Zapraszamy na webinar dotyczący wybranych problemów, z którymi borykają się zamawiający w toku prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Na webinar zapraszamy przedstawicieli instytucji zamawiających zaangażowanych w prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.


Data: 7 września 2022

Czas trwania: 11:00 – 13:00


Organizatorzy:


Podczas spotkania odpowiemy m. in. na następujące pytania:

  1. Czy warto korzystać z fakultatywnych przesłanek wykluczenia? (ze szczególnym uwzględnieniem art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp)
  2. Jak uniknąć wątpliwości w zakresie katalogu żądanych dokumentów?
  3. Czy referencje wystawione na konsorcjum powinny rodzić wątpliwości? A może analogicznie należy traktować relację wykonawca – podwykonawca?
  4. Kiedy warto wszcząć procedurę badania rażąco niskiej ceny (pomimo niespełnienia wymogu 30%)?

ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzą: