Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Szósta edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Aplikantów radcowskich i adwokackich „Spory budowlane w orzecznictwie SN”

konkurs

 

konkurs dla aplikantów

 

 

Drodzy Aplikanci!

Za nami finał szóstej edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Aplikantów radcowskich i adwokackich „Spory budowlane w orzecznictwie SN”!


 

Miło nam przekazać, że laureatami tegorocznego konkursu zostali:

konkurs dla aplikantów

Pozostałe miejsca zajęli:

 

konkurs dla aplikantów

Jak co roku, celem konkursu było promowanie zdolnych aplikantów zainteresowanych cywilnoprawnymi zagadnieniami rynku budownictwa, stanowiącego jeden z głównych sektorów polskiej gospodarki.

Konkurs to unikalna szansa zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności nie tylko przed gronem renomowanych prawników – praktyków, ale także przed przedstawicielami wiodących izb gospodarczych zrzeszających największe firmy z sektora budownictwa i infrastruktury w Polsce.

 

Partnerzy konkursu:

Konkurs jest realizowany dzięki wsparciu Okręgowych Izb Radców Prawnych i Okręgowych Rad Adwokackich.


konkurs dla aplikantów

 

 

Miło nam poinformować, że wyłoniliśmy Finalistów szóstej edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Aplikantów adwokackich i radcowskich: „Spory budowlane w orzecznictwie SN”.

Poniżej przesyłamy link do listy alfabetycznej

konkurs dla aplikantów-wyniki

 

 

 

Wszystkim Uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i bardzo dziękujemy za wszystkie nadesłane glosy.


konkurs dla aplikantów


Harmonogram:


konkurs


konkurs


Orzeczenia:

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2022 r., II CSKP 578/22

Teza

Zmniejszenie kary umownej może nastąpić tylko w razie zgłoszenia przez dłużnika żądania miarkowania kary (art. 484 § 2 KC). W przypadku zgłoszenia tego żądania bez dookreślenia, jaki miałby być zakres zmniejszenia kary umownej, sąd powinien wezwać stronę do skonkretyzowania tego żądania, gdyż w sensie prawnym jest ono zgłoszone przez dłużnika dopiero w przypadku wskazania, jakiego zmniejszenia (do jakiej kwoty) żąda.

W prezentowanym wyroku Sąd Najwyższy zaprezentował nowy pogląd na to, jak powinien być sformułowany wniosek dłużnika (pozwanego) o miarkowanie kary umownej. Sąd Najwyższy wskazał, jakie są elementy konstytutywne tego wniosku, od istnienia których uzależniona jest skuteczność żądania miarkowania kary umownej przez sąd.

Rekomendujemy odniesienie się w glosie w szczególności do następujących zagadnień:

a) Czy istnieją dostateczne argumenty (zwłaszcza natury funkcjonalnej i aksjologicznej) przemawiające za akceptacją sformułowanego przez SN wymogu wskazania przez dłużnika, do jakiej kwoty żąda zmniejszenia kary, pod rygorem uznania jego wniosku o miarkowanie za bezskuteczny?

b) Czy strona procesu zastępowana przez profesjonalnego pełnomocnika powinna być wzywana do konkretyzacji wniosku o miarkowanie kary umownej? Czy art. 1281 k.p.c. wpływa na zasady formułowania wniosku o miarkowanie kary umownej?

c) Czy wniesienie przez dłużnika pozwu z żądaniem zapłaty wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane, które zostało potrącone przez wierzyciela z jego roszczeniem o zapłatę kary umownej, zawiera w sobie wniosek dłużnika o miarkowanie tej kary, czy też wniosek ten będzie skutecznie złożony, gdy został odrębnie i w sposób wyraźny sformułowany?

 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2022 roku, II CSKP 1127/22 (LEX nr 3509813)

Teza:

I. Żądanie i ustanowienie gwarancji zapłaty (na pierwsze żądanie, bezwarunkowo i nieodwołalnie), bez jakichkolwiek warunków, czy też zawężenia jej do wynagrodzenia umówionego może być w konkretnych okolicznościach potraktowane jako nadużycie zabezpieczenia i daje możliwość jego realizacji z pominięciem funkcji, którą nadał jej ustawodawca w art. 6491 § 1 KC. Może mieć to miejsce zwłaszcza wtedy, gdy dotychczasowa współpraca stron i ogół okoliczności nie wskazywały na jakiekolwiek zagrożenie płatności wynagrodzenia ze strony inwestora.

