Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS (JD&P) w I instancji procesu prowadzonego dla  naszego Klienta – wiodącego polskiego wykonawcy robót mostowych i drogowych – w oparciu o tzw. „żółty FIDIC”  uzyskała wyrok zasądzający od inwestora (jednego z największych polskich miast) roszczenia o łącznej wartości przekraczającej 26 mln zł!

Szczególnie istotne znaczenie w tej sprawie miały kwestie związane z (i) uprawnieniem generalnego wykonawcy do żądania od inwestora wykraczającej poza wynagrodzenie ryczałtowe zapłaty za roboty zamienne wykonane na podstawie Polecenia Zmiany, wydanego ze względu na zaistniałą w trakcie realizacji kontraktu zmianę opisanych w programie funkcjonalno – użytkowym założeń dotyczących sposobu wykonania jednego z obiektów oraz (ii) brakiem podstaw do pomniejszania przez inwestora wynagrodzenia należnego wykonawcy za prace wykonane w ostatnim okresie rozliczeniowym o kwotę, którą inwestor zapłacił wcześniej wykonawcy jako część wynagrodzenia za prace objęte ww. Poleceniem Zmiany.

Spółce doradzał zespół JD&P, w skład którego wchodzili: prof. Przemysław Drapała, Partner, Andrzej Sokołowski, Partner oraz Jakub Majewski, Associate.