Wyrokiem z 6 lutego 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację od wyroku Sądu Okręgowego zasądzającego na rzecz jednej ze spółek z branży informatycznej reprezentowanej przez kancelarię JARA DRAPAŁA & PARTNERS naprawienie tzw. szkody giełdowej.

Spór wiązał się z nabyciem przez powoda mniejszościowego pakietu akcji jednej ze spółek giełdowych w 2010 r. Dochodzona szkoda wynikała z niewykonania przez innego akcjonariusza (pozwanego), który uzyskał pozycję dominującą w tej spółce, obowiązku ogłoszenia wezwania na wszystkie pozostałe akcje, a tym samym wykupienia pakietu mniejszościowego posiadanego przez powoda.

Sąd Apelacyjny w Warszawie, podzielając stanowisko prezentowane przez pełnomocników z kancelarii JDP, zwrócił uwagę na aspekty precedensowe tej sprawy. W orzecznictwie sądowym nie były dotychczas rozstrzygane zagadnienia dotyczące relacji miedzy deliktem akcjonariusza spółki giełdowej a jego skutkami polegającymi na powstaniu u innego akcjonariusza szkody, której wartość obliczana jest w oparciu o parametry zmienne w czasie (zmiana kursu akcji). Istotna w tym procesie była także ocena biznesowych decyzji poszkodowanego akcjonariusza (kiedy sprzedać akcje, jaką strategię sprzedaży przyjąć) w kontekście związku przyczynowego, przewidywalności przyszłych zmian kursu akcji i obliczania wysokości poniesionej przez niego szkody. Na tle tego postępowania wyłoniło się także interesujące zagadnienie ewentualnych szkód powstałych u innych akcjonariuszy, którzy w procesie po stronie powodowej nie uczestniczyli.

Z analizy orzecznictwa wynika, że jest to pierwszy w Polsce prawomocny wyrok dotyczący naprawienia tzw. szkody giełdowej. Może on mieć znaczenie dla rozstrzygania podobnych sporów w przyszłości. Ponadto z wyroku tego wywieść można ogólniejsze wskazówki co do właściwych, względnie rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą, zachowań akcjonariuszy spółek giełdowych.

Spółkę, która uzyskała odszkodowanie reprezentowali prof. Przemysław Drapała, partner kierujący praktyką sporów sądowych i arbitrażowych, partner Marcin Chomiuk oraz associate Mateusz Jaworski.

JARA DRAPAŁA & PARTNERS uzyskała pierwszy prawomocny wyrok dotyczący szkody giełdowej

Prof. Przemysław Drapała, Marcin Chomiuk, Mateusz Jaworski

Media: 

Rynek Prawniczy

CEE Legal Matters