Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Partner w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Ekspert w prowadzeniu skomplikowanych i wielowątkowych postępowań sądowych i arbitrażowych, dotyczących w szczególności inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych, m.in.: dróg szybkiego ruchu, dróg kolejowych, obiektów sportowych, centrów logistycznych i centrów handlowych. Wielokrotnie z sukcesem występował jako pełnomocnik stron zarówno w postępowaniach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, jak i przed sądami arbitrażowymi (ICC, KIG, Lewiatan). Doradza wykonawcom i podwykonawcom, a także inwestorom prywatnym w toku realizacji inwestycji budowlanych. Prowadził liczne wielowątkowe postępowania, w tym m.in. procesy sądowe zakończone w 2019 r. ugodami z PKP PLK S.A., na mocy których generalny wykonawca dwóch rewitalizowanych odcinków dróg kolejowych uzyskał ponad 40 milionów złotych.


Wybrane projekty

 • doradztwo prawne i zastępstwo procesowe na rzecz generalnego wykonawcy odcinków linii kolejowych nr 201 (Kościerzyna – Gdynia) oraz nr 213 (Reda – Hel) w trzech procesach przeciwko inwestorowi dotyczących m.in. rozliczenia robót dodatkowych i zamiennych oraz naliczonych przez inwestora kar umownych;
 • zastępstwo procesowe generalnego wykonawcy w sporze z zamawiającym publicznym dotyczącym kar umownych za opóźnienie w usuwaniu kilkuset wad zespołu skomplikowanych obiektów budowlanych;
 • zastępstwo procesowe firmy z branży samochodowej w trzech sporach sądowych wynikłych na tle przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości;
 • doradztwo prawne i zastępstwo procesowe na rzecz generalnego wykonawcy jednego z odcinków drogi S-6 w procesie przeciwko inwestorowi dotyczącym rozliczenia robót dodatkowych i zamiennych, kosztów związanych z przedłużeniem czasu realizacji inwestycji oraz dodatkowych kosztów zaistniałych na skutek nadzwyczajnego wzrostu cen czynników produkcji budowlanej;
 • doradztwo prawne i zastępstwo procesowe na rzecz generalnego wykonawcy tzw. Trasy Górnej oraz Trasy W-Z w Łodzi w dwóch procesach przeciwko inwestorowi dotyczących rozliczenia robót dodatkowych i zamiennych oraz kosztów pośrednich związanych z przedłużeniem czasu realizacji ww. inwestycji;
 • doradztwo prawne i zastępstwo procesowe na rzecz generalnego wykonawcy Południowej Obwodnicy Gdańska w trzech procesach przeciwko inwestorowi dotyczących rozliczenia robót dodatkowych i zamiennych oraz wzrostu kosztów realizacji inwestycji zaistniałego z przyczyn leżących po stronie inwestora jak też na skutek nadzwyczajnego wzrostu cen;
 • doradztwo prawne i zastępstwo procesowe w dwóch procesach przeciwko inwestorowi świadczone na rzecz generalnego wykonawcy Południowej Obwodnicy Warszawy w dwóch procesach przeciwko inwestorowi dotyczących rozliczenia robót dodatkowych i zamiennych oraz wzrostu kosztów realizacji inwestycji zaistniałego z przyczyn leżących po stronie inwestora;
 • doradztwo prawne i zastępstwo procesowe generalnych wykonawców Stadionu Narodowego w Warszawie;
 • zastępstwo procesowe inwestora prywatnego w postępowaniu dotyczącym usunięcia wad mieszalni produktów kosmetycznych oraz odszkodowania z tytułu istnienia tych wad w postępowaniu przeciwko generalnemu wykonawcy i ubezpieczycielowi OC;
 • doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy komisariatu komendy miejskiej Policji w Łodzi;
 • doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy komisariatu komendy miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Kariera zawodowa

 • od 2007 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, od 2015 Partner
 • 2005–2007 Sąd Okręgowy w Łomży i Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, referendarz sądowy
 • 2003–2005 MLEKPOL, prawnik wewnętrzny
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku, członek

Edukacja

 • 2000–2001 Uniwersytet Halle w Wittenberdze, Wydział Prawa
 • 1996–2001 Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

Języki

 • polski
 • niemiecki