Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w obsłudze prawnej i doradztwie podczas realizacji złożonych inwestycji budowlanych dotyczących m.in. infrastruktury drogowej i kolejowej (realizowanych w oparciu o wzorce FIDIC), telekomunikacyjnej i energetycznej. Doradza także podczas realizacji inwestycji kubaturowych (w tym w szczególności w przypadku inwestycji przemysłowych i budynków użyteczności publicznej). Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych z tego zakresu dotyczących m.in. kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie, wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne oraz kosztów pośrednich (kosztów ogólnego zarządu i kosztów ogólnych budowy) w przedłużonych terminach realizacji. Doradza uczestnikom procesu budowlanego (generalnym wykonawcom, podwykonawcom, projektantom i inwestorom) we wzajemnych relacjach, uczestniczy w negocjacjach dotyczących aneksów do umów, w rozliczaniu robót budowlanych (także po odstąpieniu od umowy o roboty budowlane), odbiorach i postępowaniach likwidacyjnych dotyczących szkód budowlanych i in. Reprezentuje klientów w postępowaniach karnych dotyczących inwestycji budowlanych.


Wybrane projekty

 • doradztwo na rzecz generalnego wykonawcy przy realizacji projektu z branży telekomunikacyjnej realizowanego dla PKP PLK (wartość projektu powyżej 2 miliardów złotych);
 • doradztwo na rzecz generalnego wykonawcy przy realizacji projektów z branży kolejowej realizowanych dla PKP PLK (wartość projektów powyżej 200 milionów złotych);
 • doradztwo na rzecz generalnego wykonawcy przy realizacji projektu z branży drogowej realizowanego dla GDDKiA (wartość projektu około 230 milionów złotych);
 • doradztwo na rzecz generalnego wykonawcy przy realizacji projektów z branży drogowej realizowanych dla jednostki samorządu terytorialnego (wartość projektów ponad 110 milionów złotych);
 • reprezentowanie generalnego wykonawcy w postępowaniach dotyczących realizacji inwestycji kolejowych dla PKP PLK (wartość przedmiotu sporu powyżej 87 milionów złotych);
 • reprezentowanie generalnego wykonawcy w postępowaniu przeciwko zamawiającemu publicznemu dotyczącego zmiany technologii realizacji wiaduktu dla inwestycji w formule projektuj i buduj (wartość przedmiotu sporu powyżej 24 milionów złotych);
 • reprezentowanie inwestora w postępowaniu przeciwko generalnemu wykonawcy dotyczącemu realizacji inwestycji przemysłowej w branży papierniczej (wartość przedmiotu sporu około 24 milionów złotych);
 • reprezentowanie inwestora w postępowaniach przeciwko generalnemu wykonawcy i ubezpieczycielom OC dotyczącym realizacji inwestycji przemysłowej w branży kosmetycznej (wartość przedmiotu sporu powyżej 22 milionów złotych);
 • reprezentowanie generalnych wykonawców (największych polskich i zagranicznych spółek budowlanych) w postępowaniach sądowych przeciwko GDDKiA dot. rozliczenia umów na budowę autostrad i dróg ekspresowych w Polsce i zapłaty kar umownych (w tym w postępowaniach o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 100 milionów złotych i umowach na wzorcu FIDIC);
 • reprezentowanie generalnych wykonawców (największych polskich spółek budowlanych) w postępowaniach sądowych dot. gwarancji należytego wykonania i w sprawach przeciwko podwykonawcom;
 • wsparcie i doradztwo w trakcie wykonywania i rozliczania umów o roboty budowlane zawartych z GDDKiA i PKP PLK dot. znaczących projektów infrastrukturalnych;
 • doradztwo w kwestiach związanych z prawami własności intelektualnej, w tym w sporach o projekty architektoniczne i dokumentację projektową w kontekście umów o roboty budowlane dot. znaczących projektów infrastrukturalnych;
 • reprezentowanie stron w postępowaniach sądowych i arbitrażowych związanych z fuzjami i przejęciami (m.in. kwestie oświadczeń i zapewnień, księgowości, upadłości i prawa rynków kapitałowych);
 • reprezentowanie stron transgranicznych umów dostawy i umów o dofinansowanie w postępowaniach sądowych;
 • reprezentowanie banków i spółek budowlanych jako wierzycieli w postępowaniach upadłościowych w tym postępowaniach upadłościowych z elementem międzynarodowym.

Kariera zawodowa

 • od 2014 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2013–2014 Röhrenschef
 • 2011–2013 Allen & Overy

Edukacja

 • 2013–2015 Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2007–2012 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji

Wyróżnienia

 • wyróżnienie za pracę pisemną – memorandum pozwanego w konkursie o nagrodę Wernera Melisa w osiemnastej edycji Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot w Wiedniu

Języki

 • polski
 • angielski
 • niemiecki