Jakub Majewski - Adwokat, Senior Associate

JAKUB MAJEWSKI

Adwokat, Counsel

Pobierz vCard

Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w obsłudze prawnej i doradztwie podczas realizacji złożonych inwestycji budowlanych dotyczących m.in. infrastruktury drogowej i kolejowej (realizowanych w oparciu o wzorce FIDIC). Doradza także podczas realizacji inwestycji kubaturowych (w tym także budynków użyteczności publicznej). Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych z tego zakresu dotyczących m.in. kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie, wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Doradza uczestnikom procesu budowlanego (generalnym wykonawcom, podwykonawcom, projektantom i inwestorom) we wzajemnych relacjach, uczestniczy w negocjacjach dotyczących aneksów do umów, w rozliczaniu robót budowlanych (także po odstąpieniu od umowy o roboty budowlane), odbiorach i postępowaniach likwidacyjnych dotyczących szkód budowlanych i in.

 • reprezentowanie generalnych wykonawców (największych polskich i zagranicznych spółek budowlanych) w postępowaniach sądowych przeciwko GDDKiA dot. rozliczenia umów na budowę autostrad i dróg ekspresowych w Polsce i zapłaty kar umownych (w tym w postępowaniach o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 100 milionów złotych i umowach na wzorcu FIDIC);
 • reprezentowanie generalnych wykonawców (największych polskich spółek budowlanych) w postępowaniach sądowych dot. gwarancji należytego wykonania i w sprawach przeciwko polskim podwykonawcom;
 • wsparcie i doradztwo w trakcie wykonywania i rozliczania umów o roboty budowlane zawartych z GDDKiA i PKP PLK dot. znaczących projektów infrastrukturalnych;
 • doradztwo w kwestiach związanych z prawami własności intelektualnej, w tym w sporach o projekty architektoniczne i dokumentację projektową w kontekście umów o roboty budowlane dot. znaczących projektów infrastrukturalnych;
 • reprezentowanie stron w postępowaniach sądowych i arbitrażowych związanych z fuzjami i przejęciami (m.in. kwestie oświadczeń i zapewnień, księgowości, upadłości i prawa rynków kapitałowych);
 • reprezentowanie stron transgranicznych umów dostawy i umów o dofinansowanie w postępowaniach sądowych;
 • reprezentowanie banków i spółek budowlanych jako wierzycieli w postępowaniach upadłościowych w tym postępowaniach upadłościowych z elementem międzynarodowym;
 • doradztwo w sporach związanych z umowami kredytowymi, leasingu i umowami agencyjnymi.
 • Od 2014 – JARA DRAPAŁA & PARTNERS, Warszawa;
 • 2013 – 2014 – Röhrenschef, Warszawa;
 • 2011 – 2013 – Allen & Overy, Warszawa;
 • 2013 – 2016 – Aplikant adwokacki, Izba Adwokacka w Warszawie;
 • 2007 – 2012 – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, prawo;
 • Wyróżnienie za pracę pisemną – memorandum pozwanego w konkursie o nagrodę Wernera Melisa w osiemnastej edycji Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot w Wiedniu;
 • Polski
 • Angielski
 • Niemiecki