Wyniki wyszukiwania
Flaga Ukrainy
Zespół >

Jakub Abramowicz

Jakub Abramowicz

Adwokat | Associate

Specjalizacje

Postępowanie sądowe i arbitrażowe

Infrastruktura i budownictwo

Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w szczególności w złożonych sporach dotyczących inwestycji infrastrukturalnych: kolejnictwo, drogownictwo, energetyka oraz obiekty kubaturowe, w tym w sporach wynikłych z umów opartych o wzorce kontraktowe FIDIC z zakresu: kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Zajmuje się bieżącym doradztwem w toku realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Jest autorem publikacji dotyczących prawa wekslowego oraz rozliczenia robót dodatkowych.


Kariera zawodowa

  • od 2019 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
  • 2017-2019 Kancelaria Adwokacko-Radcowska Sarbiński & Sobczyk

Edukacja

  • 2019–2022 Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
  • 2013-2018 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

Wybrane publikacje

  • „Istota zobowiązania wekslowego w prawie polskim, cz. I”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 2/2019.
  • „Istota zobowiązania wekslowego w prawie polskim, cz. II”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 7 /2019.
  • „Wynagrodzenie za roboty dodatkowe w umowie o roboty budowlane”, Monitor Prawniczy nr 16/2019 – glosa do wyroku SN z 11.01.2017 r., IV CSK 109/16, LEX nr 2238237

Języki

  • polski
  • angielski