego banku w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • 2012 – 2017; od 2018 – JARA DRAPAŁA & PARTNERS, Warszawa;
 • 2017 – 2018 – SPACZYŃSKI, SZCZEPANIAK I WSPÓLNICY, Warszawa;
 • 2011 – 2012 – Kancelaria Adwokacka adw. I. Bobrzyk, Lublin.
 • 2010 – 2013 – Aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie/Warszawie;
 • 2008 – 2009 – Wydział Prawa, Leibniz Universität Hannover;
 • 2005 – 2010 – Wydział Prawa, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.
 • Polski
 • Angielski
 • Niemiecki