Prowadzimy kompleksowe doradztwo dla konsorcjum wiodących wykonawców robót budowlanych w zakresie waloryzacji wynagrodzenia związanego z realizacją umów na budowę nowej linii tramwajowej zawartych ze spółką komunikacyjną jednej z większych jednostek samorządu terytorialnego. Celem jest podwyższenie wynagrodzenia odzwierciedlające zmiany na rynku usług budowlanych, jakie wystąpiły od chwili zawarcia kontraktów do chwili obecnej oraz zawarcie aneksów do umów pomiędzy zainteresowanymi podmiotami z jednoczesną optymalizacją robót w drodze zastosowania równoważnych rozwiązań technologicznych.

Nasze doradztwo obejmuje analizę, czy wystąpiły przesłanki do wystąpienia o waloryzację, opracowanie strategii działania w ramach bieżącej korespondencji kontraktowej, pomoc w zakresie zgromadzenia oraz weryfikacji materiału dowodowego, jak również przygotowanie stosownego wniosku, jego złożenie oraz wsparcie konsorcjum w negocjacjach z zamawiającym.