Kancelaria JDP zapewnia kompleksowe wsparcie prawne na rzecz wiodącego wykonawcy inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach procesu waloryzacji wynagrodzenia w zakresie realizowanej przez Klienta umowy o roboty budowlane obejmującej projekt i przebudowę oczyszczalni ścieków na rzecz zamawiającego publicznego w południowej Polsce.

Celem doradztwa jest m.in. dostosowanie wynagrodzenia umownego do odmiennych od panujących w chwili kalkulacji oferty warunków rynkowych poprzez zawarcie stosownego aneksu do umowy.