Przepisy przewidują szereg regulacji, za pomocą których strony mogą kształtować zarówno finalną wysokość swych roszczeń, jak i kosztów procesu. W zależności od sposobu, w jaki zostanie sformułowane roszczenie o zapłatę oraz tego, z jakich instytucji prawa procesowego skorzystają strony postępowania, finansowy wynik postępowania może się znacząco różnić.

Umiejętne korzystanie z przewidzianych prawem instytucji może przyczynić się zarówno do poprawienia końcowego wyniku finansowego spółki, jak i bieżących przepływów pieniężnych. W trakcie webinaru przejdziemy przez podstawowe etapy postępowania sądowego i wskażemy różnice w finansowym wyniku postępowania w zależności od działań procesowych podejmowanych w toku procesu.

Celem webinarium jest zatem przybliżenie działania tych regulacji, które umożliwiają zwiększenia potencjalnego „zysku” w przypadku wygranej procesu oraz ograniczenia negatywnych konsekwencji wyroku w razie przegranej.

Należy mieć jednocześnie na uwadze, że wynik finansowy spółki jest częściowo uzależniony od samego przebiegu postępowania i czasu, w jakim nastąpi jego prawomocne zakończenie. Jest to szczególnie istotne przy tworzeniu planów finansowych na kolejne lata. W trakcie webinarium wskażemy zatem na okoliczności, które mogą wydłużać czas trwania postępowania nawet o kilkanaście miesięcy, a tym samym determinować datę wpływu środków w przypadku wygranej w procesie.

W trakcie webinaru nie będziemy chcieli Państwa nauczyć stosowania Kodeksu postępowania cywilnego, ale wyjaśnimy „jak czytać” komunikację od prawników.


Data: 4 października 2022

Czas trwania: 10:00 – 11:30


Organizator: kancelaria JDP


Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli wszystkich firm (m.in. handlowych, produkcyjnych, finansowych, budowlanych).

Webinarium będzie szczególnie przydatne dla dyrektorów finansowych oraz członków zarządu.


Program:

  1. Podstawowe etapy postępowania sądowego.
  2. Okoliczności mające wpływ na przedłużenie postepowania cywilnego.
  3. Regulacje prawne, za pomocą których można kształtować wartość roszczeń.
  4. Regulacje prawne, za pomocą których można kształtować finansowy wynik postępowania oraz moment ponoszenia kosztów.
  5. Informacje, które można pozyskać od prawnika procesowego w aspektach finansowych.

ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzi: