Wygórowane warunki udziału, zaangażowanie w inne inwestycje, chęć zdobycia doświadczenia w nowych sektorach… Powody wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia mogą być różne.

W trakcie spotkania poruszymy kluczowe problemy związane z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego przez konsorcja.


Data: 10 maja 2023

Czas trwania: 10:00 – 11:30


Organizator:


Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli wykonawców realizujących umowy o zamówienia publiczne.

Webinarium będzie szczególnie przydatne dla członków zarządu, dyrektorów finansowych, szefów działów prawnych, prawników wewnętrznych w przedsiębiorstwach, claim managerów, pracowników działów zakupów i sprzedaży.


Program webinaru Konsorcjum – problemy prawne związane z pozyskiwaniem i realizacją zamówień publicznych

W trakcie spotkania odpowiemy m.in. na następujące pytania (dotyczące różnych etapów inwestycyjnych):

Etap postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  1. Kiedy można sumować potencjały wykonawców w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu?
  2. Jak skonstruować umowę konsorcjum, aby nie narazić się na zakwestionowanie nabytego doświadczenia?
  3. Jak wypełnić oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp?

Etap realizacji inwestycji: Zakres umocowania lidera do działania w imieniu partnerów konsorcjum, w tym do podejmowania w ich imieniu czynności prawnych

  1. Zawieranie umów z podwykonawcami.
  2. Redystrybucja wynagrodzenia otrzymanego od Zamawiającego.
  3. Odpowiedzialność członka konsorcjum z tytułu niewykonania zobowiązania w części powierzonej do wykonania innemu członkowi konsorcjum.

Etap sporu: Zapłata wynagrodzenia

  1. Waloryzacja sądowa.
  2. Waloryzacja umowna.
  3. Roszczenia odszkodowawcze (np. koszty przedłużenia).
  4. Roszczenia o zwrot nienależnego świadczenia (np. roboty dodatkowe).

ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzą: