Zmiana regulacji o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym długoterminowo powinna przyczynić się do poprawy pewności obrotu nieruchomościami i usprawnienia procesu budowlano-inwestycyjnego.

Szczegóły projektu zmieniającego ustawę przedstawiają adw. Michał Urbański i Dominik Grzegorzewski w najnowszym newsletterze JDP.

Zapraszamy do lektury!


>> Pobierz newsletter <<


Kontakt:

Michał Urbański  – Adwokat, Counsel

Dominik Grzegorzewski – Associate


Projekt ustawy zmieniającej ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera szereg rozwiązań mających na celu uproszczenie, ujednolicenie i przyspieszenie procedur planistycznych.

Szczególnie istotną zmianą jest wprowadzenie miejscowego planu ogólnego, który ma stanowić podstawę wytyczania polityki przestrzennej w każdej gminie.

Zmieni się także rola decyzji o warunkach zabudowy, której możliwości wydania ulegną znacznemu ograniczeniu.

Cel zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Autorzy projektu ustawy jako główne cele nowelizacji wskazują uproszczenie, ujednolicenie oraz przyspieszenie procedur planistycznych, powołując się na dane dotyczące przedłużających się procedur dotyczących wprowadzania zmian do aktów planowania przestrzennego.

Wśród podstawowych problemów związanych z uchwalaniem aktów planowania przestrzennego wskazuje się: przewlekłość procedury sporządzania planów miejscowych, niedostateczną partycypację społeczną w procesie planistycznym, a także prymat lokalizacji inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy,

Rozwiązania zaproponowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w założeniu mają to zmienić i usprawnić proces ustalania polityki przestrzennej w gminach.

Jak wynika z danych – prawie 1/3 planów miejscowych jest procedowana ponad 3 lata. W miastach wojewódzkich, gdzie przygotowywanych jest najwięcej planów miejscowych, wskaźnik ten wynosi ponad 50%. Rozwiązania wprowadzone ustawą mają istotnie przyspieszyć proces wydawania aktów planowania przestrzennego.

Najważniejsze zmiany w ustawie

Do istotnych zmian wprowadzanych nowelizacją należą:

Podsumowanie

Zmiana regulacji o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym polega na rezygnacji z instrumentu, jakim było studium, i zmniejszeniu roli decyzji o warunkach zabudowy. Ich funkcje ma przejąć plan ogólny.

Długoterminowo zmiana ta powinna przyczynić się do poprawy pewności obrotu nieruchomościami i usprawnienia procesu budowlano-inwestycyjnego.

W praktyce nie można przewidzieć, w jakim tempie gminy poradzą sobie z opracowaniem i uchwaleniem planów ogólnych, ani jaką jakością będą cechowały się wprowadzane na gruncie nowych przepisów akty planowania przestrzennego.

Pozytywnie należy ocenić wprowadzenie Rejestru Urbanistycznego, który będzie zawierać informacje dotyczące kwestii związanych z zagospodarowaniem danego terenu, w tym również informacje o przebiegu postępowań zmierzających do zmiany sposobu zagospodarowania. Co jednak istotne, na wprowadzenie danych do rejestru organy mają mieć czas aż do 31 marca 2026 r.

Ustawa powinna zostać opublikowana w dzienniku ustaw w 1. kwartale 2023 roku i wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie projektu nowelizacji ustawy ze stanem na dzień 23 listopada 2022 r. Biorąc pod uwagę dotychczasowy przebieg procesu legislacyjnego możliwe jest, że projekt ten ulegnie kolejnym zmianom.


Wszelkie informacje zawarte w niniejszym newsletterze są dostępne nieodpłatnie. Publikacja nie ma charakteru reklamowego i służy wyłącznie celom informacyjnym. Żadnej z informacji zawartych w niniejszym materiale nie należy traktować jako porady prawnej ani ofert handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. JDP DRAPAŁA & PARTNERS Sp. j. niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność tytułem jakichkolwiek roszczeń, strat, żądań lub szkód wynikających lub związanych z korzystaniem z informacji, treści lub materiałów zawartych w newsletterze.