Ludwina Klein, LL.M. - Adwokat, Senior Associate

LUDWINA KLEIN, LL.M.

ADWOKAT
SENIOR ASSOCIATE

Pobierz vCard

Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Reprezentuje klientów w złożonych sporach dotyczących inwestycji infrastrukturalnych: kolejnictwo, drogownictwo oraz obiekty kubaturowe, w tym sporach wynikłych z umów opartych o warunki kontraktowe FIDIC. Jej doświadczenie obejmuje reprezentację klientów w sporach rozpoznawanych przez międzynarodowe i polskie trybunały arbitrażowe (postępowania wg. regulaminów ICC, SCC, SAKiG). Zajmuje się bieżącym doradztwem w toku realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Autorka publikacji z zakresu arbitrażu, m.in. współautorka Komentarza do Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.

 • doradztwo na rzecz konsorcjum generalnego wykonawcy w związku z budową dworca kolejowego, w tym reprezentacja w kilku wielomilionowych sporach sądowych oraz w postępowaniu mediacyjnym, dotyczących roszczeń przeciwko zamawiającemu, związanych z przedłużeniem Czasu na Ukończenie oraz roszczeń z tytułu zrealizowanych robót dodatkowych
 • reprezentacja konsorcjum generalnego wykonawcy w wielomilionowych sporach sądowych, w tym w postępowaniach zabezpieczających, powstałych w związku z realizacją inwestycji kubaturowej i dotyczących roszczeń wykonawcy związanych z wydłużeniem terminu ukończenia robót oraz z tytułu zrealizowanych robót dodatkowych, jak również roszczeń zamawiającego, dotyczących kar umownych i żądań wypłaty środków z gwarancji
 • reprezentacja generalnego projektanta oraz jego podwykonawcy w wielomilionowych oraz wielostronnych sporach sądowych, powstałych w związku z modernizacją obiektu kubaturowego i dotyczących wzajemnych roszczeń odszkodowawczych generalnego wykonawcy i zamawiającego
 • reprezentacja generalnego wykonawcy w wielomilionowym sporze powstałym w związku z modernizacją linii kolejowej i dotyczącym roszczeń przeciwko zamawiającemu, związanych z przedłużeniem Czasu na Ukończenie oraz roszczenia o zapłatę wynagrodzenia
 • reprezentacja projektanta w sporze powstałym w związku z inwestycją kubaturową i dotyczącym roszczeń zamawiającego z tytułu rzekomego, nienależytego wykonania umowy (pozew zamawiającego odrzucony przez Sąd Okręgowy na skutek uwzględnienia zarzutu braku jurysdykcji, zażalenie zamawiającego oddalone przez Sąd Apelacyjny, skarga kasacyjna zamawiającego nieprzyjęta przez Sąd Najwyższy do rozpoznania)
 • kompleksowe doradztwo prawne na rzecz inwestora, producenta środków smarnych, w związku z inwestycją kubaturową dotyczącą rozbudowy istniejącego obiektu, w tym bieżące doradztwo w zakresie stosunków z generalnym wykonawcą i podwykonawcami, przygotowanie strategii przedprocesowej, jak również reprezentacja w sporach sądowych dotyczących roszczenia inwestora o zapłatę kary umownej oraz roszczenia regresowego, inwestora związanego z bezpośrednią zapłatą na rzecz podwykonawcy
 • kompleksowe doradztwo prawne na rzecz wykonawcy w odniesieniu do trzech kontraktów dotyczących budowy dróg wojewódzkich, zarówno w relacjach z zamawiającym jak i z członkami konsorcjum
 • reprezentacja jednej z największych polskich spółek budowlanych w postępowaniu dotyczącym skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, dotyczący wykluczenia oferty skarżącego z udziału w postępowaniu przetargowym
 • reprezentacja polskiej spółki zależnej międzynarodowej korporacji stalowej i wydobywczej w postępowaniu arbitrażowym, według regulaminu ICC, dotyczącym transakcji z zakresu nieruchomości
 • reprezentacja polskiej spółki zależnej międzynarodowego producenta i dystrybutora lin stalowych w wynikającym z transakcji M&A sporze arbitrażowym, według regulaminu ICC
 • reprezentacja międzynarodowego producenta i dystrybutora najwyższej jakości trunków w wynikającym z transakcji M&A sporze arbitrażowym, według regulaminu SCC
 • reprezentacja inwestora w sporze budowlanym przeciwko generalnemu wykonawcy, dotyczącym odpowiedzialności za wady budynku z tytułu gwarancji jakości
 • od 2020 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2017–2019 CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
 • 2015–2017 CMS Cameron McKenna
 • 2012–2014 Wardyński i Wspólnicy
 • 2010–2011 SALANS
 • 2010 –2011 Uniwersytet Warszawski we współpracy z Università degli Studi di Catania, Szkoła Prawa Włoskiego i Europejskiego
 • 2010 Università di Bologna i University of Pittsburgh School of Law, Summer School in International Commercial Contracts
 • 2009–2010 York Law School, University of York, Master of Laws in International Commercial and Corporate Law (LL.M.)
 • 2008–2010 Leslie Silver International Faculty, Leeds Beckett University, Diploma Language Studies (Dip)
 • 2002–2008 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Prawo
 • polski
 • angielski
 • włoski