Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w obsłudze prawnej i doradztwie związanym z realizacją inwestycji budowlanych (kolejnictwo, drogownictwo, energetyka oraz obiekty kubaturowe, w tym obiekty przemysłowe oraz budynki użyteczności publicznej). Reprezentuje klientów (przede wszystkim generalnych wykonawców oraz projektantów) w złożonych sporach, w tym sporach wynikłych z umów opartych o warunki kontraktowe FIDIC, dotyczących m.in. zapłaty kosztów pośrednich poniesionych w przedłużonych terminach realizacji, kar umownych oraz zapłaty za roboty dodatkowe jak również waloryzacji wynagrodzenia (umownej i ustawowej). Zajmuje się także strategicznym oraz bieżącym doradztwem w toku realizacji inwestycji budowlanych we wszystkich wskazanych wyżej sektorach, na wszystkich etapach realizacji, w tym w okresie gwarancji. Uczestniczy w prowadzeniu korespondencji kontraktowej, przygotowaniu i negocjowaniu dokumentów kontraktowych oraz w rozliczaniu robót budowlanych (także po odstąpieniu od umowy o roboty budowlane). Jej doświadczenie obejmuje reprezentację klientów w sporach rozpoznawanych przez międzynarodowe i polskie trybunały arbitrażowe (postępowania wg. regulaminów ICC, SCC, SAKiG). Autorka publikacji z zakresu arbitrażu, m.in. współautorka Komentarza do Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.


