JDP reprezentowało jednego z generalnych wykonawców w sporze sądowym z ubezpieczycielem w związku z wypłatą odszkodowania na podstawie polisy CAR (ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych). Przed złożeniem pozwu ubezpieczyciel kategorycznie odmówił wypłaty odszkodowania.

Argumentacja ubezpieczyciela

Ubezpieczyciel, wydając negatywną decyzję, wskazał, że m.in. sposób wykrycia szkody nie pozwala na wypłatę odszkodowania. Ponadto, sytuację procesową generalnego wykonawcy utrudniał fakt, że ubezpieczyciel twierdził, iż szkoda została zgłoszona z przekroczeniem umownego terminu.

Doradztwo JDP

Wobec tej sytuacji prawnicy JDP opracowali argumentację prawną skupioną wokół celowościowej wykładni niektórych postanowień polisy CAR. JDP przekonywało również, że z uwagi na to, że ubezpieczyciel był autorem treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a generalny wykonawca nie miał możliwości negocjacji treści polisy, to jej poszczególne postanowienia powinny być interpretowane na korzyść ubezpieczonego.

Zawarcie ugody

Stanowisko przedstawione przez JDP w trakcie postępowania skłoniło ubezpieczyciela do zawarcia ugody, na podstawie której generalnemu wykonawcy została zapłacona istotna część żądanego odszkodowania. Pomimo więc realnych przeszkód, które początkowo w całości uniemożliwiały dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela, Klient ostatecznie otrzymał przynajmniej część rekompensaty, która wielokrotnie przewyższała koszt prowadzonego postępowania.