O przepisach polskiej Tarczy Antykryzysowej i uniknięciu odpowiedzialności kontraktowej w związku z epidemią koronawirusa mówili prawnicy z kancelarii JDP: Marcin Chomiuk i Barbara Kaczała podczas webinaru organizowanego z AHK 6 kwietnia 2020 roku.

Webinar adresowany był do: niemieckich przedsiębiorców, członków zarządu i prawników polskich firm dotkniętych kryzysem.

Temat seminarium dedykowany przedsiębiorcom, którzy są związani umową z polskimi przedsiębiorcami i mają trudności z realizacją umowy.

Podczas webinaru odpowiedzieliśmy na następujące pytania:

 1. Jak mogę uniknąć odpowiedzialności z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy?
 2. Co oznacza siła wyższa i jak mogę się na nią powołać?
 3. Jak zmienić umowę zawartą w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?
 4. Jak mogę uczestniczyć w posiedzeniu zarządu, rady nadzorczej lub zgromadzeniu wspólników bez konieczności fizycznej obecności?
 5. Kiedy muszę złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?
 6. Jaką ponoszę odpowiedzialność w kryzysie jako członek zarządu?
 7. Co oferuje ustawa antykryzysowa dla przedsiębiorców w Polsce?

  W celu otrzymania dostępu do materiałów z tego spotkania - prosimy wypełnić poniższy formularz.

  Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez kancelarię JDP z siedzibą w Warszawie. Jestem świadomy/a, iż moje dane będą wykorzystywane w celach związanych z organizacją webinarium oraz w związku z ewentualnym świadczeniem innych usług w przyszłości. Kancelaria JDP będąca administratorem danych osobowych informuje, iż podane dane nie będą przekazywane innym podmiotom, ich podanie jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwi dostęp do treści serwisu. Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie oraz oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do podanych niniejszym danych osobowych oraz ich modyfikacji, uprawnieniu do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz fakcie, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres jaki potrzebny będzie do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone.