O przepisach polskiej Tarczy Antykryzysowej i uniknięciu odpowiedzialności kontraktowej w związku z epidemią koronawirusa mówili prawnicy z kancelarii JDP: Marcin Chomiuk i Barbara Kaczała podczas webinaru organizowanego z AHK 6 kwietnia 2020 roku.

Webinar adresowany był do: niemieckich przedsiębiorców, członków zarządu i prawników polskich firm dotkniętych kryzysem.

Temat seminarium dedykowany przedsiębiorcom, którzy są związani umową z polskimi przedsiębiorcami i mają trudności z realizacją umowy.

Podczas webinaru odpowiedzieliśmy na następujące pytania:

  1. Jak mogę uniknąć odpowiedzialności z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy?
  2. Co oznacza siła wyższa i jak mogę się na nią powołać?
  3. Jak zmienić umowę zawartą w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?
  4. Jak mogę uczestniczyć w posiedzeniu zarządu, rady nadzorczej lub zgromadzeniu wspólników bez konieczności fizycznej obecności?
  5. Kiedy muszę złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?
  6. Jaką ponoszę odpowiedzialność w kryzysie jako członek zarządu?
  7. Co oferuje ustawa antykryzysowa dla przedsiębiorców w Polsce?