Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz wykonawców i podwykonawców oraz obsługą bieżących postępowań sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów infrastrukturalnych. Uczestniczy w obsłudze sporów dotyczących m.in. kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie, wynagrodzenia za roboty dodatkowe, odstąpienia od umowy. Interesuje się również zagadnieniami związanymi z prawem restrukturyzacyjnym i upadłościowym.


Kariera zawodowa

  • od 2022 JDP Drapała & Partners

Edukacja

  • 2018-2023 – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prawo

Języki

  • polski
  • angielski