Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań spornych zarówno w sprawach cywilnych, w szczególności dotyczących inwestycji infrastrukturalnych (kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych z tytułu opóźnienia oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne), czynności bankowych (kredytów, gwarancji bankowych) oraz w sprawach karnych, w szczególności dotyczących oszustw, fałszowania dokumentów i weksli oraz nadużywania uprawnień w prowadzeniu spraw spółki.
Jej doświadczenie obejmuje reprezentowanie klientów z sektora budowlanego, bankowego oraz paliwowego przed sądami powszechnymi, trybunałami arbitrażowymi oraz przed organami ścigania.


Wybrane projekty

 • doradztwo na rzecz generalnego wykonawcy w związku z budową instalacji rafineryjnej, w tym reprezentowanie generalnego wykonawcy w kilkunastu sporach przeciwko zamawiającemu i podwykonawcom, związanych z realizacją inwestycji, zabezpieczeniem jej należytego wykonania oraz gwarancją jakości;
 • reprezentowanie generalnego wykonawcy w związku z budową obiektu kubaturowego, w tym reprezentowanie w sporach związanych z wypłatą gwarancji bankowych, zabezpieczających wypłatę wynagrodzenia za inwestycję;
 • reprezentowanie generalnego wykonawcy w sporze związanym ze zwrotem środków, nienależnie wypłaconych przez zamawiającego z gwarancji bankowej;
 • reprezentowanie wykonawcy w sporze z producentem wadliwie wykonanych materiałów budowlanych;
 • reprezentowanie wykonawcy w sporach z podwykonawcami z związku z realizacją umowy;
 • reprezentowanie producentów materiałów budowlanych w sprawach oszustw popełnianych przez pracowników spółki;
 • reprezentowanie banków w sporach z konsumentami, na tle zawartych uprzednio umów kredytu;
 • reprezentowanie wspólników spółek osobowych w sporach dotyczących nadużywania przez zarząd uprawnień w prowadzeniu spraw spółki;
 • reprezentowanie wspólników spółek osobowych w sprawach dotyczących fałszowania dokumentów oraz weksli.

Kariera zawodowa

 • od 2021 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2020–2021 Ożóg sp. z o.o. Pytlak Deja sp. k.
 • 2018–2020 Viroux & Partners Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Viroux
 • 2015–2018 T. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski J. Górski sp. k.
 • 2014–2015 Affre i Wspólnicy sp. k.

Pro bono

 • od 2020 Fundacja Centrum Praw Kobiet – wolontariusz
 • 2012–2013 Klinika Prawa działająca w ramach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Edukacja

 • 2020–2021 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji – studia podyplomowe prawa karnego gospodarczego i skarbowego
 • 2015–2018 Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2014 Uniwersytet w Zagrzebiu, Wydział Prawa, stypendium
 • 2019–2014 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, prawo

Języki

 • polski
 • angielski