Równe wynagrodzenia w praktyce – artykuł Aleksandry Pisarek i Karoliny Pomarańskiej w „Rzeczpospolitej” i na rp.pl

Dyskryminacją może być np. przyznanie jednej z osób na analogicznych stanowiskach służbowego auta. Porównując wynagrodzenie pracowników, uwzględnia się bowiem zarówno świadczenia pieniężne, jak i niepieniężne.

Celem pełnego zobrazowania, na czym polega prawo do równego wynagradzania oraz rozróżnienia sytuacji, w których rzeczywiście dochodzi do dyskryminacji płacowej, konieczne jest wyjaśnienie, jak należy rozumieć pojęcie wynagrodzenia oraz pracy takiej samej lub pracy o takiej samej wartości. Polskie przepisy nie zawierają definicji legalnej wynagrodzenia. W zestawieniu z przepisami kodeksu pracy oraz regulacjami unijnymi uznaje się, że jest to świadczenie przysparzająco-majątkowe, które pracownik otrzymuje okresowo od pracodawcy za pracę wykonaną lub za gotowość do jej świadczenia w określonych przypadkach. Jest to nieodłączny element stosunku pracy objęty szczególną ochroną ustawową.

Więcej na temat równości i jawności wynagrodzeń piszą Aleksandra Pisarek i Karolina Pomarańska z Zespołu Prawa Pracy JDP.

Artykuł jest częścią publikacji, w której Zespół Prawa Pracy w kancelarii JDP kompleksowo omówi zagadnienie jawności wynagrodzeń. Publikacja ukaże się w kwietniu 2024 r.


PRZECZYTAJ ARTYKUŁ