Zespół Sporów Korporacyjnych, Komercyjnych i Post-M&A kancelarii JDP osiągnął kolejny znaczący sukces, skutecznie broniąc spółkę przed nieuzasadnionym żądaniem akcjonariusza mniejszościowego o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych zgodnie z Ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nasz klient, spółka publiczna, po walnym zgromadzeniu zmierzył się z kolejnym już żądaniem wyznaczenia rewidenta do przeprowadzenia szeroko zakrojonego i szczegółowego badania działalności spółki. W trakcie postępowania, zarówno referendarz sądowy, jak i sędzia, przychylili się do argumentów prawników kancelarii JDP, uznając brak podstaw do wyznaczenia rewidenta.

Wnioskodawca twierdził, że istnieją nieprawidłowości w działalności spółki, takie jak marginalizacja i nieopłacalność umów. Jednakże, wniosek nie wykazywał istnienia przesłanek koniecznych do wyznaczenia rewidenta, a dokumenty przedstawione przez wnioskodawcę nie potwierdzały stawianych zarzutów. Dowody i argumentacja przedstawione w odpowiedzi na wniosek (a następnie skargę na orzeczenie referendarza) przez prawników JDP wskazały na racjonalność działań zarządu i zgodność z interesem spółki.

To korzystne orzeczenie jest kolejnym z serii sukcesów, które kancelaria JDP uzyskała w sporach inicjowanych przez akcjonariuszy mniejszościowych w spółkach publicznych. Dzięki skutecznej obronie nasi klienci mogą kontynuować swoją działalność operacyjną bez zakłóceń, co pozwala na dalszy rozwój i realizację ich strategicznych celów biznesowych.

Sprawę prowadzili: dr Marcin Chomiuk (radca prawny, Partner), Karol Macias (radca prawny, Senior Associate), przy wsparciu Klaudii Olejniczak (Associate).