Dla każdego przedsiębiorcy istotnym aspektem umowy handlowej, oprócz określenia wzajemnych świadczeń stron, powinno być przewidzenie odpowiednich mechanizmów pozwalających zabezpieczyć się od sytuacji, w której kontrahent nie postępuje zgodnie z tym, co strony w umowie przewidziały. W praktyce niejednokrotnie zdarza się tak, że – z różnych przyczyn – kontrahenci przestają realizować postanowienia zawartych umów. Dlatego tak ważne jest, szczególnie w dzisiejszych czasach, aby przy zawieraniu umów handlowych stosować odpowiednie zabezpieczenia w celu jak najlepszej ochrony swoich interesów.


29 lipca 2021 r.

godz. 10:00 – 15:45


Organizator:


Nasze szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach za kontraktowanie. Będzie to także cenne doświadczenie dla osób zarządzających, gdyż pozwoli zwiększyć świadomość w zakresie tego, kiedy i w jaki sposób należy zabezpieczyć interesy kontraktowe zarządzanego podmiotu. Szkolenie może także wydawać się interesujące dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie wierzytelnościami, w sytuacji gdy doszło już do naruszenia zobowiązań umownych przez drugą stronę.


Program:

I. Wstęp

 1. Istota i cel zabezpieczenia umowy
 2. Klasyfikacja zabezpieczeń:
  a. Zabezpieczenia umowne
  (i) zabezpieczenia osobiste
  (ii) zabezpieczenia rzeczowe
  b. Zabezpieczenie sądowe
  c. Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
 3. Dobranie zabezpieczenia odpowiedniego do rodzaju umowy; sposób ustanowienia zabezpieczenia – uwagi wstępne

II. Zabezpieczenia osobiste

 1. Weksel
 2. Poręczenie
 3. Gwarancja zapłaty (umowa o roboty budowlane)
 4. Gwarancja bankowa / ubezpieczeniowa
 5. Kumulatywne przystąpienie do długu
 6. Przelew wierzytelności na zabezpieczenie
 7. Przejęcie długu
 8. Kara umowna

III. Zabezpieczenia rzeczowe

 1. Zastaw rejestrowy
 2. Zastaw cywilny
 3. Przewłaszczenie na zabezpieczenie
 4. Kaucja gwarancyjna
 5. Hipoteka
 6. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej
 7. Depozyt notarialny
 8. Blokada środków na rachunku bankowym
 9. Zaliczka oraz zadatek

IV. Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

 1. Skutek dobrowolnego poddania się egzekucji
 2. Forma wymagana dla dobrowolnego poddania się egzekucji

V. Zabezpieczenie sądowe

 1. Przesłanki uzyskania zabezpieczenia roszczenia
 2. Sposoby zabezpieczenia roszczenia
 3. Zabezpieczenie roszczeń niewymagalnych

VI. Egzekucja zabezpieczeń

 1. Przypadki zabezpieczeń, w których postępowanie sądowe nie jest wymagane w celu skutecznego przeprowadzenia egzekucji
 2. Rozpoczęcie procesu sądowego w celu windykacji należności oraz uzyskanie tytułu wykonalności
 3. Charakterystyka postępowań odrębnych (postępowanie nakazowe, upominawcze, EPU, postępowanie w sprawach gospodarczych) oraz ułatwienia wynikające z rozwiązań wprowadzonych ustawą w celu ograniczenia zatorów płatniczych
 4. Egzekucja zabezpieczeń sądowych
 5. Egzekucja z przedmiotu zastawu rejestrowego
 6. Egzekucja wobec zagranicznych podmiotów – zarys tematu

ZAPISZ SIĘ


Szkolenie poprowadzą:


>> POBIERZ AGENDĘ <<