Ważna zmiana zasad wykupu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

Od sierpnia br. zmianie ulegają zasady wykupu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

31 lipca 2023 roku Sejm uchwalił ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa”).

Ustawa stanowi kolejny krok w ewolucyjnym procesie legislacyjnym zmierzającym do stopniowego usuwania z obrotu użytkowania wieczystego.

ikona - budynki

Zasady sprzedaży nieruchomości

Zgodnie z Ustawą, użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowych będą mieli możliwość,
w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy, tj. od 31 sierpnia 2023 r., wystąpić z żądaniem sprzedaży nieruchomości na jego rzecz.

W porównaniu do poprzedniej dużej nowelizacji z 2019 r., która wprowadziła likwidacje z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntów mieszkaniowych, nowe przepisy stanowią istotną zmianę jakościową.

Kluczowe różnice pokazuje poniższa tabela:

Nowelizacja z 2019 r. Nowelizacja z 2023 r.
1. Dotyczyła wyłącznie nieruchomości mieszkalnych. 1. Dotyczy nieruchomości dowolnego charakteru, w tym zabudowanych obiektami handlowymi, przemysłowymi lub magazynowymi.
2. Powodowała przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa. 2. Nabycie prawa własności następuje na żądanie.
3. Fakt przekształcenia prawa we własność potwierdzało zaświadczenie wydawane z urzędu. 3. Fakt nabycia własności potwierdza umowa sprzedaży nieruchomości zawarta z użytkownikiem wieczystym.

Cena

Ustawa wprowadza model odpłatności za nabywany grunt. Sposób ustalenia ceny jest następujący:

w zależności od decyzji właściwej rady lub sejmiku podjętej w formie uchwały, z zastrzeżeniem, że cena będzie ustalana w wysokości nie niższej niż 20-krotność iloczynu stawki opłaty rocznej i nie wyższej niż wartość nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku przekroczenia określonych limitów pomocy de minimis, na zasadach określonych Ustawą przedsiębiorcy będą musieli uiścić dopłatę do pełnej wartości nieruchomości gruntowej.

ikona - wyłączenia

Wyłączenia

Żądanie sprzedaży nieruchomości na podstawie Ustawy nie ma jednak charakteru absolutnego i z jego zakresu wyłączona została istotna grupa nieruchomości.

Prawo żądania sprzedaży nie przysługuje m.in. w następujących przypadkach

Inne zmiany

Oprócz przyznania szerokiemu gronu użytkowników wieczystych prawa do żądania sprzedaży nieruchomości na ich rzecz, Ustawa wprowadza jeszcze szereg innych istotnych zmian
w dotychczasowych przepisach.

ikona - ceny

Zmiany w podatkach

Ustawa przewiduje dodatkowo zmiany w podatku PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych). Zgodnie z nowymi przepisami zniesiony zostanie PCC (obecnie 2% wartości) od zakupu przez osoby fizyczne prawa do własności mieszkania lub domu jednorodzinnego (dotyczy to także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego).

Warunkiem zastosowania zwolnienia będzie, aby nabywca nie posiadał wcześniej prawa do innej nieruchomości mieszkalnej (chyba, że udział we własności nie przekracza 50% i został nabyty drogą dziedziczenia).

Jednocześnie, podwyższono do 6% stawkę PCC od zakupu szóstego i każdego kolejnego lokalu mieszkalnego w jednej inwestycji.

PCC znajdzie zastosowanie niezależnie od opodatkowania transakcji VAT, a zatem podwyższy koszty transakcyjne.

ikona - czas

Termin wejścia w życie

Przepisy ustawy wejdą w życie 31 sierpnia 2023 r.

Podsumowanie

Uchwalając dwie duże nowelizacje z 2019 r. i z 2023 r., ustawodawca konsekwentnie dąży do stopniowego wyeliminowania użytkowania wieczystego z polskiego systemu prawnego.

Ustawa ma tworzyć korzystniejsze i bezpieczniejsze warunki do inwestowania na gruntach będących obecnie w użytkowaniu wieczystym, szczególnie przedsiębiorcom.

Zmiany wynikające z Ustawy mogą przyczynić się również do wzrostu lokalnych inwestycji w ramach jednostek samorządów terytorialnych z racji krótkoterminowego wzrostu dochodów budżetowych.

W tej samej ustawie zwiększono jednak podatki związane z zakupami inwestycyjnymi większych ilości mieszkań. Jednocześnie, zmniejszono obciążenia fiskalne związane z zakupem pierwszego lokalu mieszkalnego przez osoby fizyczne.

Jeśli szukasz więcej informacji na temat prawa użytkowania wieczystego, zachęcamy do odwiedzenia naszego artykułu: Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, który znajdziesz pod tym linkiem .


Pobierz newsletter


Kontakt:

Michał Urbański – Adwokat, Counsel | Nieruchomości
Karolina Janczura-Królasik – Associate | Nieruchomości
Michał Jagielski – Ekspert podatkowy | Podatki