Ugoda została zawarta w toku postępowania przed sądem powszechnym. Na skutek przedstawionej przez nas argumentacji Zamawiający uznał roszczenia naszego Klienta (Generalnego Wykonawcy) z tytułu odszkodowania za nienależyte wykonanie Kontraktu (w tym za sprzeczne z umową żądanie zrealizowania przez Generalnego Wykonawcę prac nią nie objętych), jak również z tytułu wynagrodzenia za realizację robót zamiennych, polegających na wykonaniu na żądanie Zamawiającego części prac drogowych metodą bardziej skomplikowaną i droższą niż dopuszczona umową tańsza metoda przyjęta przez Generalnego Wykonawcę w złożonej ofercie. Generalny Wykonawca uzyskał także zaspokojenie roszczenia związanego z poniesieniem w okresie przedłużonego Czasu na Ukończenie kosztów ogólnych biura budowy oraz kosztów z tytułu dostosowania do wymagań ogólnych. Kontrakt – dotyczący jednego z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Polsce – realizowany był w oparciu o wzorzec kontraktowy w postaci tzw. „czerwonego FIDICa”.

Proces negocjacyjny prowadził Mariusz Nowakowski, Senior Associate. Z kolei w postępowaniu sądowym naszego Klienta reprezentowali: prof. dr hab. Przemysław Drapała- Partner, Andrzej Sokołowski, Partner oraz Filip Rasała, Senior Associate.