Wybrane projekty

 • doradztwo na rzecz konsorcjum generalnego wykonawcy w związku z budową dworca kolejowego, w tym reprezentacja w kilku wielomilionowych sporach sądowych oraz w postępowaniu mediacyjnym, dotyczących roszczeń przeciwko zamawiającemu, związanych z przedłużeniem Czasu na Ukończenie oraz roszczeń z tytułu zrealizowanych robót dodatkowych;
 • reprezentacja konsorcjum generalnego wykonawcy w wielomilionowych sporach sądowych, w tym w postępowaniach zabezpieczających, powstałych w związku z realizacją inwestycji kubaturowej i dotyczących roszczeń wykonawcy związanych z wydłużeniem terminu ukończenia robót oraz z tytułu zrealizowanych robót dodatkowych, jak również roszczeń zamawiającego, dotyczących kar umownych i żądań wypłaty środków z gwarancji;
 • reprezentacja generalnego projektanta oraz jego podwykonawcy w wielomilionowych oraz wielostronnych sporach sądowych, powstałych w związku z modernizacją obiektu kubaturowego i dotyczących wzajemnych roszczeń odszkodowawczych generalnego wykonawcy i zamawiającego;
 • reprezentacja generalnego wykonawcy w wielomilionowym sporze powstałym w związku z modernizacją linii kolejowej i dotyczącym roszczeń przeciwko zamawiającemu, związanych z przedłużeniem Czasu na Ukończenie oraz roszczenia o zapłatę wynagrodzenia;
 • reprezentacja projektanta w sporze powstałym w związku z inwestycją kubaturową i dotyczącym roszczeń zamawiającego z tytułu rzekomego, nienależytego wykonania umowy (pozew zamawiającego odrzucony przez Sąd Okręgowy na skutek uwzględnienia zarzutu braku jurysdykcji, zażalenie zamawiającego oddalone przez Sąd Apelacyjny, skarga kasacyjna zamawiającego nieprzyjęta przez Sąd Najwyższy do rozpoznania);
 • kompleksowe doradztwo prawne na rzecz inwestora, producenta środków smarnych, w związku z inwestycją kubaturową dotyczącą rozbudowy istniejącego obiektu, w tym bieżące doradztwo w zakresie stosunków z generalnym wykonawcą i podwykonawcami, przygotowanie strategii przedprocesowej, jak również reprezentacja w sporach sądowych dotyczących roszczenia inwestora o zapłatę kary umownej oraz roszczenia regresowego, inwestora związanego z bezpośrednią zapłatą na rzecz podwykonawcy;
 • kompleksowe doradztwo prawne na rzecz wykonawcy w odniesieniu do trzech kontraktów dotyczących budowy dróg wojewódzkich, zarówno w relacjach z zamawiającym jak i z członkami konsorcjum;
 • reprezentacja jednej z największych polskich spółek budowlanych w postępowaniu dotyczącym skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, dotyczący wykluczenia oferty skarżącego z udziału w postępowaniu przetargowym;
 • reprezentacja polskiej spółki zależnej międzynarodowej korporacji stalowej i wydobywczej w postępowaniu arbitrażowym, według regulaminu ICC, dotyczącym transakcji z zakresu nieruchomości;
 • reprezentacja polskiej spółki zależnej międzynarodowego producenta i dystrybutora lin stalowych w wynikającym z transakcji M&A sporze arbitrażowym, według regulaminu ICC;
 • reprezentacja międzynarodowego producenta i dystrybutora najwyższej jakości trunków w wynikającym z transakcji M&A sporze arbitrażowym, według regulaminu SCC;
 • reprezentacja inwestora w sporze budowlanym przeciwko generalnemu wykonawcy, dotyczącym odpowiedzialności za wady budynku z tytułu gwarancji jakości;
 • zastępstwo procesowe generalnego wykonawcy w wielomilionowym sporze powstałym w związku z budową jednego z odcinków drogi ekspresowej i dotyczącym roszczeń przeciwko zamawiającemu o zapłatę nieuiszczonej części wynagrodzenia ryczałtowego, zapłatę kosztów pośrednich poniesionych w związku z przedłużeniem czasu realizacji kontraktu, zapłatę za zrealizowane roboty dodatkowe oraz ustalenie nieistnienia roszczenia inwestora o zapłatę kary umownej;
 • zastępstwo procesowe generalnego wykonawcy w wielomilionowym sporze powstałym w związku z budową obwodnicy i dotyczącym roszczeń przeciwko zamawiającemu o podwyższenie wynagrodzenia z uwagi na wystąpienie nadzwyczajnej zmiany stosunków na rynku produkcji budowlanej przejawiającej się w niemożliwych do przewidzenia wzrostach cen materiałów, pracy sprzętu, robocizny oraz usług podwykonawczych, o zapłatę kosztów pośrednich poniesionych w związku z przedłużeniem Czasu na Ukończenie oraz zapłatę za zrealizowane roboty dodatkowe;
 • zastępstwo procesowe generalnego wykonawcy w wielomilionowym sporze powstałym w związku z budową jednego z odcinków drogi ekspresowej i dotyczącym roszczenia przeciwko zamawiającemu o podwyższenie wynagrodzenia z uwagi na wystąpienie nadzwyczajnej zmiany stosunków na rynku produkcji budowlanej przejawiającej się w niemożliwych do przewidzenia wzrostach cen materiałów, pracy sprzętu, robocizny oraz usług podwykonawczych;
 • zastępstwo procesowe generalnego wykonawcy w wielomilionowym sporze powstałym w związku z budową inwestycji kubaturowej i dotyczącym roszczeń przeciwko zamawiającemu o zapłatę nieuiszczonej części wynagrodzenia ryczałtowego, zapłatę kosztów pośrednich poniesionych w związku z przedłużeniem czasu realizacji kontraktu, zapłatę za zrealizowane roboty dodatkowe oraz ustalenie nieistnienia roszczeń zamawiającego o zapłatę kar umownych.

Kariera zawodowa

 • od 2020 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2017–2019 CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
 • 2015–2017 CMS Cameron McKenna
 • 2012–2014 Wardyński i Wspólnicy
 • 2010–2011 SALANS

Edukacja

 • 2010 –2011 Uniwersytet Warszawski we współpracy z Università degli Studi di Catania, Szkoła Prawa Włoskiego i Europejskiego
 • 2010 Università di Bologna i University of Pittsburgh School of Law, Summer School in International Commercial Contracts
 • 2009–2010 York Law School, University of York, Master of Laws in International Commercial and Corporate Law (LL.M.)
 • 2008–2010 Leslie Silver International Faculty, Leeds Beckett University, Diploma Language Studies (Dip)
 • 2002–2008 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Języki

 • polski
 • angielski
 • włoski