Zapadł wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu na 6-letnie utrzymanie dróg w rejonie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie. R. pr. Wojciech Merkwa i adw. Iwo Franaszczyk występowali w imieniu jednego z wykonawców, którego oferta z pozycji 6. uplasowała się na pozycji 2.

Oferty pierwszych czterech wykonawców zostały odrzucone ze względu na spełnienie się przesłanki rażąco niskiej ceny. W wyniku odwołania prawników kancelarii JDP, Izba nakazała Zamawiającemu zwrócenie się do 5-tego wykonawcy o wyjaśnienie ceny oferty w trybie art. 90 ust. 1 Pzp. Cena 5-tego oferenta nie przekraczała ustawowego progu 30% obligującego Zamawiającego do badania ceny pod kątem RNC. Izba doszła jednak do wniosku, że brak wezwania stanowiłby naruszenie uczciwej konkurencji, a cena ofertowa może budzić wątpliwości.