II. Ocena, czy „żądana” gwarancja była uzasadniona, a udzielone zabezpieczenie spełniało funkcję gwarancji zapłaty określonego wynagrodzenia, ostatecznie będzie zależało od konkretnego stanu faktycznego i treści udzielonej gwarancji oraz praw i obowiązków stron ze stosunku podstawowego, który określa mechanizm kształtowania i wymagalności wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane.

Prezentowany wyrok Sądu Najwyższego dotyczy interesujących zagadnień prawnych związanych z żądaniem przez wykonawcę ustanowienia gwarancji zapłaty za roboty budowlane oraz możliwością kwalifikacji tego żądania jako nadużycia prawa podmiotowego (art. 5 KC).

Rekomendujemy odniesienie się w glosie w szczególności do następujących zagadnień:

a) Czy, mając na uwadze cel udzielenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane (art. 6491 § 1 KC), jako nadużycie prawa może być traktowane żądanie jej ustanowienia przez inwestora, w sytuacji braku jakichkolwiek symptomów nieuregulowania przez niego w przyszłości wynagrodzenia wykonawcy?

b) Czy za skutecznie ustanowioną należy uznać gwarancję zapłaty, w której treści inwestor, wbrew żądaniu wykonawcy, uzależnił wypłatę wskazanych w niej kwot od przedłożenia przez wykonawcę dokumentów wymagających akceptacji inwestora (np. protokołu odbioru robót)?

c) Czy okoliczność zawarcia umowy o roboty budowlane w trybie udzielenia zamówienia publicznego ma wpływ na możliwość uznania żądania przez wykonawcę ustanowienia gwarancji zapłaty za nadużycie prawa podmiotowego (art. 5 KC) ?

 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2023 r., II CSKP 584/22

Teza

I. Dochodzenie wynagrodzenia za roboty budowlane realizowane przez konsorcjum jako wykonawcę wieloosobowego powinien regulować stosunek zewnętrzny między konsorcjantami a zamawiającym, który może, lecz nie musi, odwzorowywać unormowanie tej kwestii między konsorcjantami w umowie konsorcjum.

II. W granicach swobody umów konsorcjanci mogą uzgodnić, że legitymowani do dochodzenia zapłaty wynagrodzenia (świadczenia niepodzielnego) są tylko wszyscy konsorcjanci łącznie (wyłączenie zastosowania art. 381 § 1 k.c.) albo legitymowanym jest wyłącznie lider konsorcjum (modyfikacja reguły przewidzianej w art. 381 § 1 k.c.) bez prawa sprzeciwu pozostałych konsorcjantów, a w takim przypadku miałby on również samodzielną legitymację czynną w procesie o taką zapłatę.

Prezentowany wyrok Sądu Najwyższego odnosi się do istotnej dla praktyki kwestii dochodzenia przez poszczególnych konsorcjantów (samodzielnie lub łącznie) wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy o roboty budowlane.

Rekomendujemy odniesienie się w glosie w szczególności do następujących zagadnień:

a) Czy faktyczne „wydzielenie” świadczeń poszczególnych konsorcjantów poprzez dokonanie przez zamawiającego (inwestora) bezpośredniej zapłaty na rzecz konsorcjantów oraz bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz ich podwykonawców mogą zostać uznane za „dekompozycję i dezaktualizację” uzgodnionej w umowie o roboty budowlane niepodzielności wierzytelności konsorcjantów przeciwko zamawiającemu (inwestorowi) o zapłatę wynagrodzenia?

b) Czy solidarna odpowiedzialność konsorcjantów przewidziana w art. 141 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (obecnie: art. 445 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych) obejmuje również przypadki braku zapłaty przez jednego z konsorcjantów wynagrodzenia należnego jego podwykonawcy i roszczenie regresowe wynikające z dokonania przez zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz tego podwykonawcy?

c) W jaki sposób kształtuje się uprawnienie poszczególnych konsorcjantów do dochodzenia roszczenia o wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy o roboty budowlane w przypadku wygaśnięcia stosunku zewnętrznego (np. odstąpienia od umowy zawartej między konsorcjum a zamawiającym) oraz w wyniku ogłoszenia upadłości przez konsorcjanta?

