Dr Marcin Chomiuk oraz adw. Adrian Andrychowski uzyskali dla swojego klienta pozytywne orzeczenie przeciwko byłym właścicielom przedsiębiorstwa nabytego przez klienta JDP.

Byli właściciele zobowiązali się umownie wobec nabywcy przedsiębiorstwa do świadczenia usług doradczych w fazie integracyjnej, za które mieli otrzymywać miesięczne wynagrodzenie w istotnej wysokości. Przez kilka miesięcy doradcy mieli doradzać nowemu zarządowi spółki. Jednak usługi doradcze nie były nigdy świadczone po sprzedaży przedsiębiorstwa. Po kilku miesiącach byli właściciele, już w roli doradców zażądali wypłaty wynagrodzenia za minione miesiące mimo, że nie świadczyli żadnych usług w tym czasie.

Dzięki argumentacji przygotowanej przez JDP, sąd w całości oddalił powództwo wobec spółki o zapłatę wynagrodzenia w wysokości kilkuset tysięcy złotych. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia sąd wskazał, że byli właściciele nie byli w stanie udowodnić tego, iż należało im się wynagrodzenie za usługi, gdyż nie przedstawili żadnego dokumentu, który potwierdzałby rzeczywiste świadczenie przez nich usług doradczych w post M&A fazie integracyjnej. Tym samym sąd w całości uznał argumenty prawne i faktyczne przedstawiane w imieniu klienta.