11 lipca br. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie naszego Klienta – Trakcji PRKiI SA – od decyzji PKP PLK o odrzuceniu oferty w postępowaniu dotyczącym rewitalizacji linii kolejowych 694/157/190/191. Tym samym unieważniony przetarg będzie kontynuowany i, jak wierzymy, oferta naszego Klienta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Miło nam poinformować, że KIO podzieliła naszą argumentację odnośnie art. 85 ust. 4 Pzp, zgodnie z którą literalna wykładnia tego przepisu prowadzi do błędnych wniosków, a wymóg jednoczesnego przedłużenia terminu związania ofertą oraz ważności wadium nie ma charakteru bezwzględnego.

Spółkę reprezentował mec. Wojciech Merkwa.

Naszemu Klientowi życzymy zawarcia umowy oraz powodzenia w jej realizacji!