Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Nowe Prawo zamówień publicznych, w trakcie którego omawiamy skutki wejścia w życie nowej ustawy Pzp, w tym aktów wykonawczych do tej ustawy.

Tym razem podczas webinaru omówimy najważniejsze kwestie i zmiany w zakresie dokumentów, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawców.


Data: 25 listopada 2021

Czas trwania: 11:00 – 12:00


Organizator:


Zaproszenie kierujemy do osób zajmujących się w praktyce zawodowej ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w sektorze infrastrukturalnym (prawnicy, specjaliści ds. ofertowania etc.).

W trakcie spotkania postaramy się podpowiedzieć, jak uporać się z praktycznymi problemami, które najczęściej pojawiają się przy okazji składania ofert/dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału oraz brak podstaw do wykluczenia.


Podczas webinaru odpowiemy m.in. na następujące pytania związane z problematyką dokumentów składanych przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

  1. Czy członek Zarządu przedsiębiorcy z siedzibą w Polsce, który zamieszkuje zagranicą, powinien złożyć informacje pochodzącą z polskiego KRK czy też zagranicznego? Jak regulowało to poprzednie, a jak nowe rozporządzenie dot. składanych w postępowaniu dokumentów?
  2. Co w sytuacji, w której w kraju siedziby wykonawcy zagranicznego nie wydaje się dokumentów potwierdzających brak karalności (nie odnoszą się one do wszystkich przypadków) – jaki dokument należy złożyć i z którego kraju?
  3. Jaką formę, zakres i przez kogo powinien być podpisany rachunek zysków i strat? Czy w tej sytuacji wiążąca jest dla wykonawców ustawa o rachunkowości, inne jeszcze przepisy, czy też przedsiębiorcy powinni kierować się treścią rozporządzenia?
  4. Czy pełnomocnictwo poświadczone przez notariusza za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest wystarczające do złożenia oferty?

ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzą: