Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych i arbitrażowych, w szczególności dotyczących realizacji inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych (głównie dla branży energetycznej, drogowej i tramwajowej), a także postępowań dotyczących branży produkcyjnej. Wspiera klientów przy opracowywaniu strategii polubownego rozwiązywania sporów, w tym przy negocjowaniu ugód, a także w zakresie postępowań postarbitrażowych oraz egzekucyjnych. Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie w toku bieżącej realizacji kontraktów, zwłaszcza inwestycji infrastrukturalnych oraz inwestycji zawieranych w trybie prawa zamówień publicznych. Jej doświadczenie obejmuje doradztwo zarówno inwestorom, jak i wykonawcom. Z sukcesami reprezentuje również klientów w postępowaniach karnych, a także doradza klientom w przypadku konieczności zarządzania sytuacjami kryzysowymi.


Wybrane projekty

 • zastępstwo procesowe wiodącego polskiego producenta pojazdów szynowych w licznych postępowaniach sądowych i arbitrażowych dotyczących roszczeń wynikających z umowy dostawy pojazdów;
 • doradztwo kontraktowe oraz reprezentacja wiodących wykonawców inwestycji budowlanych w sprawach o podwyższenie wynagrodzenia z uwagi na nieprzewidywalną zmianę stosunków, kosztów realizowania inwestycji, na rynku produkcji budowlanej, na podstawie klauzul rebus sic stantibus,
 • zastępstwo procesowe na rzecz zamawiającego w złożonych postępowaniach sądowych przeciwko wykonawcy inwestycji morskiej w sporze obejmującym roszczenia związane m.in. z odstąpieniem od umowy;
 • reprezentacja wiodącego wykonawcy w wielomilionowych sporach sądowych, w tym w postępowaniach zabezpieczających, powstałych w związku z realizacją inwestycji kubaturowych, a dotyczących dochodzenia roszczeń związanych z rozliczeniem inwestycji (w tym nienależnie potrąconego wynagrodzenia, kar umownych oraz odszkodowania);
 • doradztwo na rzecz inwestora w związku z realizacją w formule EPC inwestycji obejmującej budowę elektrowni z blokiem gazowo-parowym o mocy 600 MWe (budowa największej niskoemisyjnej elektrociepłowni w Polsce);
 • doradztwo dotyczące stosowania reżimów sankcyjnych, w tym szczególnych rozwiązań dotyczących przeciwdziałania wspieraniu agresji wobec Ukrainy;
 • występowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonych spółek oraz obrońcy na wszystkich etapach postepowań karnych w sprawach dotyczących tzw. przestępstw białych kołnierzyków, w tym przestępstw związanych z realizacją zamówień publicznych.

Kariera zawodowa

 • Od 2023 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, Warszawa
 • 2021–2023 Linklaters, Warszawa
 • 2015–2021 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, Warszawa
 • 2013–2015 Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Katowice, Warszawa
 • 2012–Kancelaria adw. D. Abłażewicza i adw. M. Imielińskiego, Katowice
 • 2011–2012 Kancelaria adw. dr M. Frasa i adw. Ł. Kolnego, Katowice

Pro Bono

 • Koordynatorka pro bono w kancelarii Linklaters (2021–2023);
 • Członkini Komitetu Organizacyjnego Konkursu Arbitrażowego Lewiatan organizowanego przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan (2017-2022);
 • Członkini Zespołu Prawnego Hufca ZHP Katowice im. Bohaterów Wieży Spadochronowej (2013-2019);
 • Trenerka Drużyny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego podczas XXI edycji konkursu arbitrażowego Willem C. Vis International;
 • Członkini Studenckiej Poradni Prawnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Sekcja Prawa Cywilnego (2010–2012).

Edukacja

 • 2014–2017 Okręgowa Izba Adwokacka w Katowicach, aplikantka adwokacka
 • Od 2013 Uniwersytet Śląski, studia doktoranckie, prawo
 • 2010–2011 Karl – Franzes Universität w Graz (Austria), prawo
 • 2008–2013 Uniwersytet Śląski, studia magisterskie, prawo

Wybrane publikacje

 • „Skuteczność skarg o uchylenie wyroków sądów polubownych”; Przegląd Prawa Handlowego 4/2022;
 • „Charakter prawny gwarancji przy sprzedaży w świetle nowelizacji przewidzianej ustawą o prawach konsumenta a jej kwalifikacja kolizyjno-prawna”; Transformacje Prawa Prywatnego 3/2015.

Języki

 • polski
 • angielski
 • niemiecki