 

UWAGA! Organizatorzy zastrzegają, iż wskazane w rekomendacjach zagadnienia do analizy nie mają charakteru obligatoryjnego, a o treści glosy decydują wyłącznie Uczestnicy.


Partnerzy konkursu:

Konkurs jest realizowany dzięki wsparciu Okręgowych Izb Radców Prawnych i Okręgowych Rad Adwokackich.


 

Konkurs zorganizowany przez Kancelarię JDP Drapała & Partners jest intelektualnym wyzwaniem dla każdego prawnika zajmującego się robotami budowlanymi. Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w Konkursie, ponieważ Kancelaria starannie dobiera orzecznictwo Sądu Najwyższego, dotykające aktualnych i bieżących problemów, z którymi spotyka się każdy praktykujący w sporach budowlanych prawnik. Problemy prawne, przed którymi stanie uczestnik, są niejednolicie rozwiązywane w orzecznictwie, więc wymagane będzie aktywne poszukiwanie argumentów na poparcie stanowiska wybranego przez uczestnika, a następnie jego obrony. Obrona swojego stanowiska zawartego w glosie jest w mojej ocenie najlepszym, a jednocześnie najbardziej wymagającym, elementem Konkursu. Satysfakcja płynąca z przekonania Komisji Finałowej do swojego stanowiska jest z pewnością warta wzięcia udziału w Konkursie. Konkurs pozwolił mi poszerzyć wiedzę na temat sporów budowlanych, a także zwiększyć pewność siebie w sztuce argumentacji. Umiejętności nabyte podczas konkursu wykorzystuję w codziennej pracy aplikanta adwokackiego.

Kamil Dolniak,

aplikant adwokacki z Warszawy, Laureat V edycji

 

 

Udział w konkursie był dla mnie bardzo cennym doświadczeniem ale także intelektualnym wyzwaniem. Formuła konkursu jest niezwykle interesująca, bo pozwala na sprawdzenie umiejętności uczestników na różnych polach. Ja oczywiście najlepiej wspominam drugi etap konkursu, który w moim przypadku zakończył się także tytułem laureata. Było to niezwykle przyjemne i nobilitujące uczucie, zostać docenionym przez grono znakomitych prawników z Państwa Kancelarii. Po konkursie zdecydowanie patrzę „szerzej” na pewne tematy, staram się podchodzić do prawa nieco bardziej przyszłościowo i zawsze mieć na uwadze interesy obu stron czy to sporu czy kontraktu. Zdecydowanie polecam udział w konkursie wszystkim aplikantom a w szczególności tym, których interesuje prawo cywilne (w szerokim tego słowa znaczeniu).

Magdalena Pieczniak

aplikantka radcowska z Lublina, Laureatka V edycji

 

 

Udział w ogólnopolskim konkursie był dla mnie niezwykle inspirującym doświadczeniem. Jak co roku przyciągnął młodych i ambitnych prawników, stanowiąc znakomitą okazję do pogłębienia wiedzy z zakresu cywilnoprawnych oraz praktycznych aspektów inwestycji budowlanych. Wszystkim aplikantom radcowskim i adwokackim mogę polecić udział w kolejnych edycjach konkursu, który jest znakomitą promocją młodych talentów w dziedzinie sporów budowlanych.

Szymon Burnus

aplikant radcowski z Krakowa, Laureat V edycji

 

 

Udział w konkursie stanowił dla mnie bardzo cenne doświadczenie zarówno pod kątem naukowym, jak i zawodowym, pozwalając mi na pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie problematyki sporów w branży budowlanej. Była to doskonała możliwość do sprawdzenia swojej wiedzy oraz zaprezentowania swojego stanowiska w dyskusji naukowej, co w okresie aplikacji jest tym wartościowsze, że stanowi dodatkową motywację do dalszego rozwoju.

Małgorzata Depa

aplikantka radcowska z Rzeszowa, Finalistka V edycji

 


Podsumowanie szóstej edycji w Rynku Prawniczym

Podsumowanie piątej edycji w Rynku Prawniczym

Podsumowanie czwartej edycji w Rynku Prawniczym

Podsumowanie trzeciej edycji w Rynku Prawniczym

Podsumowanie drugiej edycji w Rynku Prawniczym

Podsumowanie pierwszej edycji w Rynku Prawniczym